อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    24  มีนาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘    16  มีนาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง การเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    16  มีนาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟ และฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๘    16  มีนาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    16  มีนาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    16  มีนาคม 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    16  มีนาคม 2559  
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙)    16  มีนาคม 2559  
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙)    8  มีนาคม 2559  
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ    8  มีนาคม 2559  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th