อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๙)    18  พฤศจิกายน 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    16  พฤศจิกายน 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    16  พฤศจิกายน 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    16  พฤศจิกายน 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    16  พฤศจิกายน 2559  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๘๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เล่ม ๑ ข้อกำหนด และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เล่ม ๑ ข้อกำหนด    10  พฤศจิกายน 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    3  พฤศจิกายน 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคน เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๕๙    3  พฤศจิกายน 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๕๙    3  พฤศจิกายน 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    3  พฤศจิกายน 2559  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th