อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายใหม่
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    3  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    3  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    3  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    3  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘    2  กรกฏาคม 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๗    26  มิถุนายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗    26  มิถุนายน 2558  
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2558    18  มิถุนายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖    18  มิถุนายน 2558  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖     18  มิถุนายน 2558  
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th