อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
เกี่ยวกับ NPC S&E ติดต่อเรา/แผนที่ ต่ออายุสมาชิก Website  
 
 
 ปตท. ร่วม EGCO – WEGCO – EURUS พัฒนาไฟฟ้าพลังลมครั้งแรกในประเทศไทย

วันนี้ (19 ก.พ.50) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลังลม จำกัด (WEGCO) และ บริษัท Eurus Energy Japan Corporation (EURUS) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเชิงพาณิชย์โครงการแรกของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มประสิทธิภาพและลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้เพิ่มความสำคัญในการสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมให้มากขึ้น อาทิ การส่งเสริมให้มีการออกระเบียบการรับซื้อพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ภาคเอกชนหันมาสนใจพัฒนาพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตามราคารับซื้อไฟฟ้าจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยรวมมากเกินไป เพราะราคาขายปลีกไฟฟ้าในประเทศไทยอยู่ในอัตราค่อนข้างต่ำ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ปตท. ร่วมกับ EGCO - WEGCO และ EURUS บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม กำลังการผลิต 35 เมกะวัตต์ (MW) ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยจะทำการศึกษาครอบคลุมเรื่องสถานที่ตั้งกังหันลม (Wind Farm) การเชื่อมต่อเข้าระบบสายส่ง และการร่างสัญญาซื้อขาย เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าพลังลมในเชิงพาณิชย์ได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 18 เดือน ด้วยงบประมาณลงทุนร่วมกัน 1,800 ล้านบาท ในสัดส่วน 30:30:20:20 ตามลำดับ ทั้งนี้ ปตท. เล็งเห็นว่าพลังงานลมเป็นพลังงานที่สะอาด และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการทำลายชั้นบรรยากาศของโลก นอกจากนั้นการใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้ายังเป็นแนวโน้มที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิลกับการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อช่วยอนุรักษ์เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีคุณค่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โครงการนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ ปตท. เข้ามีส่วนร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ นอกเหนือจากการส่งเสริมการศึกษาและการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ อาทิ การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) การแปรรูปขยะพลาสติก การประยุกต์ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ (Co-Generation) ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น (District Cooling System) ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO กล่าวว่า บริษัทมีค่านิยมที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงเนื่องจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลอย่างมาก EGCO จึงริเริ่มพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน และโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น พลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ซึ่งเป็นที่มาของการร่วมลงนามในวันนี้ โดย EGCO เห็นว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เหมาะสมกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันทั้งในด้านราคาและขนาดของ Wind Turbine สามารถทำให้เกิดความคุ้มค่าในการผลิต และที่สำคัญรัฐบาลยังให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จ

นายพิชิต นิธิวาสิน ประธานกรรมการ WEGCO กล่าวว่า บริษัทมีความชำนาญและประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานมากว่า 10 ปี และให้ความสนใจศึกษาด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมมากว่า 3 ปี โดยเมื่อปี 2549 ที่ผ่านมาได้ทำการศึกษาเบื้องต้นในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพของพลังงานลมในบริเวณดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ได้เคยทำการศึกษาไว้ บริษัทมีความมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก

Mr.Kiyoshi Haraikawa ประธานกรรมการ EURUS กล่าวว่า EURUS เป็นบริษัทในกลุ่ม Eurus Energy ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง Tokyo Electric Power กับ Toyota Group เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา EURUS ได้พัฒนา Wind Farm ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน และ อิตาลี สำหรับในประเทศญี่ปุ่น EURUS ได้พัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศเป็นผลสำเร็จในปี 2542 ทั้งนี้ EURUS มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ EURUS มีอยู่ทั้งในด้านการจัดการและด้านเทคโนโลยี จะสามารถพัฒนา Wind Farm ขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยให้ประสบผลสำเร็จได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญที่สุดคือการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมพลังงานลมของประเทศไทยมีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2537-2159-60, 0-2537-2163

19 กุมภาพันธ์ 2550


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) : 20/ก.พ./2550
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
  กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th