อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    16  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    16  มกราคม 2560  
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐    15  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    13  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    13  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    13  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๙    13  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๘    13  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘    13  มกราคม 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘    13  มกราคม 2560  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th