อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 ทำไม? ต้องประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพ

วัฒนา พรมลาย
ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Wattana.p@npc-se.co.th
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


ทำไม? ต้องประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพ


.......... สุขภาพที่ดีของบุคลากรภายในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ดังนั้น องค์กรควรมุ่งมั่นในดำเนินการเพื่อปกป้องสุขภาพของพนักงานและควบคุมสภาพแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยผ่านการบริหารงานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายและแนวปฏิบัติสากล

..........ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม พ.ศ. 2554 มาตรา 32 ได้กล่าวไว้ว่า

“เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้นายจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้
..........(1) จัดให้มีการประเมินอันตราย
..........(2) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อลูกจ้าง
..........(3)จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและจัดทำแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ”


..........ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ให้นายจ้างประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน นั่นเอง

..........เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม พ.ศ. 2554 กระทรวงแรงงาน จึงได้ออกกฎหมายโดยอาศัยอำนาจของ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม พ.ศ. 2554 นั้นก็คือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ในหมวด 8 ข้อ 31 กล่าวว่า

..........“ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในกรณีที่มีการใช้สารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด และจัดทำรายงานการประเมินนั้น ส่งให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างอยู่ในระดับที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้นายจ้างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย และให้นายจ้างนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง”

..........ถึงแม้ว่า ณ ขณะนี้ จะยังไม่มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานก็ตาม แต่คาดว่ากฎหมายจะออกมาในไม่ช้านี้ สำหรับองค์กรที่เข้าข่ายต้องการดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพตาม กฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย ท่านสามารถศึกษาแนวทางในการประเมินความเสี่ยงสุขภาพตาม มอก. 2535-2555: การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการประเมินไว้อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้

..........หลายๆท่านอาจจะเป็นกังวลว่าหากใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงสุขภาพตาม มอก. 2535-2555 : การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม หากกระทรวงแรงงานประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยงสุขภาพแล้ว อาจจะไม่ตรงกัน เรื่องนี้ผู้เขียนมองว่า ประกาศดังกล่าว น่าจะกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เป็นแนวทางมากกว่า และน่าจะเปิดช่องให้มีการเลือกใช้หลักเกณฑ์และวิธีการอื่นๆตามความเหมาะสม เหมือนกับการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน

..........ซึ่งตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่าน คงอยากจะทราบแล้วว่าขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง สำหรับเรื่องนี้ ผู้เขียนจะนำมาลงบทความในฉบับต่อไป รอติดตามนะครับ

*************************************************

ที่มา : www.npc-se.co.th     9ส.ค.2559
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th