อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
 
 การตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายด้วย Detector
fiogf49gjkf04

นันทิยา ลาภสาธิต
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
Nuntiya.L@npc-se.co.th
ในช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านเกิด นั้น จะมีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่ง คือ การดื่มสุรา หรือแอลกอฮอล์ และตำรวจมักจะมีการตั้งด่านเพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่รถยนต์ด้วยเครื่องตรวจวัด (Detector) ในบทความฉบับนี้ จะกล่าวถึงการทำงานของเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Alcohol Detector) ให้ทราบกันค่ะ

ในระยะแรกนั้น การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย จะใช้วิธีการเก็บตัวอย่างจากเลือด หรือปัสสาวะของผู้ต้องสงสัย ซึ่งมีปัญหาคือ ต้องวิเคราะห์ผลเลือดและปัสสาวะในห้องปฏิบัติการ ซึ่งใช้ระยะเวลานาน ทราบผลช้า และต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผล นอกจากนี้แล้ว การวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนั้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายอีกด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาการวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมาเป็นการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เนื่องจากแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปนั้น จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของกระแสเลือด ดังนั้น เมื่อแอลกอฮอล์ผ่านปอด แอลกอฮอล์จะถูกแพร่ออกสู่ลมหายใจด้วย จากเหตุนี้เอง จึงได้มีการพัฒนาเครื่องตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอล์ (Alcohol Detector) เพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจได้ พร้อมทั้งสามารถตรวจวัดได้เฉพาะแอลกอฮอล์ชนิดที่เป็น Ethyl Alcohol เพียงอย่างเดียว ซึ่ง Ethyl Alcohol เป็นองค์ประกอบของสุรา จึงมีข้อดี คือ ผลจากการตรวจวัด จะไม่ถูกสอดแทรกโดยสารอื่น เช่น Acetone Chloroform Ether Ethyl acetate และ Methanol เป็นต้น ทำให้ผลการตรวจวัดที่ได้จากการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจใกล้เคียงกับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมากที่สุด

หลักการทำงานของเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ โดยวิธีเป่าลมหายใจนั้น จะต้องให้ผู้ถูกตรวจ เป่าลมหายใจเข้าไปในเครื่องตรวจวัด ซึ่งจะมีตัวตรวจจับปริมาณแอลกอฮอล์ (Alcohol Detector) ซึ่งตัวตรวจจับนี้เอง ที่จะถูกแปลค่าให้รายงานออกมาที่เครื่อง ในรูปของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (Blood Alcohol Concentration : ABC) โดยอาศัยการคำนวณค่าจากความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ให้ถูกต้องนั้น ผู้ถูกตรวจ จะต้องเป่าลมหายใจจากส่วนลึกของปอดที่สัมผัสกับเส้นเลือดฝอยในปอด ซึ่งเมื่อลมหายใจถูกเป่าเข้าสู่เครื่องตรวจวัด ภายในเครื่องจะมีการเก็บตัวอย่างลมหายใจประมาณ 1 ซีซี ในกรณีที่เป็นเครื่องแบบอัตโนมัติ สำหรับเครื่องที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างแบบอัตโนมัติ นั้น ผู้ถูกตรวจจะต้องเป่าลมหายใจเข้าเครื่องอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้าที่ตรวจวัด จะต้องกดปุ่มรับตัวอย่าง ซึ่งอากาศที่เป่าออกมาจากลมหายใจ จะผ่านไปยังตัวตรวจจับ เพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

สำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ นั้น จะมีอยู่ 2 ลักษณะโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน คือ เครี่องตรวจวัดแบบตรวจคัดกรอง (Screening) และเครื่องตรวจวัดแบบตรวจยืนยันผล (Evidential) ทั้งนี้ เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจนั้น จะมีตัวตรวจจับที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยกัน 4 แบบ ได้แก่

1) ตัวตรวจจับแบบ Colorimetric ซึ่งใช้หลักการเปลี่ยนสีของ Potassium Dichromate ซึ่งมีสีเหลือง หากสารดังกล่าวได้รับไอของแอลกอฮอล์ จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ซึ่งมีข้อเสีย คือ สามารถใช้ทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ได้เพียงครั้งเดียว

2) ตัวตรวจจับแบบ Semiconductor ซึ่งใช้หลักการที่ไอของแอลกอฮอล์ไปจับกับ Semiconductor ทำให้ความต้านทานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีข้อเสียคือ มีความเที่ยงตรงของค่าที่ตรวจวัดได้ต่ำ

3) ตัวตรวจจับแบบ Fuel Cell โดยใช้หลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Fuel Cell) ซึ่งเมื่อไอของแอลกอฮอล์ถูกดูดซับไว้ใน Cell จะเกิดปฏิกิริยาภายใน Cell เป็นกรดอะซิติก และมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสัดส่วนแปรผันโดยตรงกับปริมาณแอลกอฮอล์ มีข้อดี คือ มีความถูกต้องสูง จำเพาะต่อการตรวจวัดปริมาณ Ethyl Alcohol และเครื่องมีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้สะดวก

4) ตัวตรวจจับแบบ Infrared Absorption โดยอาศัยหลักการที่แสง Infrared จะถูกดูดซับด้วยไอของแอลกอฮอล์ ซึ่งการดูดซับจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ มีข้อดี คือ มีความถูกต้อง และจำเพาะต่อการตรวจวัด Ethyl alcohol แต่มีข้อเสียคือ เครื่องมีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกในการพกพา รวมทั้งมีราคาสูงอีกด้วย

ในปัจจุบันนี้ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ SAM-03 ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบคัดกรอง (Screening) สามารถพกพาได้สะดวก ซึ่งสามารถผลิตได้เองในประเทศทั้งหมด โดยอาศัยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ มีเซมิคอนดักเตอร์ความไวสูง ในการตรวจจับแอลกอฮอล์ ดังภาพที่ 1


ภาพที่ 1 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพา (Screening Alcohol Metre : SAM-03)

หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้แล้ว หวังว่า ผู้อ่านคงได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายด้วย Detector แบบต่างๆ แล้วพบกันในโอกาสต่อไป

เอกสารอ้างอิง


1. กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. การวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ.
2. ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553. การตรวจวัดแอลกอฮอล์.
3. ข้อมูลจาก
www.nectec.or.th. เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดแบบ Screening (Screening Alcohol Meter : SAM-03)

fiogf49gjkf05
ที่มา : www.npc-se.co.th     7ก.ค.2554
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


This is so useful information to share for our community because of daily concerns in our social.
signs of unfaithful husband most women cheat
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
My wife cheated on me women that cheat with married men why do people cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
wifes that cheat married men who have affairs women who cheated
the unfaithful husband women who cheat on their husband men having affairs
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here click women who cheat on husband
read here when women cheat women who cheat on husband
women who like to cheat dating a married woman read here
cheaters men having affairs click
read here click black women white men
click here types of women who cheat how many men have affairs
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
read here click here how to get the pill
read here how the pill works how to get the pill
early abortion pill cost average cost of abortion abortion or abortion pill
click after pill pregnant abortion pill
are abortions free website redirect
how do i know if my wife cheated read click here
click redirect men who have affairs
my wife cheated now what women who love to cheat unfaithful husbands
when a husband cheats read here link
why most women cheat click here link
go cheat on my wife why do husbands cheat
my wife emotionally cheated on me click here why do people cheat
husband cheat website read
wife who cheated how often do women cheat on their husbands why women cheat on their husband
what makes husbands cheat how to cheat wife reasons why married men cheat
what makes husbands cheat husbands who cheat reasons why married men cheat
go how to catch a cheater
click here read website
reasons why women cheat on their husbands link how do i know if my wife has cheated
why men cheat on beautiful women how to cheat on my husband click
women cheat because open why husband cheat
go reasons wives cheat on their husbands
click reasons women cheat online
read here wife cheaters click
open redirect go
I cheated on my girlfriend reasons why women cheat types of women who cheat
cure of aids dating with hiv signs of hiv or aids
getting pregnant after abortion week by week pregnancy saline abortion
symptoms of venereal disease male std how do you get tested for chlamydia
symptoms of venereal disease male std how do you get tested for chlamydia
symptoms of venereal disease male std how do you get tested for chlamydia
std chlamydia symptoms signs for chlamydia std test home
chlamydia drug treatment testing for chlamydia cost of chlamydia treatment
catch a cheat cheat on wife how to know if wife has cheated
abortion at 4 months abortion at 14 weeks dilation and curettage surgery video
where to get tested for std free std tests how do they test for chlamydia
at home std kits female std pictures symptoms of chlamydia and gonorrhea
what causes aids/hiv symptoms of aids and hiv hiv and aids treatment
free hidden android spy app spy text app for android text monitoring software
malonetta hovedpine malonetta cilest malonetta ingredients
nix 30mm cartridge kit nix brawlhalla nix pille skilt
amitriptylin 75 ct amitriptylin zolpidem amitriptylin bivirkninger
mesalazin 1000 mg mesalazin indikation mesalazin forum
pramipexol stada cudenreceptgravid.site pramipexol 2 1
desloratadin je desloratadin 1a pharma desloratadin xyzal
ranitidin 1a pharma ranitidin untuk ibu hamil ranitidin tableta
efexor 0 75 mg mogvitamineruden.site efexor depot udtrapning
  คุณ :   สมนึก สุวรรณประดิษฐ์  เมื่อ :   14/7/2554 10:43:32  E-mail :    somnuk.s@pttchemgroup.com
cheaters why do husbands cheat click
why married men cheat go cheat on wife
link wives cheat what makes husbands cheat
link go what makes husbands cheat
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
wifes that cheat dating for married people women who cheated
link do all women cheat how to cheat on wife
link do all women cheat how to cheat on wife
read here how to cheat wife go
what makes people cheat go will my husband cheat
read here why do men cheat when married men cheat
read here click when married men cheat
read here click women who cheat on husband
read here when women cheat women who cheat on husband
click cheat on your wife unfaithful spouse
catching a cheater married men cheat with men cheat on your wife
click all wives cheat affairs with married men
cheaters married cheaters click
open my husband cheated with a man why women cheat
women who like to cheat unfaithful wife
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
click after pill pregnant abortion pill
are abortions free how can i get abortion pill redirect
My girlfriend cheated on me why married men cheat open
how do i know if my wife cheated read click here
click redirect men who have affairs
website catch a cheater women who cheated
signs of infidelity online all wives cheat
when a husband cheats read link
wife who cheated open
wife who cheated open
wife who cheated why are women unfaithful open
go cheat on my wife why do husbands cheat
go click here why do husbands cheat
my wife emotionally cheated on me click here why do people cheat
husband cheat cheats read
My wife cheated on me how often do women cheat on their husbands how often do women cheat on their husbands
what makes husbands cheat husbands who cheat reasons why married men cheat
open read women who like to cheat
click here will my husband cheat click
read here why are women unfaithful cheat on my wife
reasons why wives cheat on their husbands wifes cheat why married men cheat
why men have affairs dating for married men how to cheat with a married woman
reasons why women cheat on their husbands online how do i know if my wife has cheated
why some women cheat online cheat wifes
women who cheat with married men cheat women that cheat on their husbands
how many guys cheat click here why husbands cheat
husband watches wife cheat read here online
I cheated on my girlfriend reasons why women cheat types of women who cheat
cure of aids dating with hiv signs of hiv or aids
cure of aids aids transmission signs of hiv or aids
abortion clinics dilate and curettage abortion is murder
abortion 12 weeks pregnant abortion clinics in houston texas abortion in first trimester
reasons women cheat on their husbands women who cheat with married men how often do women cheat on their husbands
reasons women cheat on their husbands women who cheat with married men how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife cheated why women cheat on men they love infidelity signs
catch a cheat cheat on wife how to know if wife has cheated
abortion at 4 months abortion pills cost dilation and curettage surgery video
define abortion abortion pill information abortion locations
what causes aids/hiv facts on hiv/aids hiv and aids treatment
salazopyrin hair loss salazopyrin 1000mg salazopyrin and alcohol
progesteron kost progesteron angst progesteron 38
malonetta hovedpine malonetta virkning malonetta ingredients
nix 30mm cartridge kit kobenhavnhjerte.site nix pille skilt
cetirizin teva 10 mg cetirizin xyzal cetirizin yliannostus
esomeprazol erfaringer esomeprazol y embarazo esomeprazol depression
pramipexol stada pramipexol indicaciones pramipexol 2 1
efexor 0 75 mg efexor hinta efexor depot udtrapning
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th