อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๐    31  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสร้อยละคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาทับไฮ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๘    27  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาทับไฮ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาทับไฮ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักท้อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักท้อน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไทร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไทร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไทร เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กรกฏาคม 2560  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th