อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กฎหมายรัฐวิสาหกิจ

 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกี่ยวกับตู้สินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง   8  มิถุนายน  2554  
ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2554   8  มิถุนายน  2554  
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตสร้าง ดัดแปลง ติดหรือตั้งป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายภายในระยะทางห้าสิบเมตรจากเขตทางพิเศษตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550   5  พฤศจิกายน  2551  
ระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ.2550   10  มิถุนายน  2551  
ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การผ่านเข้า-ออก และการจราจรภายในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ.2551   19  มิถุนายน  2551  
ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   12  พฤศจิกายน  2550  
ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ.2550   4  เมษายน  2550  
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบบันทึกการตรวจสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั้นจั่น   29  กันยายน  2540  
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตให้พนักงานเข้าทำงานในสถานที่อับอากาศ   29  กันยายน  2540  
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ   29  กันยายน  2540  
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสุขภาพพนักงาน และแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย   29  กันยายน  2540  
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย   29  กันยายน  2540  
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการจัดทำรายงานความปลอดภัย และประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีอันตรายในสถานที่ประกอบการ   29  กันยายน  2540  
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียดสารเคมีอันตรายในสถานที่ประกอบการ   29  กันยายน  2540  
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่งการเก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัดหีบห่อ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย   29  กันยายน  2540  
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่การปฐมพยาบาลพนักงานที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตราย   29  กันยายน  2540  
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิด และประเภทของสารเคมีอันตราย   29  กันยายน  2540  
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การใช้แรงงานหญิง การหักเงินเดือนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด และการรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน   13  พฤษภาคม  2545  
ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว-อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2)   17  กรกฏาคม  2539  
ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ 2)   17  กรกฏาคม  2539  
 
 
Page : 1 2 3
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th