อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    21  พฤษภาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๕๘    20  พฤษภาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘    20  พฤษภาคม 2558  
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน    20  พฤษภาคม 2558  
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน    20  พฤษภาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    18  พฤษภาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    18  พฤษภาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๗    18  พฤษภาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗    18  พฤษภาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    14  พฤษภาคม 2558  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th