อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕    30  ธันวาคม 2559  
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๙    30  ธันวาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    29  ธันวาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    29  ธันวาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    29  ธันวาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙    29  ธันวาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    29  ธันวาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙    29  ธันวาคม 2559  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญ่ - เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙    29  ธันวาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙    27  ธันวาคม 2559  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th