อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    1  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    1  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    1  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๘    1  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    1  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    1  ตุลาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๕๗     29  กันยายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗     29  กันยายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     29  กันยายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     29  กันยายน 2558  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th