อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๘    9  กันยายน 2558  
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘    8  กันยายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๗    8  กันยายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    8  กันยายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    8  กันยายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า เรื่อง การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๗    8  กันยายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    8  กันยายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    8  กันยายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗     8  กันยายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    8  กันยายน 2558  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th