อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายยกเลิก
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี     11  เมษายน 2554  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โรงงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง      22  กรกฏาคม 2551  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3814 ( 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะมาตรกลไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และ ชั้น 2)     25  มีนาคม 2551  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ( 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 2504 [กำหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุในแร่หรือสินแร่ซึ่งเป็นวัสดุต้นกำลัง]     18  กรกฏาคม 2504  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ( 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 2504[กำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตทำการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้หรือนำส่งออกนอกราชอาณาจักร นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุ นิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นกำลัง ให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี และมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อประโยชน์ความปลอดภัย]     18  กรกฏาคม 2504  
แก้คำผิด พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 2504     23  พฤษภาคม 2504  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ( 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 2504     22  ตุลาคม 2511  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ( 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 2504     20  สิงหาคม 2516  
กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 2504 2546      1  เมษายน 2546  
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 2542     2  ธันวาคม 2542  
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th