อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘     9  กรกฏาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๘    8  กรกฏาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๕๘    8  กรกฏาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๕๘    8  กรกฏาคม 2558  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕    8  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    3  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    3  กรกฏาคม 2558  
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘    3  กรกฏาคม 2558  
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘    3  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    3  กรกฏาคม 2558  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th