อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 ทราบไหมครับว่า...การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

วัฒนา พรมลาย
ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Wattana.p@npc-se.co.th
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment :HRA) หมายถึง การประมาณค่าความเป็นไปได้ หรือโอกาสที่คนซึ่งสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งคุกคามต่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกัน ว่าจะแสดงผลกระทบด้านสุขภาพจากการได้รับอยู่ในระดับใด

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพมีขั้นตอนหลักอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้

(1) การระบุอันตราย (Hazard Identification)

คือ กระบวนการในการบ่งชี้ว่าสิ่งใดหรือภาวะใดเป็นปัจจัยคุกคาม โดยพิจารณาจากปัจจัยทางด้านกายภาพ ทางด้านเคมี ทางด้านชีวภาพ และทางด้านเออร์โกโนมิกส์ นั่นคือ หากคนสัมผัสสิ่งนั้นหรือภาวะนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพขึ้นได้ การบ่งชี้สิ่งคุกคาม เป็นการตอบคำถามว่า ในสถานที่แห่งนั้น หรือสภาพการณ์แห่งนั้น มีสิ่งคุกคามอยู่จริงหรือไม่ หรืออะไรบ้างที่เป็นสิ่งคุกคาม ในการบ่งชี้สิ่งคุกคามในสถานที่ทำงานก็ คือ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Desk top analysis) และการเดินสำรวจสถานที่ทำงาน(Walkthrough survey)

(2) การศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดต่อสุขภาพ หรือความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารที่ได้รับและการตอบสนองของร่างกาย (Hazard characterization or Dose-response Assessment)

ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพราะเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการพิจารณาเพื่อจัดระดับอันตราย (Hazard Rating) นั่นเอง การที่จะได้มาซึ่งข้อมูลจะต้องทบทวนวรรณกรรมและสืบค้นข้อมูลทางระบาดวิทยา และ/หรือพิษวิทยาของสารเคมี เช่น บทความทางวิชาการ รายงานการเจ็บป่วยของคนที่สัมผัสสารเคมี ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสารในปริมาณที่แตกต่างกัน การตอบสนองของร่างกาย และเอกสารสนับสนุนการกำหนดค่า Occupational Exposure Limit (OEL) และ Safety Data Sheet (SDS) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากกฎหมายกำหนด นอกจากเอกสาร บทความ และวรรณกรรมข้างต้นแล้ว website ซึ่งมีข้อมูล/สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านอาชีวอนามัย เช่น www.osha.gov; www.cdc.gov/niosh; www.epa.gov; www.hse.uk เป็นต้น

(3) การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment)

คือ การประเมินระดับการสัมผัสที่คนจะได้รับว่ามากน้อยเพียงใด โดยคำนึงถึงขนาดการสัมผัส (Dose) ระยะเวลาที่สัมผัส (Duration) และช่องทางการสัมผัส (Routes of exposure) รวมถึงเส้นทางการฟุ้งกระจายของสิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อมผ่านตัวกลาง(Medias) มาสู่คนด้วย ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับการสัมผัสของคนว่าอยู่ในระดับใด ระดับการสัมผัสที่ต่างกันนั้นก็จะทำให้ร่างกายคนเกิดผลตอบสนองต่างกันด้วยเช่นเดียวกัน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินระดับการสัมผัสจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงสุขภาพต่อไป

(4) ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment)

คือ การนำข้อมูลจากทั้ง 3 ขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์เพื่อประเมินว่า การสัมผัสสิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่นั้น ถือเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือไม่ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลระดับอันตรายของสิ่งคุกคามและระดับการสัมผัสสิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อมนั้น ในที่ทำงานหรือสถานประกอบการแห่งนั้น คนทำงานแต่ละคน หรือแผนกงานแต่ละแผนก ย่อมจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่แตกต่างกันไปตามสิ่งคุกคามที่สัมผัส ในขั้นตอนนี้จะต้องบอกให้ได้ว่าความเสี่ยงต่อปัจจัยคุกคามที่ประเมินนั้น ระดับของความเสี่ยงมีมากน้อยแค่ไหน มีความเสี่ยงอย่างไร ใครเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุด ลักษณะงานหรือกิจกรรมแบบใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงสุด

เมื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อมาก็คือการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นมักเป็นผู้บริหารขององค์กร กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ดีจะต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย

อีกกระบวนการหนึ่งที่ต้องกระทำไปควบคู่กับการจัดการความเสี่ยง คือ การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) เป็นกระบวนการที่ทำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นมากขึ้น บุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องทำการสื่อสารความเสี่ยงให้เข้าใจเป็นอันดับแรกก็คือผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ และคนที่ได้รับความเสี่ยงนั้นด้วย การนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารความเสี่ยงนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ข้อมูลวิชาการที่สื่อสารต้องตรงกับความเป็นจริง ต้องทำให้เกิดความตระหนักรู้ในอันตรายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น แต่ก็ต้องไม่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกจนเกินไป และต้องทำให้ผู้ที่ได้รับความเสี่ยงนั้นมีความรู้ สามารถดูแลตัวเอง รับมือกับความเสี่ยงนั้นได้

“จากบทความข้างต้นหลังจากที่ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจแล้ว เชื่อว่าหลายๆท่าน คงพอจะมองเห็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับ และในโอกาสหน้าผู้เขียนจะนำบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสุขภาพมานำเสนออีก รอติดตามนะครับ”

เอกสารอ้างอิง : มอก. 2535 2555 การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน

ที่มา : www.npc-se.co.th     15ธ.ค.2560
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th