อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาความปลอดภัยในการทำงาน
(OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY)


จากการที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับสมาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มอาชีพนี้สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง อีกทั้งสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนด “คุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification)” ได้แก่ การรับรองความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคคล ในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ(Endorsement Board)

ขอบเขต :

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มอาชีพสาขาความปลอดภัยในการทำงาน แบ่งเป็น 2 สาขาย่อย ได้แก่

1. สาขาความปลอดภัยในการทำงาน

2. สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

Download รายละเอียด คลิ๊ก!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2644 4069 ต่อ 102 www.phoh.ph.mahidol.ac.th www.npc-se.co.th www.ohswa.or.th

***********************************

ที่มา : www.npc-se.co.th : 05/พ.ย./2558
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
  กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th