อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐    18  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    18  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    18  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    18  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘    18  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    17  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๙    17  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    16  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๙    16  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    16  มกราคม 2560  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th