อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐    25  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    21  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    21  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    21  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐    21  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    20  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    20  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    20  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    20  กรกฏาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    20  กรกฏาคม 2560  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th