อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    3  มีนาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    3  มีนาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    3  มีนาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    2  มีนาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    2  มีนาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    2  มีนาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    2  มีนาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    2  มีนาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    2  มีนาคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    2  มีนาคม 2560  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th