อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ข่าวประชาสัมพันธ์ ต่ออายุสมาชิก Website คลังความรู้ NPC S&E เซฟตี้ คลิ๊ก บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัด มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     30  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๘     30  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     30  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๘     30  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘     30  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘     30  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗     30  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๗     30  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗     30  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     30  ตุลาคม 2558  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th