อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗     16  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗     16  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๗     16  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง การควบคุมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖     13  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    13  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     13  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     13  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     13  กรกฏาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘    10  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     9  กรกฏาคม 2558  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th