อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกลาโหม

 
กฎกระทรวงกำหนดยุทธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๕   14  กันยายน  2555  
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ. ๒๕๕๕   10  สิงหาคม  2555  
กฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๕   30  พฤษภาคม  2555  
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 2)   29  กรกฏาคม  2552  
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530   10  มกราคม  2551  
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3)     15  พฤศจิกายน  2548  
กฎกระทรวงฉบับที่ 5 ( พ.ศ.2546 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ** ยกเลิกโดย กฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๕**     9  ธันวาคม  2546  
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ 2530 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543   31  กรกฏาคม  2543  
ประกาศรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530     20  ธันวาคม  2541  
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 ( พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530   9  มกราคม  2535  
กฎกระทรวงฉบับที่2 ( พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 *ยกเลิกโดย กฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๕๕**     9  มกราคม  2535  
กฎกระทรวง ( พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530   9  มกราคม  2535  
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 เรื่อง อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสี   30  พฤศจิกายน  2530  
ประกาศรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 8 เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องการขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476   29  ตุลาคม  2518  
ประกาศรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 7 เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องการขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476   18  พฤศจิกายน  2511  
ประกาศรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 6 เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องการขอออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476   13  สิงหาคม  2508  
ประกาศรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 5 เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องการขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476   15  มีนาคม  2504  
ประกาศรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องการขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476   17  พฤษภาคม  2476  
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th