อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐   1  กันยายน  2560  
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐   28  มิถุนายน  2560  
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐   9  มิถุนายน  2560  
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๙   2  สิงหาคม  2559  
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙   5  กรกฏาคม  2559  
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยแบบใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๘   7  พฤษภาคม  2558  
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยทางรังสีสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘   7  พฤษภาคม  2558  
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘   7  พฤษภาคม  2558  
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๘   7  พฤษภาคม  2558  
ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค พ.ศ. ๒๕๕๗   2  ตุลาคม  2557  
ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๗   2  ตุลาคม  2557  
ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๗   2  ตุลาคม  2557  
ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๗   2  ตุลาคม  2557  
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย รายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕   23  เมษายน  2555  
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุนิวเคลียร์ตามที่ได้รับอนุญาตไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่อื่นที่มิได้ระบุไว้ในใบอนุญาต พ.ศ. 2554   26  มีนาคม  2555  
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ที่มีไว้ในครอบครอง และแบบรายงานในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์เกิดการสูญหายหรือเสียหายหรือถูกข่มขู่ว่าจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่วัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2554   26  มีนาคม  2555  
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุต้นกำลัง พ.ศ. 2554   26  มีนาคม  2555  
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลัง พ.ศ. 2554   26  มีนาคม  2555  
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ในสถานที่จัดเก็บ ในระหว่างการใช้งานในระหว่างการขนส่งหรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2554   26  มีนาคม  2555  
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2554   26  มีนาคม  2555  
 
 
Page : 1 2 3 4
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th