อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 รับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


ประกายวรรณ์ จิตโสภากุล
ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Prakaiwan.J@npc-se.co.th
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


รับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


.......... งงงงง!!!! ทำไม งอ งูมาเยอะจัง ก็จะไม่ให้งงกันได้อย่างไรค่ะ เรื่องกฎหมายความปลอดภัยสำหรับไฟฟ้า เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงแรงงาน โดยในกฎหมายในข้อ 4 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และก็ได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อให้ใช้ในการอบรมลูกจ้าง เรื่องราวกำลังดำเนินการไปได้ด้วยดีค่ะ ถ้าไม่มีประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ที่ประกาศมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ซึ่งกำหนดให้ กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าเป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
.......... หลายคนสงสัยว่า กฎหมายที่กล่าวมานี้ เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า อบรมพนักงานไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์แล้วจะสามารถไปขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้หรือเปล่า? กฎหมายบังคับโรงงานอุตสาหกรรมต้องให้ช่างไฟฟ้าของโรงงานรับรองความรู้ความสามารถไหม? ต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับรองความรู้ความสามารถ? นี่คือแค่ส่วนหนึ่งของคำถามนะค่ะ
.......... กฎหมายทั้ง 2 ตัวที่ออกมาต้องปฏิบัติทั้งสองอย่างค่ะ แต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องกฎหมายเรื่องการรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยช่างไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องขอการรับรองเหมือนกันค่ะ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้นกฎหมายจะมีผลบังคับใช้แล้ว โดยภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมี “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ” กันค่ะ

โดยผู้ประสงค์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเข้ายื่นคำขอได้ที่:

การประเมินผลจะพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 การวัดความรู้ความสามารถทักษะฝีมือ และทัศนคติในการทำงาน โดยใช้ผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ค่าน้ำหนักประเมิน 50 % โดยการเข้ารับการทดสอบมาตรฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สามารถทดสอบกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบเอกชน หน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องสอบให้ผ่าน

ประเด็นที่ 2 ประสบการณ์ทำงาน ประเมินจาก ประวัติการประกอบอาชีพ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม/สัมมนา และประวัติด้านอื่น ๆ ค่าน้ำหนักประเมิน 25 %


ประเด็นที่ 3 คุณลักษณะส่วนบุคคล ประเมินจาก การสัมภาษณ์ และแบบทดสอบเชิงพฤติกรรม ค่าน้ำหนักประเมิน 25 %


.......... โดยจะนำน้ำหนักคะแนนทั้ง 3 ประเด็นมารวมกัน ผู้ที่ผ่านการประเมินต้องมีคะแนนการประเมินตั้งแต่ 85 % ขึ้นไป จึงจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งหนังสือรับรองความรู้ความสามารถนี้มีอายุ 3 ปี

.......... กรณียังมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเบอร์โทร 02-2451703 จะมีเจ้าหน้าที่ใจดีมาก ๆ ค่ะ ที่คอยตอบข้อซักถาม แล้วพบกันใหม่นะคะ

ที่มาของข้อมูล:

1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘
2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
3. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
4. ถวัลย์ น้อยอุทัย กรมพัฒน์ฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา : www.npc-se.co.th     21พ.ย.2559
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


เกริ่นมาน่าสนใจครับ แต่สรุป ตอนสุดท้าย งง ครับ ในฐานะท่านเป็นที่ปรึกษา รบกวน อธิบายให้ความกระจ่าง เพิ่มเติมได้ ** กมั๊ยครับ ถ้าสื่อสารออกมาแบบนี้ จะมีคนเข้าใจผิด ** กเยอะเลย
amantadin m2 yforsendelse.site amantadin pris
amantadin m2 amantadin borreliose amantadin pris
omeprazol lever omeprazol ulotka omeprazol 20 mg pris
bioclavid staph aureus ordenonlinepris.site bioclavid virkning
naltrexon bivirkninger naltrexon og fibromyalgi naltrexon for ms
esomeprazol erfaringer esomeprazol erfaringer esomeprazol depression
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
cyklokapron for periods cyklokapron ulotka cyklokapron singapore
pramipexol stada pramipexol 1 mg precio pramipexol 2 1
amantadin 500 amantadin koma amantadin medikament
dexamethason teszt dexamethason 1 5 mg dexamethason 0 5mg
  คุณ :   Songrach R.  เมื่อ :   12/16/2016 1:50:59 PM  E-mail :    songrachr@pttep.com
mebendazol y alcohol mebendazol zonder recept mebendazol alcohol
salazopyrin hair loss salazopyrin 1000mg salazopyrin and alcohol
finasterid sandoz finasterid 2mg finasterid kosten
zitromax 40 mg zitromax bivirkninger zitromax 500 mg pris
clarityn vs cetirizin clarityn syrup clarityn eksem
progesteron kost progesteron angst progesteron 38
malonetta hovedpine malonetta diarre malonetta ingredients
malonetta hovedpine malonetta virkning malonetta ingredients
cetirizin teva 10 mg cetirizin xyzal cetirizin yliannostus
mesalazin 1000 mg mesalazin indikation mesalazin forum
pramipexol stada pramipexol 1 mg precio pramipexol 2 1
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
desloratadin je sogvitaminer.site desloratadin xyzal
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th