อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    19  สิงหาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     19  สิงหาคม 2558  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘     18  สิงหาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสูงเม่น จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘     18  สิงหาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. ๒๕๕๘     17  สิงหาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทากาศ จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๘     14  สิงหาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘     14  สิงหาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘     14  สิงหาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๘     10  สิงหาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     7  สิงหาคม 2558  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th