อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายยกเลิก
 
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2539 เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 6)     25  มิถุนายน 2539  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2539 เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับที่ 3)     19  พฤศจิกายน 2539  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวน ขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2550     29  ธันวาคม 2550  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2536) เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ     20  ตุลาคม 2536  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2537 เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 3)     5  พฤษภาคม 2537  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2537 เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 4)     3  ตุลาคม 2537  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2538 เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 5)     23  มิถุนายน 2538  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม     23  มีนาคม 2536  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2536) เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับที่ 2)     20  กรกฏาคม 2536  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ** ยกเลิกโดย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙     5  ตุลาคม 2559  
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th