อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
thai l eng เกี่ยวกับ NPC S&E ติดต่อเรา / แผนที่
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗     28  สิงหาคม 2557  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗     28  สิงหาคม 2557  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗    28  สิงหาคม 2557  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗    28  สิงหาคม 2557  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗    28  สิงหาคม 2557  
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    21  สิงหาคม 2557  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖    21  สิงหาคม 2557  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    21  สิงหาคม 2557  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗    21  สิงหาคม 2557  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภมกลุ่มบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗    21  สิงหาคม 2557