อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กุมภาพันธุ์ 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กุมภาพันธุ์ 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กุมภาพันธุ์ 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กุมภาพันธุ์ 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    27  กุมภาพันธุ์ 2560  
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง แบบใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล    27  กุมภาพันธุ์ 2560  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐    24  กุมภาพันธุ์ 2560  
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบและมาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของโคมไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ พ.ศ. 2560    23  กุมภาพันธุ์ 2560  
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่ากำลังไฟฟ้า หน่วยงานทดสอบและมาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่ากำลังไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งานและขณะปิดเครื่อง พ.ศ. 2560    23  กุมภาพันธุ์ 2560  
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่ากำลังไฟฟ้า หน่วยงานทดสอบและมาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่ากำลังไฟฟ้าของจอภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งานและขณะปิดเครื่อง พ.ศ. 2560    23  กุมภาพันธุ์ 2560  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th