อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กระทรวงพาณิชย์

 
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำสารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗   20  มกราคม  2558  
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๔   11  สิงหาคม  2554  
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามนำตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่ หรือตู้แช่แข็ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ที่ใช้สาร ซี เอฟ ซี (Chlorofluorocarbons (CFCs)) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2549   20  มีนาคม  2549  
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว   20  กันยายน  2545  
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยาเภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545   24  พฤษภาคม  2545  
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดแบบคำขอใบอนุญาต ใบทะเบียน และใบแทน ใบอนุญาตหรือใบแทนใบทะเบียน ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 11 พ.ศ. 2545   22  พฤษภาคม  2545  
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 11 และ แบบแจ้งเลิกเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 มาตรา 11 และผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 พ.ศ. 2545   22  พฤษภาคม  2545  
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือซัลบิวตามอล (Sulbutamol) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545   5  เมษายน  2545  
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า และเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก   8  มีนาคม  2545  
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบหมายให้บุคคลอื่น เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงแทน พ.ศ. 2545   8  กุมภาพันธ์  2545  
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบ สถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2545   8  กุมภาพันธ์  2545  
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ระเบียบการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 มอบหมายให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายอื่นหรือผู้บรรจุก๊าซรายใดเป็นผู้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทนการขอรับและการแสดงเครื่องหมายประจำตัวของผู้บรรจุก๊าซ และการปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544   27  ธันวาคม  2544  
คำสั่งสำนักงานกลางชั่ง ตวง วัด ที่ 1/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งบนเรือ   26  มิถุนายน  2544  
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดปริมาณการค้า และขนาดของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ของผู้ค้าน้ำมันที่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 10 พ.ศ. 2544   4  เมษายน  2544  
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ขนส่งต้องแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 พ.ศ. 2544   4  เมษายน  2544  
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายน้ำมันปาล์ม   30  มีนาคม  2544  
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th