อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    8  กุมภาพันธุ์ 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบิง เรื่อง การเก็บขนขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    8  กุมภาพันธุ์ 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    8  กุมภาพันธุ์ 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    8  กุมภาพันธุ์ 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๘    8  กุมภาพันธุ์ 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    4  กุมภาพันธุ์ 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    4  กุมภาพันธุ์ 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    4  กุมภาพันธุ์ 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    4  กุมภาพันธุ์ 2559  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    4  กุมภาพันธุ์ 2559  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th