อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายยกเลิก
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (ประดาน้ำ) *ยกเลิกโดย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548     11  พฤศจิกายน 2523  
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังขนส่งก๊าซที่ติดบนยานพาหนะขนส่งก๊าซ ทางบกที่ประสบอุบัติเหตุหรือยานพาหนะขนส่งก๊าซที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ไปยังถังขนส่งก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกคันอื่น *ยกเลิกโดย ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังขนส่งก๊าซที่ติดบนยานพาหนะขนส่งก๊าซ ทางบกที่ประสบอุบัติเหตุหรือยานพาหนะขนส่งก๊าซที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ไปยังถังขนส่งก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกคันอื่น ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2546      19  กันยายน 2529  
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และลักษณะโค้งของทางที่จะอนุญาตให้ตั้งสถานีบริการ *ยกเลิกโดย ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และลักษณะโค้งของทางที่จะอนุญาตให้ตั้งสถานีบริการ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2546     19  กันยายน 2529  
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดประเภทของบริเวณอันตรายและระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ พ.ศ.2529 *ยกเลิกโดย ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทของบริเวณอันตรายและระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2547     19  กันยายน 2529  
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานีเก็บก๊าซ *ยกเลิกโดย ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานีเก็บก๊าซ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547      19  กันยายน 2529  
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ [กำหนดอัตราเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เนื่องจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเกี่ยวข้องกับการทำงาน]     3  มิถุนายน 2539  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543 *ยกเลิกโดย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547     20  มีนาคม 2543  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543 *ยกเลิกโดย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547      20  มีนาคม 2543  
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2543 **ยกเลิกโดย ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547 **     11  กันยายน 2543  
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 58/2544 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในนิคมอุตสาหกรรม ***ยกเลิกโดย ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 25/2547 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในนิคมอุตสาหกรรม      27  ธันวาคม 2544  
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th