อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐    29  กันยายน 2560  
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาขอหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐    29  กันยายน 2560  
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่และระยะเวลาให้เจ้าของเรือแจ้งความประสงค์ให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๐    29  กันยายน 2560  
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐    29  กันยายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙    29  กันยายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐    29  กันยายน 2560  
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือประเภทขยะ และกากของเสียต่าง ๆ พ.ศ. 2560    28  กันยายน 2560  
แก้คําผิด (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙)    28  กันยายน 2560  
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนดําเนินการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐    22  กันยายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกะเปา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘    21  กันยายน 2560  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th