อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘     24  กรกฏาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๘     17  กรกฏาคม 2558  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4698 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์นั่งที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือรถไฮบริดและยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภท M1 N1 ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือไฮบริดไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า    17  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     16  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๙     16  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗     16  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗     16  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗     16  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗     16  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗     16  กรกฏาคม 2558  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th