อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
เกี่ยวกับ NPC S&E ติดต่อเรา/แผนที่ ต่ออายุสมาชิก Website  
 
 
 
 เส้นทางสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ (จป.ว) ภาค 2

นรุตม์ชัย ชมภูเทพ
Narutchai.c
@npc-se.co.th
ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


ภาคนี้ ผมได้เขียนเนื้อหาต่อจากภาคที่แล้วนะครับ ซึ่งคุณสุทธิศักดิ์ เพ็งสลุงได้เขียนไว้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความฉบับที่แล้วตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

http://www.npc-se.co.th/knowledge_center/npc_news2_details.asp?news_id=2161

จากภาคที่แล้ว คุณสุทธิศักดิ์ ได้เล่าถึงความเป็นมาของอาชีพ จป. ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงยุคปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2549 ที่มีผลต่อต่ออาชีพ จป. แต่ในฉบับนี้ผมจะขอเล่าถึงเฉพาะเส้นทางสู่การเป็น จป.ระดับวิชาชีพเท่านั้นนะครับ ซึ่งที่มาที่ไปที่ทำให้ผมอยากเขียนบทความนี้นะเหรอครับ ก็คือ หลาย ๆ ครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับอบรมในหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค, คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึ่งหลังจากการบรรยายเสร็จลงหรือระหว่างพักเบรค ได้มีผู้เข้ารับการอบรมหลายท่าน ได้มาสอบถามผมว่า “ถ้าผม (หนู) อยากจะเป็น จป.ต้องทำอย่างไรบ้างครับ (ค่ะ)”ผมก็เลยถามกลับไปว่า “จป.ในความหมายของเขาคือ จป.วิชาชีพใช่ไหมครับ” เหตุผลที่ผมถามกลับไปเช่นนี้เพราะต้องเช็คผู้ถามให้แน่ใจครับว่า จป. ในความหมายของเขาคือ จป.วิชาชีพ ซึ่งผมจะได้อธิบายต่อได้ถูกครับ ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่เข้ามาถามจะตอบว่าใช่ และเหตุผลอื่นว่าทำไมเขาอยากมาทำอาชีพนี้ อันนี้ผมไม่ได้ถามต่อครับ แต่เอาละถ้าเขามาถามก็แสดงว่าเขามีความสนใจในวิชาชีพนี้แล้ว ทีนี้ก็มาทำความเข้าใจกันเลยว่า “เส้นทางสู่การเป็น จป.ว นั้นเขาทำอย่างไรกัน

ขออธิบายความหมายของ จป.ว ก่อนก็แล้วกันนะครับ จป.ว หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานในสถานประกอบการที่ กฎหมายบังคับให้ต้องมี ซึ่งรายละเอียดของกฎหมายที่กำหนดไว้ล่าสุดคือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2549 จากกฎกระทรวงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มี จป.อยู่หลายระดับครับ แต่ที่ทำหน้าที่หลักๆ เต็มเวลา ในด้านความปลอดภัย ก็คือ จป.วิชาชีพ และ จป.เทคนิคขั้นสูง นั่นเอง ซึ่งถ้าดูจากกฎกระทรวงดังกล่าว กล่าวถึง สถานประกอบกิจการที่ต้องมี จป.วิชาชีพโดยสรุปแล้วดังนี้ครับ (รายละเอียดสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงทั้ง 14 ประเภทขอให้ท่านดูรายละเอียดตามไฟล์แนบครับ)

- สถานประกอบการตาม ข้อ 1(1) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไป

- สถานประกอบการตาม ข้อ 1(1) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป

** หมายเหตุ สถานประกอบกิจการ ข้อ 1(1) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบถึงเก้าสิบเก้าคนต้อง จัดให้มี จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.วิชาชีพก็ได้ (ใบบทความนี้จะไม่ขอกล่าวถึง จป.เทคนิคขั้นสูงนะครับ เอาไว้จะเขียนให้อ่านฉบับหน้าก็แล้วกัน)

เอาละทีนี้ แล้วคนที่จะมาเป็น จป.วิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรละ ต้องจบสาขาอะไรมา ถึงจะเป็นได้ ตามกฎกระทรวงนี้ เขาได้กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้ครับ

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง

- เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2540 และผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 18(3) (4) และ (8) ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

ขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับ

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่ามีทั้งหมด 19 สถาบัน และ ระดับปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า มีทั้งหมด 2 สถาบัน ถ้าอยากทราบรายละเอียดว่ามีสถาบันไหนบ้างคลิกเข้าไปดูที่เวปไซด์นี้ได้เลยครับ

http://www.oshthai.org/index.php?option=com_linkcontent&Itemid=56§ionid=25&pid=138&lang=th

ส่วนผู้ที่เป็น จป.วิชาชีพ (อบรม 180 ชม. +12 ชม.) ตามกฎหมายเก่าละ (กฎหมายเก่า หมายถึงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2540 (ปัจจุบันถูกยกเลิกไปแล้ว) เขายังสามารถเป็น จป.วิชาชีพได้อยู่ไหม ขอชี้แจงตามความเข้าใจดังนี้ครับสำหรับผู้ที่อบรม จป.วิชาชีพ (อบรม 180 ชม.+12 ชม.) ต้องไปอบรมเพิ่มเติมอีก 42 ชม. ภายใน 5 ปี หลังจากประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ครับ และผมลองนั่งนับดูแล้วว่า จป.วิชาชีพ 180 ชม. ต้องอบรมให้เสร็จและได้รับใบประกาศรับรองภายในวันที่ 20 มิ.ย.2554ซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับ จึงจะยังคงสภาพเป็น จป.วิชาชีพได้ แต่ถ้าท่านไม่อบรมเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดละก็ ท่านก็จะมีสิทธิ์เป็นได้เพียง จป.เทคนิคขั้นสูงเท่านั้นนะครับ เห็นไหมครับว่าเขาให้เวลาท่านตั้ง 5 ปี แนะ ถือว่าให้เวลานานพอสมควรในการอบรมเพิ่มเติม ใครที่ยังไม่ได้อบรมรีบ ๆ หน่อยนะครับ ไม่ต้องตกใจไป ที่บริษัท NPC — S&E ของเราก็มีเปิดอบรมเพิ่มเติมเหมือนกัน ลองกดโทรศัพท์เข้ามาสอบถามดูครับว่ามีจัดอบรมวันไหนบ้าง ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ แล้ววิชาที่ จป.วิชาชีพ (อบรม 180 ชม.+12 ชม.) ต้องเรียนเพิ่มเติมเนี่ย มันมีเนื้อหาอะไรบ้าง ก็มีเนื้อหาวิชาตามนี้เลยครับ

1.การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

2.การจัดทำและวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัย

3.การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ สำหรับการเป็น จป.วิชาชีพที่สมบูรณ์นั้น ไม่ใช่เพียงแค่ว่าท่านจบในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า เท่านั้นนะครับ ที่สำคัญนายจ้างต้องทำการแต่งตั้งท่านให้เป็น จป.วิชาชีพภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แล้วแต่กรณีครับ และนายจ้างต้องส่งรายชื่อท่านเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพที่สำนักงานแรงงานพื้นที่หรือจังหวัดที่บริษัทของท่านตั้งอยู่ด้วยนะครับ และท่านจะก็จะได้หมายเลขทะเบียน จป.ว ครับ คราวนี้ละก็ถือว่าท่านได้เป็น จป.ว สมใจแล้วละครับ ส่วนการที่ท่านจะเป็น จป.ว ที่ดีหรือไม่นั้น อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองแล้วละครับ

เอาละ พอจะได้ไอเดียและทราบที่มาที่ไปของเส้นทางสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ (จป.ว) บ้างพอสมควรแล้วนะครับ ถ้าท่านอยากทราบรายละเอียดแบบเต็ม ๆ ละก็ขอให้ท่านศึกษากฎหมายที่แนบมานี้ครับ ผมเชื่อว่าเส้นทางสู่การเป็น จป.ว ของท่านก็คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมละครับ ฉบับนี้พอแค่นี้ก่อน แล้วเราค่อยเจอกันฉบับหน้า สวัสดีครับ...

เอกสารแนบ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย2549.pdf

ที่มา : www.npc-se.co.th     27ก.ย.2553
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


เพิ่งไปสอบ จป. 42 ชั่วโมงมาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมาครับ ใครอยากได้แนวข้อสอบบอกมาได้เลยครับ
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
husband cheated why do men cheat online affair
women affairs why husbands cheat why people cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
link do all women cheat how to cheat on wife
read here click women who cheat on husband
read here when women cheat women who cheat on husband
why do wife cheat on husband click online
why do wife cheat on husband click online
click cheat on your wife unfaithful spouse
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
catching a cheater click cheat on your wife
click online affairs with married men
click online affairs with married men
read here women looking to cheat black women white men
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   surasak  เมื่อ :   30/9/2553 13:38:11  E-mail :    Surasak.Poongsricharoensook
signs of unfaithful husband most women cheat
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
why married men cheat go cheat on wife
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
link do all women cheat how to cheat on wife
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
read here click when married men cheat
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
why do people cheat cheat wife men and women
click online affairs with married men
click all wives cheat affairs with married men
cheaters men having affairs click
married cheat married men cheat how do i know if my wife has cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
read i cheated on husband women who like to cheat
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
 
  ความคิดเห็นที่ :
2


ขอแนวข้อสอบ จป. 42 ชั่วโมงด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
signs of unfaithful husband most women cheat
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
dating a married woman go love affairs with married men
link link online
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
link dating a married man how to cheat on wife
read here click here go
read here click when married men cheat
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
open online affair cheat
how many women cheat on their husbands why married men have affairs why do husband cheat
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
  คุณ :   วิชัย  เมื่อ :   1/10/2553 14:32:15  E-mail :    paragon_16@yahoo.com
women affairs i want an affair why people cheat
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
website women affairs husband cheated on me
website types of women who cheat husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
wifes that cheat dating for married people women who cheated
will my wife cheat again boyfriend cheated on me read here
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here click women who cheat on husband
why do wife cheat on husband cheat wifes online
married cheaters infidelity go
why do people cheat click men and women
cheaters men having affairs click
cheaters men having affairs click
read here click black women white men
read here click black women white men
women who like to cheat when a husband cheats
link online read here
click here read here how many men have affairs
why women cheat on men they love how to catch a cheat reasons why wives cheat on their husbands
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
 
  ความคิดเห็นที่ :
3


ขอแนวข้อสอบ จป. 42 ชั่วโมงด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
women affairs why husbands cheat why people cheat
why married men cheat go cheat on wife
link unfaithful spouse online
open dating site for married people reasons people cheat
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands go website
link do all women cheat how to cheat on wife
will my wife cheat again wife cheaters read here
read here how to cheat wife go
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
wives who cheat married men having affairs married cheat
women who like to cheat dating a married woman read here
cheaters married cheaters click
click here read why do women cheat
click here cheat how many men have affairs
click here cheat how many men have affairs
click here wife cheated looking for affair
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   somsak pukpanan  เมื่อ :   6/10/2553 15:42:54  E-mail :    pukpanan_9d@yahoo.com
husband cheated why do men cheat online affair
why married men cheat click cheat on wife
how many men have affairs click here married cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
reasons wives cheat on husbands go website
link do all women cheat how to cheat on wife
will my wife cheat again boyfriend cheated on me read here
read here click here go
read here why do men cheat when married men cheat
men and women women affairs women who cheated
why do people cheat cheat wife men and women
catching a cheater click cheat on your wife
click online affairs with married men
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
 
  ความคิดเห็นที่ :
4


ขอแนวข้อสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
women affairs open why people cheat
women affairs open why people cheat
why married men cheat go cheat on wife
website women affairs husband cheated on me
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity website wifes that cheat
wifes that cheat married men who have affairs women who cheated
link go how to cheat on wife
will my wife cheat again boyfriend cheated on me read here
read here click here go
read here click here go
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here marriage affairs women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
read here women looking to cheat black women white men
read here women looking to cheat black women white men
read here click black women white men
married cheat link how do i know if my wife has cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
click here types of women who cheat how many men have affairs
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   masueoh  เมื่อ :   7/10/2553 8:58:21  E-mail :    masueoh_copy@yahoo.com
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
husband cheated why do men cheat online affair
online reasons why women cheat men who have affairs
link go what makes husbands cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
signs of infidelity website wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands go website
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
link do all women cheat how to cheat on wife
read here click here go
read here when women cheat women who cheat on husband
click infidelity signs unfaithful spouse
men and women read women who cheated
open online affair cheat
catching a cheater click here cheat on your wife
women who like to cheat wifes cheat read here
women who like to cheat wifes cheat read here
click why wife cheated affairs with married men
read here i dream my husband cheated on me black women white men
click here types of women who cheat how many men have affairs
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
5


ขอแนวข้อสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
website most women cheat husband cheated on me
website types of women who cheat husband cheated on me
wifes that cheat married men who have affairs women who cheated
link do all women cheat how to cheat on wife
the unfaithful husband read here men having affairs
read here why do men cheat when married men cheat
why do wife cheat on husband cheat wifes online
why do wife cheat on husband website online
why do wife cheat on husband website online
signs of a cheater women who cheat on men read here
catching a cheater click cheat on your wife
click all wives cheat affairs with married men
read here click black women white men
read here women looking to cheat black women white men
married cheat link how do i know if my wife has cheated
open my husband cheated with a man why women cheat
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here what is infidelity why do women cheat
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   chettha  เมื่อ :   13/10/2553 16:11:34  E-mail :    chettha@essilor.co.th
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
signs of unfaithful husband most women cheat
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
women affairs why husbands cheat why people cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
link unfaithful spouse online
how many men have affairs cheat on my husband married cheat
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
link how to cheat husband read here
link do all women cheat how to cheat on wife
link do all women cheat how to cheat on wife
read here how to cheat wife go
read here click when married men cheat
read here when women cheat women who cheat on husband
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
click cheat on your wife unfaithful spouse
catching a cheater click cheat on your wife
click why wife cheated affairs with married men
click all wives cheat affairs with married men
click why wife cheated affairs with married men
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
6


ข้อแนวด้วยค่ะ ส่งเมลล์ให้ด้วยนะค่ะ
women affairs i want an affair why people cheat
why married men cheat click cheat on wife
why married men cheat go cheat on wife
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
open dating site for married people reasons people cheat
website most women cheat husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
wifes that cheat dating for married people women who cheated
my husband cheated all wife cheat my boyfriend cheated on me quotes
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here marriage affairs women who cheat on husband
read here click women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
men and women read women who cheated
how many women cheat on their husbands link why do husband cheat
women who like to cheat unfaithful wife
click here read why do women cheat
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   นฤมล  เมื่อ :   15/12/2553 16:30:15  E-mail :    oonhud-3@hotmail.com
online how to cheat on wife men who have affairs
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
website most women cheat husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands go website
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
wifes that cheat dating for married people women who cheated
will my wife cheat again why do guys cheat read here
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here when women cheat women who cheat on husband
why do wife cheat on husband click online
why do wife cheat on husband cheat wifes online
women that cheat women who like to cheat married cheaters
women who like to cheat wifes cheat read here
click why wife cheated affairs with married men
click all wives cheat affairs with married men
cheaters married cheaters click
read here i dream my husband cheated on me black women white men
read here click black women white men
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
link online read here
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
 
  ความคิดเห็นที่ :
7


ขอด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
link wives cheat what makes husbands cheat
link unfaithful spouse online
open dating site for married people reasons people cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
website most women cheat husband cheated on me
how many men have affairs click here married cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
link dating a married man how to cheat on wife
link go how to cheat on wife
read here click here go
read here click here go
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here click when married men cheat
why do wife cheat on husband click online
why do wife cheat on husband website online
men and women women affairs women who cheated
why do men cheat all wives cheat percent of women that cheat
women that cheat women affair married cheaters
women who like to cheat wifes cheat read here
click online affairs with married men
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here cheat how many men have affairs
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   บัณฑิตย์ ถาวรสุข  เมื่อ :   12/1/2554 11:46:04  E-mail :    kradookpu@hotmail.com
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
My wife cheated on me online why do people cheat
women affairs open why people cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
signs of infidelity redirect wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
link do all women cheat how to cheat on wife
what makes people cheat click here will my husband cheat
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here click women who cheat on husband
why do wife cheat on husband cheat wifes online
why do wife cheat on husband website online
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
women who like to cheat dating a married woman read here
click all wives cheat affairs with married men
cheaters men having affairs click
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here read here how many men have affairs
click here read here how many men have affairs
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
 
  ความคิดเห็นที่ :
8


ขอแนวข้อสอบด้วยค่ะ ช่วยส่งเมล์ให้ด้วยนะค่ะ
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
link go what makes husbands cheat
link unfaithful spouse online
reasons wives cheat on husbands go website
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
link do all women cheat how to cheat on wife
link do all women cheat how to cheat on wife
husbands who cheat wifes who cheat husband cheat
read here how to cheat wife go
read here how to cheat wife go
read here click here go
read here click here go
read here why do men cheat when married men cheat
why do wife cheat on husband cheat wifes online
click infidelity signs unfaithful spouse
women who like to cheat wifes cheat read here
read here click black women white men
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here what is infidelity why do women cheat
click here wife cheated looking for affair
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   ศันสนีย์  เมื่อ :   13/1/2554 16:12:40  E-mail :    sk_homeoffice@yahoo.co.th
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
husband cheated I cheated on my girlfriend online affair
women affairs open why people cheat
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity website wifes that cheat
how many men have affairs click here married cheat
link go how to cheat on wife
women want men I cheated on my boyfriend my girl friend cheated on me
women who like to cheat online read here
click all wives cheat affairs with married men
cheaters married cheaters click
read here women looking to cheat black women white men
link online read here
click here read why do women cheat
click here cheat how many men have affairs
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
9


ขอแนวข้อสอบด้วย
ขอบคุณล่วงหน้า
mookung_13@hotmail.com
signs of unfaithful husband most women cheat
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
husband cheated I cheated on my girlfriend online affair
online how to cheat on wife men who have affairs
women affairs i want an affair why people cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
website most women cheat husband cheated on me
website women affairs husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands go website
link go how to cheat on wife
infidelity in marriage wife cheated read
why do wife cheat on husband cheat wifes online
why do wife cheat on husband click online
click infidelity signs unfaithful spouse
click infidelity signs unfaithful spouse
click all wives cheat affairs with married men
click online affairs with married men
read here i dream my husband cheated on me black women white men
married cheat married men cheat how do i know if my wife has cheated
open open why women cheat
women who like to cheat unfaithful wife
click here what is infidelity why do women cheat
click here cheat how many men have affairs
click here read here how many men have affairs
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
  คุณ :   mookung  เมื่อ :   18/1/2554 16:13:53  E-mail :    mookung_13@hotmail.com
signs of unfaithful husband most women cheat
dating a married woman go love affairs with married men
women affairs i want an affair why people cheat
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity website wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
wifes that cheat married men who have affairs women who cheated
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
husbands who cheat wifes who cheat husband cheat
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here click women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
women that cheat women affair married cheaters
women who like to cheat dating a married woman read here
read here click black women white men
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
10


ขอแนวข้อสอบด้วยค่ะ
รบกวนช่วยส่งเมล์ให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
why married men cheat click cheat on wife
link wives cheat what makes husbands cheat
link go what makes husbands cheat
website most women cheat husband cheated on me
how many men have affairs reasons why husband cheat married cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
link how to cheat husband read here
my husband cheated why wifes cheat my boyfriend cheated on me quotes
read here click when married men cheat
read here when women cheat women who cheat on husband
read here when women cheat women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
click infidelity signs unfaithful spouse
how many women cheat on their husbands wifes that cheat why do husband cheat
wives who cheat married men having affairs married cheat
women want men open my girl friend cheated on me
click all wives cheat affairs with married men
read here click black women white men
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here read why do women cheat
why women cheat on men they love my wife emotionally cheated on me reasons why wives cheat on their husbands
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   ธนพร  เมื่อ :   21/2/2554 10:05:52  E-mail :    pumsung_t@hotmail.com
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
why married men cheat go cheat on wife
open why husband cheat on their wife reasons people cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
will my wife cheat again why do guys cheat read here
read here click here go
my husband cheated why wifes cheat my boyfriend cheated on me quotes
why do wife cheat on husband click online
women who like to cheat wifes cheat read here
women who like to cheat dating a married woman read here
click all wives cheat affairs with married men
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
click here what is infidelity why do women cheat
click here types of women who cheat how many men have affairs
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
11


ขอด้วยชิคะ
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
dating a married woman go love affairs with married men
women affairs i want an affair why people cheat
why married men cheat click cheat on wife
link go what makes husbands cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
website most women cheat husband cheated on me
website most women cheat husband cheated on me
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
wifes that cheat dating for married people women who cheated
link go how to cheat on wife
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
husbands who cheat how many men have affairs husband cheat
click infidelity signs unfaithful spouse
how many women cheat on their husbands wifes that cheat why do husband cheat
women who like to cheat dating a married woman read here
women who like to cheat wifes cheat read here
click all wives cheat affairs with married men
read here click black women white men
read here i dream my husband cheated on me black women white men
read here i dream my husband cheated on me black women white men
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here read why do women cheat
read my girl friend cheated on me women who like to cheat
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   หน่อย  เมื่อ :   23/3/2554 21:31:49  E-mail :    nidnois13@hotmail.com
signs of unfaithful husband most women cheat
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
why married men cheat go cheat on wife
link go what makes husbands cheat
website most women cheat husband cheated on me
wifes that cheat dating for married people women who cheated
link wife cheat read here
read here click here go
infidelity in marriage how to cheat on wife read
what makes people cheat click here will my husband cheat
read here why do men cheat when married men cheat
women who like to cheat wifes cheat read here
read here i dream my husband cheated on me black women white men
read here women looking to cheat black women white men
married cheat how do i know if my wife has cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here cheat how many men have affairs
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
12


อยากได้แนวข้อสอบ จป. เทคนิคขั้นสูงช่วยส่งให้ด้วยนะคร้า ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
online how to cheat on wife men who have affairs
women affairs open why people cheat
link go what makes husbands cheat
website most women cheat husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
how many men have affairs click here married cheat
read here click here go
what makes people cheat go will my husband cheat
read here why do men cheat when married men cheat
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here marriage affairs women who cheat on husband
why do wife cheat on husband click online
why do men cheat all wives cheat percent of women that cheat
why do people cheat cheat wife men and women
women who like to cheat dating a married woman read here
click why wife cheated affairs with married men
cheaters men having affairs click
cheaters men having affairs click
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
click here cheat how many men have affairs
read i cheated on husband women who like to cheat
  คุณ :   พัชรินทร์ กมลรักษ์  เมื่อ :   2/15/2012 11:41:54 AM  E-mail :    pat255579@hotmil.com
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
signs of unfaithful husband most women cheat
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
My wife cheated on me women that cheat with married men why do people cheat
husband cheated I cheated on my girlfriend online affair
online how to cheat on wife men who have affairs
women affairs why husbands cheat why people cheat
why married men cheat go cheat on wife
link go what makes husbands cheat
wifes that cheat married men who have affairs women who cheated
link dating a married man how to cheat on wife
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
will my wife cheat again wife cheaters read here
read here click when married men cheat
read here why do men cheat when married men cheat
click infidelity signs unfaithful spouse
women who like to cheat online read here
click all wives cheat affairs with married men
click online affairs with married men
click all wives cheat affairs with married men
click here what is infidelity why do women cheat
read why some women cheat women who like to cheat
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
13


อยากได้แนวข้อสอบ จป.เทคนิคขั้นสูงค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
women who cheat link dating site for married people
dating a married woman go love affairs with married men
cheaters why do husbands cheat click
husband cheated why do men cheat online affair
women affairs why husbands cheat why people cheat
women affairs why husbands cheat why people cheat
women affairs i want an affair why people cheat
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
link go what makes husbands cheat
link link online
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
link why do guys cheat read here
link do all women cheat how to cheat on wife
read here click here go
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here click women who cheat on husband
women that cheat letter to husband who cheated married cheaters
open online affair cheat
how many women cheat on their husbands link why do husband cheat
women want men open my girl friend cheated on me
cheaters married cheaters click
read here women looking to cheat black women white men
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
click here cheat how many men have affairs
click here wife cheated looking for affair
read my girl friend cheated on me women who like to cheat
why women cheat on men they love how to catch a cheat reasons why wives cheat on their husbands
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
  คุณ :   นุศรา  เมื่อ :   4/17/2013 4:37:07 PM  E-mail :    tantawan_magic@hotmail.com
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
women affairs i want an affair why people cheat
why married men cheat go cheat on wife
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
signs of infidelity redirect wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
link do all women cheat how to cheat on wife
link go how to cheat on wife
read here how to cheat wife go
read here click here go
read here click when married men cheat
read here why do men cheat when married men cheat
read here click women who cheat on husband
why do wife cheat on husband click online
why do wife cheat on husband cheat wifes online
click cheat on your wife unfaithful spouse
click cheat on your wife unfaithful spouse
why do people cheat cheat wife men and women
signs of a cheater what causes women to cheat read here
click all wives cheat affairs with married men
read here women looking to cheat black women white men
read here i dream my husband cheated on me black women white men
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
14


อยากได้แนวข้อสอบ จปท.สูงค่ะ รบกวนส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ
signs of unfaithful husband most women cheat
women who cheat link dating site for married people
women affairs open why people cheat
how many men have affairs reasons why husband cheat married cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
reasons wives cheat on husbands go website
link do all women cheat how to cheat on wife
read here how to cheat wife go
read here click when married men cheat
why do wife cheat on husband website online
why do wife cheat on husband website online
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
women that cheat women affair married cheaters
open online affair cheat
click all wives cheat affairs with married men
click why wife cheated affairs with married men
click online affairs with married men
click online affairs with married men
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
link online read here
click here read why do women cheat
click here types of women who cheat how many men have affairs
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
  คุณ :   นก  เมื่อ :   7/5/2013 3:53:30 PM  E-mail :    tantawan_magic@hotmail.com
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
online how to cheat on wife men who have affairs
women affairs open why people cheat
why married men cheat click cheat on wife
link wives cheat what makes husbands cheat
link link online
website types of women who cheat husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
wifes that cheat married men who have affairs women who cheated
link dating a married man how to cheat on wife
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
will my wife cheat again why do guys cheat read here
read here click here go
the unfaithful husband read men having affairs
read here why do men cheat when married men cheat
read here click when married men cheat
why do wife cheat on husband website online
why do wife cheat on husband click online
married cheaters go go
read here women looking to cheat black women white men
open read why women cheat
link online read here
click here types of women who cheat how many men have affairs
click here wife cheated looking for affair
why women cheat on men they love my wife emotionally cheated on me reasons why wives cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
15


แนวข้อสอบ จปท หมวด 1-6ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
dating a married woman go love affairs with married men
link wives cheat what makes husbands cheat
link unfaithful spouse online
open dating site for married people reasons people cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
wifes that cheat dating for married people women who cheated
what makes people cheat go will my husband cheat
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
why do men cheat I cheated on my girlfriend percent of women that cheat
why do people cheat click men and women
click all wives cheat affairs with married men
click online affairs with married men
click here what is infidelity why do women cheat
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   ดา  เมื่อ :   8/19/2013 2:31:08 PM  E-mail :    vanida_love@hotmail.com
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
women affairs open why people cheat
women affairs why husbands cheat why people cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
link go what makes husbands cheat
link unfaithful spouse online
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
link do all women cheat how to cheat on wife
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
read here click when married men cheat
read here when women cheat women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
wives who cheat click married cheat
married cheat link how do i know if my wife has cheated
link online read here
read my girl friend cheated on me women who like to cheat
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
16


ขอแนวข้อสอบ จป เทคนิคขั้นสูง ด้วยครับ จะไปสอบ เดือน พย 56 นี้แล้วครับ
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
cheaters find an affair click
link wives cheat what makes husbands cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
website most women cheat husband cheated on me
wifes that cheat married men who have affairs women who cheated
will my wife cheat again why do guys cheat read here
read here click here go
read here reasons married men cheat when married men cheat
click cheat on your wife unfaithful spouse
women who like to cheat wifes cheat read here
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   suchart  เมื่อ :   8/19/2013 7:55:22 PM  E-mail :    suchart_ln90@hotmail.com
dating a married woman go love affairs with married men
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
why married men cheat click cheat on wife
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
website most women cheat husband cheated on me
signs of infidelity website wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
read here how to cheat wife go
my husband cheated looking for affair my boyfriend cheated on me quotes
read here marriage affairs women who cheat on husband
click cheat on your wife unfaithful spouse
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
women cheat how many people cheat website
wives who cheat website married cheat
women who like to cheat wifes cheat read here
read here click black women white men
women who like to cheat when a husband cheats
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
click here read here how many men have affairs
click here wife cheated looking for affair
read why some women cheat women who like to cheat
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
17


ถ้าผมจบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มา มีสิทธิ แบบไหนไหมที่จะได้ไปเป็น จป. กับเขาบ้าง
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
women affairs why husbands cheat why people cheat
women affairs why husbands cheat why people cheat
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
why married men cheat go cheat on wife
why married men cheat go cheat on wife
link go what makes husbands cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
link link online
website types of women who cheat husband cheated on me
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
link go how to cheat on wife
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
read here click here go
read here click here go
read here click when married men cheat
read here when women cheat women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
why do wife cheat on husband website online
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
men and women women affairs women who cheated
why do men cheat husbands that cheat percent of women that cheat
women that cheat letter to husband who cheated married cheaters
why do people cheat cheat wife men and women
women want men open my girl friend cheated on me
read here click black women white men
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   บอย  เมื่อ :   10/28/2013 8:49:34 AM  E-mail :    aloha_bamba@hotmail.com
My wife cheated on me women that cheat with married men why do people cheat
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
website types of women who cheat husband cheated on me
website types of women who cheat husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
the unfaithful husband read here men having affairs
my husband cheated all wife cheat my boyfriend cheated on me quotes
men and women women affairs women who cheated
women that cheat letter to husband who cheated married cheaters
why do people cheat click men and women
how many women cheat on their husbands wifes that cheat why do husband cheat
signs of a cheater what makes a husband cheat read here
click online affairs with married men
married cheat how do i know if my wife has cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here read here how many men have affairs
click here types of women who cheat how many men have affairs
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
18


ขอด้วยคนนะคะ จะสอบเดือน พ.ย.นี้คร่า
signs of unfaithful husband most women cheat
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
My wife cheated on me online why do people cheat
why married men cheat go cheat on wife
link wives cheat what makes husbands cheat
open dating site for married people reasons people cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
wifes that cheat married men who have affairs women who cheated
link why do guys cheat read here
link do all women cheat how to cheat on wife
husbands who cheat how many men have affairs husband cheat
will my wife cheat again wife cheaters read here
the unfaithful husband read men having affairs
read here when women cheat women who cheat on husband
cheaters men having affairs click
open my husband cheated with a man why women cheat
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
click here what is infidelity why do women cheat
click here read here how many men have affairs
click here cheat how many men have affairs
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
  คุณ :   กรรณิการ์  เมื่อ :   11/8/2013 11:38:39 AM  E-mail :    kannika.ni78@gmail.com
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
why married men cheat click cheat on wife
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity website wifes that cheat
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
wifes that cheat dating for married people women who cheated
link why do guys cheat read here
husbands who cheat how many men have affairs husband cheat
read here click here go
read here why do men cheat when married men cheat
why do men cheat all wives cheat percent of women that cheat
women who like to cheat wifes cheat read here
click all wives cheat affairs with married men
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
 
  ความคิดเห็นที่ :
19


ขอแนวขอสอบหน่อยครับ
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
signs of unfaithful husband most women cheat
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
women affairs open why people cheat
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
link wives cheat what makes husbands cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
open why husband cheat on their wife reasons people cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
link do all women cheat how to cheat on wife
my husband cheated looking for affair my boyfriend cheated on me quotes
read here when women cheat women who cheat on husband
men and women go women who cheated
catching a cheater married men cheat with men cheat on your wife
women who like to cheat wifes cheat read here
women who like to cheat wifes cheat read here
click why wife cheated affairs with married men
link online read here
click here cheat how many men have affairs
read my girl friend cheated on me women who like to cheat
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
  คุณ :   สันต์  เมื่อ :   12/13/2013 6:19:18 PM  E-mail :    kasamsan.san@hotmail.com
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
why married men cheat go cheat on wife
link wives cheat what makes husbands cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
reasons wives cheat on husbands go website
will my wife cheat again boyfriend cheated on me read here
wives who cheat click married cheat
cheaters men having affairs click
cheaters men having affairs click
read here women looking to cheat black women white men
married cheat married men cheat how do i know if my wife has cheated
why women cheat on men they love my wife emotionally cheated on me reasons why wives cheat on their husbands
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
 
  ความคิดเห็นที่ :
20


รบกวนด้วยค่ะพี่ tars05dang@gmail.com
signs of unfaithful husband most women cheat
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
dating a married woman go love affairs with married men
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
cheaters why do husbands cheat click
women affairs i want an affair why people cheat
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
why married men cheat go cheat on wife
link wives cheat what makes husbands cheat
link unfaithful spouse online
signs of infidelity website wifes that cheat
signs of infidelity redirect wifes that cheat
link dating a married man how to cheat on wife
read here when women cheat women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
why do wife cheat on husband website online
click infidelity signs unfaithful spouse
how many women cheat on their husbands why married men have affairs why do husband cheat
signs of a cheater women who cheat on men read here
wives who cheat website married cheat
women who like to cheat online read here
cheaters men having affairs click
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
link online read here
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here wifes that cheat looking for affair
  คุณ :   asama  เมื่อ :   12/23/2013 3:11:55 PM  E-mail :    tars05dang@gmail.com
online how to cheat on wife men who have affairs
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
website most women cheat husband cheated on me
how many men have affairs cheat on my husband married cheat
reasons wives cheat on husbands go website
link why do guys cheat read here
link do all women cheat how to cheat on wife
will my wife cheat again wife cheaters read here
will my wife cheat again why do guys cheat read here
read here why do men cheat when married men cheat
read here when women cheat women who cheat on husband
women that cheat women affair married cheaters
catching a cheater married men cheat with men cheat on your wife
click all wives cheat affairs with married men
married cheat married men cheat how do i know if my wife has cheated
click here read why do women cheat
click here read here how many men have affairs
click here read here how many men have affairs
click here signs of unfaithful husband looking for affair
 
  ความคิดเห็นที่ :
21


ขอด้วยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
signs of unfaithful husband most women cheat
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
online how to cheat on wife men who have affairs
women affairs i want an affair why people cheat
link link online
signs of infidelity redirect wifes that cheat
link why do guys cheat read here
link go how to cheat on wife
read here how to cheat wife go
read here reasons married men cheat when married men cheat
why do wife cheat on husband cheat wifes online
why do men cheat all wives cheat percent of women that cheat
wives who cheat married men having affairs married cheat
cheaters married cheaters click
read here click black women white men
read here women looking to cheat black women white men
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   นุช  เมื่อ :   1/8/2014 2:14:35 PM  E-mail :    berry.ben@hotmail.com
signs of unfaithful husband most women cheat
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
dating a married woman go love affairs with married men
cheaters find an affair click
why married men cheat go cheat on wife
link unfaithful spouse online
website women affairs husband cheated on me
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
how many men have affairs cheat on my husband married cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
wifes that cheat dating for married people women who cheated
link dating a married man how to cheat on wife
will my wife cheat again boyfriend cheated on me read here
infidelity in marriage how can people cheat read
the unfaithful husband read here men having affairs
read here click when married men cheat
read here click when married men cheat
why do wife cheat on husband website online
click infidelity signs unfaithful spouse
women who like to cheat online read here
women who like to cheat online read here
link online read here
click here types of women who cheat how many men have affairs
why women cheat on men they love my wife emotionally cheated on me reasons why wives cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
22


- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง

*************************************
ตามข้อมูลนี้ ชัวร์หรือเปล่าครับ
ว่าทำงานในระดับ จป เทคนิคขั้นสูง 5 ปี จะได้ เป็น จปว
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
women affairs i want an affair why people cheat
women affairs i want an affair why people cheat
why married men cheat click cheat on wife
why married men cheat click cheat on wife
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
website most women cheat husband cheated on me
how many men have affairs cheat on my husband married cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
link do all women cheat how to cheat on wife
link dating a married man how to cheat on wife
link do all women cheat how to cheat on wife
my husband cheated looking for affair my boyfriend cheated on me quotes
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
click infidelity signs unfaithful spouse
women who like to cheat wifes cheat read here
click why wife cheated affairs with married men
cheaters men having affairs click
read here i dream my husband cheated on me black women white men
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   ๋JeenarukPing  เมื่อ :   3/26/2014 4:13:27 PM  E-mail :    piyamit_civil@hotmail.com
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
signs of unfaithful husband most women cheat
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
women affairs i want an affair why people cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
link go what makes husbands cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
signs of infidelity redirect wifes that cheat
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
wifes that cheat dating for married people women who cheated
will my wife cheat again wife cheaters read here
infidelity in marriage wife cheated read
read here why do men cheat when married men cheat
read here why do men cheat when married men cheat
read here click when married men cheat
why do wife cheat on husband website online
why do wife cheat on husband website online
women that cheat women who like to cheat married cheaters
why do people cheat cheat wife men and women
cheaters men having affairs click
read here i dream my husband cheated on me black women white men
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here cheat how many men have affairs
click here read here how many men have affairs
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
23


ขอแนวข้อสอบด้วยคนครับ ขอบคุณครับ
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
dating a married woman go love affairs with married men
women affairs open why people cheat
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
the unfaithful husband read here men having affairs
click infidelity signs unfaithful spouse
how many women cheat on their husbands link why do husband cheat
click why wife cheated affairs with married men
click all wives cheat affairs with married men
click online affairs with married men
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here cheat how many men have affairs
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
  คุณ :   Suraj  เมื่อ :   5/2/2014 6:55:04 AM  E-mail :    suraj8899@hotmail,com
dating a married woman go love affairs with married men
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
link go what makes husbands cheat
website women affairs husband cheated on me
wifes that cheat dating for married people women who cheated
link dating a married man how to cheat on wife
will my wife cheat again wife cheaters read here
read here how to cheat wife go
read here click when married men cheat
men and women go women who cheated
open online affair cheat
why do people cheat go men and women
wives who cheat married men having affairs married cheat
catching a cheater married men cheat with men cheat on your wife
click all wives cheat affairs with married men
women who like to cheat when a husband cheats
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here read why do women cheat
click here wife cheated looking for affair
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
24


ข้อแนวข้อสอบด้วยครับ จป เทคนิคขั้นสูง
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
women affairs why husbands cheat why people cheat
women affairs why husbands cheat why people cheat
link go what makes husbands cheat
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
signs of infidelity redirect wifes that cheat
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
why do wife cheat on husband website online
why do wife cheat on husband click online
why do men cheat all wives cheat percent of women that cheat
women that cheat women affair married cheaters
how many women cheat on their husbands link why do husband cheat
women who like to cheat dating a married woman read here
click online affairs with married men
cheaters men having affairs click
read here i dream my husband cheated on me black women white men
read here women looking to cheat black women white men
read here click black women white men
click here cheat how many men have affairs
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
  คุณ :   artz  เมื่อ :   5/6/2014 2:02:31 PM  E-mail :    leart8@hotmail.com
dating a married woman go love affairs with married men
dating a married woman go love affairs with married men
why married men cheat go cheat on wife
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
why married men cheat go cheat on wife
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
wifes that cheat married men who have affairs women who cheated
link wife cheat read here
link go how to cheat on wife
link dating a married man how to cheat on wife
what makes people cheat go will my husband cheat
read here reasons married men cheat when married men cheat
click cheat on your wife unfaithful spouse
click all wives cheat affairs with married men
read here click black women white men
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here read here how many men have affairs
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
 
  ความคิดเห็นที่ :
25


ข้อแนวข้อสอบด้วยครับ
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
why married men cheat click cheat on wife
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
link unfaithful spouse online
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
signs of infidelity redirect wifes that cheat
how many men have affairs click here married cheat
husbands who cheat how many men have affairs husband cheat
read here click when married men cheat
men and women read women who cheated
married cheaters infidelity go
women who like to cheat wifes cheat read here
read here click black women white men
read here click black women white men
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
click here read why do women cheat
click here read here how many men have affairs
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
  คุณ :   somyt phajan  เมื่อ :   7/7/2014 8:22:19 AM  E-mail :    somyot@pasoya.co.th
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
online how to cheat on wife men who have affairs
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
website women affairs husband cheated on me
how many men have affairs cheat on my husband married cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
link do all women cheat how to cheat on wife
read here click here go
read here how to cheat wife go
read here how to cheat wife go
the unfaithful husband read men having affairs
read here when women cheat women who cheat on husband
men and women go women who cheated
signs of a cheater what makes a husband cheat read here
women who like to cheat wifes cheat read here
click all wives cheat affairs with married men
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here signs of unfaithful husband looking for affair
 
  ความคิดเห็นที่ :
26


ขอเเนวข้อสอบ จปเทคนิคขั้นสูงด้วยคะ
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
website most women cheat husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
will my wife cheat again wife cheaters read here
will my wife cheat again wife cheaters read here
read here how to cheat wife go
read here reasons married men cheat when married men cheat
why do wife cheat on husband cheat wifes online
women want men open my girl friend cheated on me
women who like to cheat dating a married woman read here
women who like to cheat wifes cheat read here
read here women looking to cheat black women white men
  คุณ :   Beau  เมื่อ :   1/11/2015 4:56:59 PM  E-mail :    beau_4567@hotmail.com
women affairs open why people cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
how many men have affairs click here married cheat
wifes that cheat dating for married people women who cheated
link go how to cheat on wife
will my wife cheat again boyfriend cheated on me read here
read here click here go
read here why do men cheat when married men cheat
why do wife cheat on husband click online
how many women cheat on their husbands link why do husband cheat
women who like to cheat wifes cheat read here
cheaters married cheaters click
read here i dream my husband cheated on me black women white men
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
click here what is infidelity why do women cheat
click here read here how many men have affairs
why women cheat on men they love my wife emotionally cheated on me reasons why wives cheat on their husbands
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th