ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จป.วิชาชีพ 42 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 42 ชั่วโมง

วันที่ 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(ส่วนแยกตลิ่งชัน)
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉีมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล
1 นายขวัญประชา ป้องป้อม
2 นายคณิศร ชะเอม
3 นายคำใส ศิริดล
4 นายจักราช ชื่นบางชี
5 นายชุมพร ต้นไทร
6 นายฐิติวัชร์ ศิริเจริญลาภ
7 นายณพ ศิวะศิลป์ชัย
8 นายถวิล มะปะโท
9 นายเถลิงเกียรติ ไผ่จันทร์
10 นายทวีศักดิ์ ศรีจันทร์โฉม
11 นายทองแดง ทรารมย์
12 นางทิพวรรณ หิรัญบุตร์
13 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ บุญวัฒน์
14 นายปกิต เกตุรอด
15 นางปาลิดา คเชนทรพรรค
16 นายประสิทธิ์ กัลยาไสย
17 นายพงษ์ศักดิ์ แสงพงษ์พิทยา
18 นายพีระชัย หาญสุวรรณ์
19 นายพุธ ติ่งอ่วม
20 นายภานุวัฒน์ สุขเจริญ
21 นางมัณฑนี เกศวพิทักษ์
22 นางสาวราตรี นามวงศ์
23 นางสาววัชรี คำแฝง
24 นายวิจารณ์ ยุติธรรม
25 นายวิชัย เพิ่มพลัง
26 ว่าที่เรือตรีวินัย รอดกร
27 นายวิรัช อยู่มี
28 นายวิรัตน์ ชีเปรม
29 นายวิรัช เศรษฐวุฒิงามสม
30 นางสาวศิริกานต์ ปิดกันภัย
31 นางศิริรัตน์ ตันตะระวิสิทธิ์
32 นายสมเจตน์ ภิรมย์มาก
33 นายสมเชษฐ เรืองฤทธิ์
34 นายสมชาติ ศรีวงศ์ศา
35 นายสรพงษ์ ตั้งศรีวงศ์
36 นายสังคม เอื้ออ้น
37 นายสารัฐ กิ่งข่อยกลาง
38 นายสุขเมฆิน สาระปรัง
39 นายสุขสันต์ สุขประเสริฐ
40 นายสุชาติ เย็นเสนาะ
41 นายสุนันท์ เลื่อนเงิน
42 นายหัสชัย วาจารัตน์
43 นายอลงกรณ์ อิ้วสวัสดิ์
44 นายอภิรักษ์ สุขจันทร์
45 นางสาวอรนุช ภวภูตานนท์
46 นายอารี ชัยนิคม
47 นายอุดม อุดมผล
48 นายกำพล อินทรกนิฏฐ์
49 นายคำรณวุฒิ จิตต์สุวรรณ
50 นายจงรักษ์ หาญแก้ว
51 นายจตุรงค์ เรืองประพัฒน์
52 นางสาวชลธิชา ไทยเจริญ
53 นายชัยยุทธ์ ค้ำจุน
54 นายเชาวลิตร์ จันทร์ตะเคียน
55 นางสาวทิพรัตน์ เลี้ยงศิริ
56 นายธัชพล คำสาร
57 นายธัญญวัฒน์ ภิบาล
58 นางสาวน้ำฝน สิทธิโสภณ
59 นางสาวนันทิรา ด้วงคำฟู
60 นางสาวนิตยา มุกดาสนิท
61 นายบุญสม จงจันทร์กลาง
62 นายปริญญา บุญเลิศ
63 นางสาวปิยะมาศ อยู่สหาย
64 นายพงษ์ธีรภัทร วรรณคำ
65 นายพิศิษฐ สิทธิสาร
66 นายพาราดร วรรณเสน
67 นางสาวมยุเรศ ไกรพลรักษ์
68 นายฤทธิรงค์ เชื้อดวงผุย
69 นางสาวละออง กตัญญู
70 นายวรกันต์ ปันถี
71 นางสาววชิราภรณ์ เหลืองอ่อน
72 นางวลัยทิพย์ ตรียะอรุณศิริ
73 นายวิสิทธิ์ กังวานสมวงศ์
74 นายสมคิด เกตุบรรลุ
75 นายสมพร คงคำศรี
76 นางสาวสมใจ สิริมิ่งมงคล
77 นางสาวสิริณัฎฐ์ วรทวีศรีมงคล
78 นายสุจินต์ อักษรพันธ์
79 นางสาวสุภาสินี สุทธิประภา
80 นางสาวสุรีพร สิงห์โต
81 นางสุวลี รัตนวงศ์
82 นายอนันท์ กลิ่นมี
83 นายอัมพร บัวเผื่อน
84 นางอิสรีย์ พุทธวงศ์วิวัฒน์
85 นายไอศวรรย์ บุญทัน

แผนที่

ที่มา : www.npc-se.co.th    
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายขายและการตลาด : โทร. 0 3897 7700  โทรสาร. 0 3897 7701  อีเมล์. sales@npc-se.co.th
www.npc-se.co.th