อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    7  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง การให้บริการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ท่าประมงเดิม) พ.ศ. ๒๕๕๗    7  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    7  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘    7  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    7  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    7  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘    7  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    1  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทะนุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    1  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘    1  ตุลาคม 2558  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th