อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖     30  สิงหาคม 2556  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖    29  สิงหาคม 2556  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖    29  สิงหาคม 2556  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖    26  สิงหาคม 2556  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖    21  สิงหาคม 2556  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖    21  สิงหาคม 2556  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓    7  สิงหาคม 2556  
รายการกฎหมายที่อัพเดทเดือนสิงหาคม 2556    1  สิงหาคม 2556  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ พ.ศ. 2555    31  กรกฏาคม 2556  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556    17  กรกฏาคม 2556  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th