อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กระทรวงคมนาคม

 
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. ๒๕๖๐   4  ตุลาคม  2560  
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๑๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล   17  กรกฏาคม  2560  
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนทําให้คนประจําเรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต   17  กรกฏาคม  0  
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมระหว่างที่อยู่บนเรือ   17  กรกฏาคม  2560  
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของคนประจําเรือ ที่ได้รับมอบหมายให้ทํางานในแผนกจัดหาอาหารบนเรือ   17  กรกฏาคม  2560  
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานที่พักอาศัย สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนประจําเรือ   17  กรกฏาคม  2560  
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดอัตรากําลังสําหรับเรือเดินทะเล   17  กรกฏาคม  2560  
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหลักประกันในการส่งตัวกลับ   17  กรกฏาคม  2560  
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๐๙/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมคนประจําเรือ   17  กรกฏาคม  2560  
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนทําให้คนประจําเรือได้รับบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต   13  กรกฏาคม  2560  
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนเรือไทยหรือเข้าไปในสำนักงานของเจ้าของเรือและสถานที่ทำงานเพื่อตรวจการใช้แรงงานทางทะเล   13  กรกฏาคม  2560  
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัว การออกบัตรประจำตัว และแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘   13  กรกฏาคม  2560  
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑   13  กรกฏาคม  2560  
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘   13  กรกฏาคม  2560  
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๐๒/๒๕๖๐ เรื่อง การรายงานทางวิทยุต่อสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล   7  กรกฏาคม  2560  
พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐   28  มิถุนายน  2560  
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๒๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง การออกหนังสือรับรองตำแหน่งช่างเครื่องผู้ผ่านการฝึกอบรมความรู้การควบคุมเครื่องจักรที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนเรือประมง (ช่างเครื่องเรือประมง)   15  มิถุนายน  2560  
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๕๕/๒๕๖๐ เรื่อง การฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกหนังสือรับรองสำหรับผู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับเรือประมง   15  มิถุนายน  2560  
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะของอุปกรณ์สะท้อนแสง และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบอุปกรณ์สะท้อนแสงสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐   1  มิถุนายน  2560  
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒   31  พฤษภาคม  2560  
 
 
Page : 1 2 3 4 5 6
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th