อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบและมาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของหลอดมีแบลลัสต์ในตัวที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2560    23  กุมภาพันธุ์ 2560  
ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบและมาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูงพ.ศ. 2560    23  กุมภาพันธุ์ 2560  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๖๐    17  กุมภาพันธุ์ 2560  
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐    17  กุมภาพันธุ์ 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    17  กุมภาพันธุ์ 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    17  กุมภาพันธุ์ 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    17  กุมภาพันธุ์ 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    17  กุมภาพันธุ์ 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    17  กุมภาพันธุ์ 2560  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐    10  กุมภาพันธุ์ 2560  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th