อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
กฎหมายท้องถิ่น และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐     28  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐     25  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๐     25  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐     25  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐     25  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐     25  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙     25  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙     25  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๙     25  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐     20  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย เรื่อง การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560     20  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐     20  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐     20  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙     20  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๙     20  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐     13  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๐     13  ธันวาคม  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙     29  พฤศจิกายน  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย     29  พฤศจิกายน  2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙     27  พฤศจิกายน  2560  
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th