อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
เกี่ยวกับ NPC S&E ติดต่อเรา/แผนที่ ต่ออายุสมาชิก Website  
 
 
 
 เส้นทางสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ (จป.ว) ภาค 2

นรุตม์ชัย ชมภูเทพ
Narutchai.c
@npc-se.co.th
ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


ภาคนี้ ผมได้เขียนเนื้อหาต่อจากภาคที่แล้วนะครับ ซึ่งคุณสุทธิศักดิ์ เพ็งสลุงได้เขียนไว้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความฉบับที่แล้วตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

http://www.npc-se.co.th/knowledge_center/npc_news2_details.asp?news_id=2161

จากภาคที่แล้ว คุณสุทธิศักดิ์ ได้เล่าถึงความเป็นมาของอาชีพ จป. ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงยุคปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2549 ที่มีผลต่อต่ออาชีพ จป. แต่ในฉบับนี้ผมจะขอเล่าถึงเฉพาะเส้นทางสู่การเป็น จป.ระดับวิชาชีพเท่านั้นนะครับ ซึ่งที่มาที่ไปที่ทำให้ผมอยากเขียนบทความนี้นะเหรอครับ ก็คือ หลาย ๆ ครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับอบรมในหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค, คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึ่งหลังจากการบรรยายเสร็จลงหรือระหว่างพักเบรค ได้มีผู้เข้ารับการอบรมหลายท่าน ได้มาสอบถามผมว่า “ถ้าผม (หนู) อยากจะเป็น จป.ต้องทำอย่างไรบ้างครับ (ค่ะ)”ผมก็เลยถามกลับไปว่า “จป.ในความหมายของเขาคือ จป.วิชาชีพใช่ไหมครับ” เหตุผลที่ผมถามกลับไปเช่นนี้เพราะต้องเช็คผู้ถามให้แน่ใจครับว่า จป. ในความหมายของเขาคือ จป.วิชาชีพ ซึ่งผมจะได้อธิบายต่อได้ถูกครับ ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่เข้ามาถามจะตอบว่าใช่ และเหตุผลอื่นว่าทำไมเขาอยากมาทำอาชีพนี้ อันนี้ผมไม่ได้ถามต่อครับ แต่เอาละถ้าเขามาถามก็แสดงว่าเขามีความสนใจในวิชาชีพนี้แล้ว ทีนี้ก็มาทำความเข้าใจกันเลยว่า “เส้นทางสู่การเป็น จป.ว นั้นเขาทำอย่างไรกัน

ขออธิบายความหมายของ จป.ว ก่อนก็แล้วกันนะครับ จป.ว หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานในสถานประกอบการที่ กฎหมายบังคับให้ต้องมี ซึ่งรายละเอียดของกฎหมายที่กำหนดไว้ล่าสุดคือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2549 จากกฎกระทรวงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มี จป.อยู่หลายระดับครับ แต่ที่ทำหน้าที่หลักๆ เต็มเวลา ในด้านความปลอดภัย ก็คือ จป.วิชาชีพ และ จป.เทคนิคขั้นสูง นั่นเอง ซึ่งถ้าดูจากกฎกระทรวงดังกล่าว กล่าวถึง สถานประกอบกิจการที่ต้องมี จป.วิชาชีพโดยสรุปแล้วดังนี้ครับ (รายละเอียดสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงทั้ง 14 ประเภทขอให้ท่านดูรายละเอียดตามไฟล์แนบครับ)

- สถานประกอบการตาม ข้อ 1(1) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไป

- สถานประกอบการตาม ข้อ 1(1) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป

** หมายเหตุ สถานประกอบกิจการ ข้อ 1(1) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบถึงเก้าสิบเก้าคนต้อง จัดให้มี จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.วิชาชีพก็ได้ (ใบบทความนี้จะไม่ขอกล่าวถึง จป.เทคนิคขั้นสูงนะครับ เอาไว้จะเขียนให้อ่านฉบับหน้าก็แล้วกัน)

เอาละทีนี้ แล้วคนที่จะมาเป็น จป.วิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรละ ต้องจบสาขาอะไรมา ถึงจะเป็นได้ ตามกฎกระทรวงนี้ เขาได้กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้ครับ

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง

- เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2540 และผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 18(3) (4) และ (8) ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

ขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับ

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่ามีทั้งหมด 19 สถาบัน และ ระดับปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า มีทั้งหมด 2 สถาบัน ถ้าอยากทราบรายละเอียดว่ามีสถาบันไหนบ้างคลิกเข้าไปดูที่เวปไซด์นี้ได้เลยครับ

http://www.oshthai.org/index.php?option=com_linkcontent&Itemid=56§ionid=25&pid=138&lang=th

ส่วนผู้ที่เป็น จป.วิชาชีพ (อบรม 180 ชม. +12 ชม.) ตามกฎหมายเก่าละ (กฎหมายเก่า หมายถึงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2540 (ปัจจุบันถูกยกเลิกไปแล้ว) เขายังสามารถเป็น จป.วิชาชีพได้อยู่ไหม ขอชี้แจงตามความเข้าใจดังนี้ครับสำหรับผู้ที่อบรม จป.วิชาชีพ (อบรม 180 ชม.+12 ชม.) ต้องไปอบรมเพิ่มเติมอีก 42 ชม. ภายใน 5 ปี หลังจากประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ครับ และผมลองนั่งนับดูแล้วว่า จป.วิชาชีพ 180 ชม. ต้องอบรมให้เสร็จและได้รับใบประกาศรับรองภายในวันที่ 20 มิ.ย.2554ซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับ จึงจะยังคงสภาพเป็น จป.วิชาชีพได้ แต่ถ้าท่านไม่อบรมเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดละก็ ท่านก็จะมีสิทธิ์เป็นได้เพียง จป.เทคนิคขั้นสูงเท่านั้นนะครับ เห็นไหมครับว่าเขาให้เวลาท่านตั้ง 5 ปี แนะ ถือว่าให้เวลานานพอสมควรในการอบรมเพิ่มเติม ใครที่ยังไม่ได้อบรมรีบ ๆ หน่อยนะครับ ไม่ต้องตกใจไป ที่บริษัท NPC — S&E ของเราก็มีเปิดอบรมเพิ่มเติมเหมือนกัน ลองกดโทรศัพท์เข้ามาสอบถามดูครับว่ามีจัดอบรมวันไหนบ้าง ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ แล้ววิชาที่ จป.วิชาชีพ (อบรม 180 ชม.+12 ชม.) ต้องเรียนเพิ่มเติมเนี่ย มันมีเนื้อหาอะไรบ้าง ก็มีเนื้อหาวิชาตามนี้เลยครับ

1.การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

2.การจัดทำและวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัย

3.การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ สำหรับการเป็น จป.วิชาชีพที่สมบูรณ์นั้น ไม่ใช่เพียงแค่ว่าท่านจบในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า เท่านั้นนะครับ ที่สำคัญนายจ้างต้องทำการแต่งตั้งท่านให้เป็น จป.วิชาชีพภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แล้วแต่กรณีครับ และนายจ้างต้องส่งรายชื่อท่านเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพที่สำนักงานแรงงานพื้นที่หรือจังหวัดที่บริษัทของท่านตั้งอยู่ด้วยนะครับ และท่านจะก็จะได้หมายเลขทะเบียน จป.ว ครับ คราวนี้ละก็ถือว่าท่านได้เป็น จป.ว สมใจแล้วละครับ ส่วนการที่ท่านจะเป็น จป.ว ที่ดีหรือไม่นั้น อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองแล้วละครับ

เอาละ พอจะได้ไอเดียและทราบที่มาที่ไปของเส้นทางสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ (จป.ว) บ้างพอสมควรแล้วนะครับ ถ้าท่านอยากทราบรายละเอียดแบบเต็ม ๆ ละก็ขอให้ท่านศึกษากฎหมายที่แนบมานี้ครับ ผมเชื่อว่าเส้นทางสู่การเป็น จป.ว ของท่านก็คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมละครับ ฉบับนี้พอแค่นี้ก่อน แล้วเราค่อยเจอกันฉบับหน้า สวัสดีครับ...

เอกสารแนบ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย2549.pdf

ที่มา : www.npc-se.co.th     27ก.ย.2553
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


เพิ่งไปสอบ จป. 42 ชั่วโมงมาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมาครับ ใครอยากได้แนวข้อสอบบอกมาได้เลยครับ
  คุณ :   surasak  เมื่อ :   30/9/2553 13:38:11  E-mail :    Surasak.Poongsricharoensook
 
  ความคิดเห็นที่ :
2


ขอแนวข้อสอบ จป. 42 ชั่วโมงด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
  คุณ :   วิชัย  เมื่อ :   1/10/2553 14:32:15  E-mail :    paragon_16@yahoo.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
3


ขอแนวข้อสอบ จป. 42 ชั่วโมงด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
  คุณ :   somsak pukpanan  เมื่อ :   6/10/2553 15:42:54  E-mail :    pukpanan_9d@yahoo.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
4


ขอแนวข้อสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
  คุณ :   masueoh  เมื่อ :   7/10/2553 8:58:21  E-mail :    masueoh_copy@yahoo.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
5


ขอแนวข้อสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
  คุณ :   chettha  เมื่อ :   13/10/2553 16:11:34  E-mail :    chettha@essilor.co.th
 
  ความคิดเห็นที่ :
6


ข้อแนวด้วยค่ะ ส่งเมลล์ให้ด้วยนะค่ะ
  คุณ :   นฤมล  เมื่อ :   15/12/2553 16:30:15  E-mail :    oonhud-3@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
7


ขอด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
  คุณ :   บัณฑิตย์ ถาวรสุข  เมื่อ :   12/1/2554 11:46:04  E-mail :    kradookpu@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
8


ขอแนวข้อสอบด้วยค่ะ ช่วยส่งเมล์ให้ด้วยนะค่ะ
  คุณ :   ศันสนีย์  เมื่อ :   13/1/2554 16:12:40  E-mail :    sk_homeoffice@yahoo.co.th
 
  ความคิดเห็นที่ :
9


ขอแนวข้อสอบด้วย
ขอบคุณล่วงหน้า
mookung_13@hotmail.com
  คุณ :   mookung  เมื่อ :   18/1/2554 16:13:53  E-mail :    mookung_13@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
10


ขอแนวข้อสอบด้วยค่ะ
รบกวนช่วยส่งเมล์ให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
  คุณ :   ธนพร  เมื่อ :   21/2/2554 10:05:52  E-mail :    pumsung_t@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
11


ขอด้วยชิคะ
  คุณ :   หน่อย  เมื่อ :   23/3/2554 21:31:49  E-mail :    nidnois13@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
12


อยากได้แนวข้อสอบ จป. เทคนิคขั้นสูงช่วยส่งให้ด้วยนะคร้า ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
  คุณ :   พัชรินทร์ กมลรักษ์  เมื่อ :   2/15/2012 11:41:54 AM  E-mail :    pat255579@hotmil.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
13


อยากได้แนวข้อสอบ จป.เทคนิคขั้นสูงค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
  คุณ :   นุศรา  เมื่อ :   4/17/2013 4:37:07 PM  E-mail :    tantawan_magic@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
14


อยากได้แนวข้อสอบ จปท.สูงค่ะ รบกวนส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ
  คุณ :   นก  เมื่อ :   7/5/2013 3:53:30 PM  E-mail :    tantawan_magic@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
15


แนวข้อสอบ จปท หมวด 1-6ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
  คุณ :   ดา  เมื่อ :   8/19/2013 2:31:08 PM  E-mail :    vanida_love@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
16


ขอแนวข้อสอบ จป เทคนิคขั้นสูง ด้วยครับ จะไปสอบ เดือน พย 56 นี้แล้วครับ
  คุณ :   suchart  เมื่อ :   8/19/2013 7:55:22 PM  E-mail :    suchart_ln90@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
17


ถ้าผมจบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มา มีสิทธิ แบบไหนไหมที่จะได้ไปเป็น จป. กับเขาบ้าง
  คุณ :   บอย  เมื่อ :   10/28/2013 8:49:34 AM  E-mail :    aloha_bamba@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
18


ขอด้วยคนนะคะ จะสอบเดือน พ.ย.นี้คร่า
  คุณ :   กรรณิการ์  เมื่อ :   11/8/2013 11:38:39 AM  E-mail :    kannika.ni78@gmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
19


ขอแนวขอสอบหน่อยครับ
  คุณ :   สันต์  เมื่อ :   12/13/2013 6:19:18 PM  E-mail :    kasamsan.san@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
20


รบกวนด้วยค่ะพี่ tars05dang@gmail.com
  คุณ :   asama  เมื่อ :   12/23/2013 3:11:55 PM  E-mail :    tars05dang@gmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
21


ขอด้วยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
  คุณ :   นุช  เมื่อ :   1/8/2014 2:14:35 PM  E-mail :    berry.ben@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
22


- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง

*************************************
ตามข้อมูลนี้ ชัวร์หรือเปล่าครับ
ว่าทำงานในระดับ จป เทคนิคขั้นสูง 5 ปี จะได้ เป็น จปว
  คุณ :   ๋JeenarukPing  เมื่อ :   3/26/2014 4:13:27 PM  E-mail :    piyamit_civil@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
23


ขอแนวข้อสอบด้วยคนครับ ขอบคุณครับ
  คุณ :   Suraj  เมื่อ :   5/2/2014 6:55:04 AM  E-mail :    suraj8899@hotmail,com
 
  ความคิดเห็นที่ :
24


ข้อแนวข้อสอบด้วยครับ จป เทคนิคขั้นสูง
  คุณ :   artz  เมื่อ :   5/6/2014 2:02:31 PM  E-mail :    leart8@hotmail.com
 
  ความคิดเห็นที่ :
25


ข้อแนวข้อสอบด้วยครับ
  คุณ :   somyt phajan  เมื่อ :   7/7/2014 8:22:19 AM  E-mail :    somyot@pasoya.co.th
 
  ความคิดเห็นที่ :
26


ขอเเนวข้อสอบ จปเทคนิคขั้นสูงด้วยคะ
  คุณ :   Beau  เมื่อ :   1/11/2015 4:56:59 PM  E-mail :    beau_4567@hotmail.com
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th