อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    26  มิถุนายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    26  มิถุนายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    26  มิถุนายน 2560  
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560    22  มิถุนายน 2560  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.     22  มิถุนายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    16  มิถุนายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    16  มิถุนายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    16  มิถุนายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙    16  มิถุนายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    16  มิถุนายน 2560  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th