อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอุดรธานี    16  พฤศจิกายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    15  พฤศจิกายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๐    15  พฤศจิกายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การควบคุมการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐    15  พฤศจิกายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๐    15  พฤศจิกายน 2560  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย พ.ศ. ๒๕๖๐    15  พฤศจิกายน 2560  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้    14  พฤศจิกายน 2560  
แก้คำผิด ระเบียบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. ๒๕๖๐ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๗ ง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐]    13  พฤศจิกายน 2560  
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา    6  พฤศจิกายน 2560  
คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๑๐๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ในท้องที่ชายหาดบานชื่น อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ท้องที่ชายหาดแหลมเสด็จ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ท้องที่ชายหาดแสงจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ท้องที่ชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ท้องที่ชายหาดถ้ำพัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ท้องที่ชายหาดทรายแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท้องที่ชายหาดดงตาล พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ท้องที่ชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ท้องที่ชายหาดหัวหิน ชายหาดเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท้องที่ชายหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ท้องที่ชายหาดบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้องที่ชายหาดโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้องที่ชายหาดปลายทราย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท้องที่ชายหาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ท้องที่ชายหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ท้องที่ชายหาดป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ท้องที่ชายหาดเกาะไข่นอก ชายหาดเกาะไข่ใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ท้องที่ชายหาดเขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ท้องที่ชายหาดพระแอะ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ท้องที่ชายหาดคลองดาว ชายหาดคอกวาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ท้องที่ชายหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง    2  พฤศจิกายน 2560  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th