อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ NPC S&E ติดต่อเรา/แผนที่ ต่ออายุสมาชิก Website คลังความรู้ NPC S&E เซฟตี้ คลิ๊ก บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 การตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายด้วย Detector

นันทิยา ลาภสาธิต
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
Nuntiya.L@npc-se.co.th
ในช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านเกิด นั้น จะมีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่ง คือ การดื่มสุรา หรือแอลกอฮอล์ และตำรวจมักจะมีการตั้งด่านเพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่รถยนต์ด้วยเครื่องตรวจวัด (Detector) ในบทความฉบับนี้ จะกล่าวถึงการทำงานของเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Alcohol Detector) ให้ทราบกันค่ะ

ในระยะแรกนั้น การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย จะใช้วิธีการเก็บตัวอย่างจากเลือด หรือปัสสาวะของผู้ต้องสงสัย ซึ่งมีปัญหาคือ ต้องวิเคราะห์ผลเลือดและปัสสาวะในห้องปฏิบัติการ ซึ่งใช้ระยะเวลานาน ทราบผลช้า และต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผล นอกจากนี้แล้ว การวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนั้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายอีกด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาการวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมาเป็นการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เนื่องจากแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปนั้น จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของกระแสเลือด ดังนั้น เมื่อแอลกอฮอล์ผ่านปอด แอลกอฮอล์จะถูกแพร่ออกสู่ลมหายใจด้วย จากเหตุนี้เอง จึงได้มีการพัฒนาเครื่องตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอล์ (Alcohol Detector) เพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจได้ พร้อมทั้งสามารถตรวจวัดได้เฉพาะแอลกอฮอล์ชนิดที่เป็น Ethyl Alcohol เพียงอย่างเดียว ซึ่ง Ethyl Alcohol เป็นองค์ประกอบของสุรา จึงมีข้อดี คือ ผลจากการตรวจวัด จะไม่ถูกสอดแทรกโดยสารอื่น เช่น Acetone Chloroform Ether Ethyl acetate และ Methanol เป็นต้น ทำให้ผลการตรวจวัดที่ได้จากการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจใกล้เคียงกับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมากที่สุด

หลักการทำงานของเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ โดยวิธีเป่าลมหายใจนั้น จะต้องให้ผู้ถูกตรวจ เป่าลมหายใจเข้าไปในเครื่องตรวจวัด ซึ่งจะมีตัวตรวจจับปริมาณแอลกอฮอล์ (Alcohol Detector) ซึ่งตัวตรวจจับนี้เอง ที่จะถูกแปลค่าให้รายงานออกมาที่เครื่อง ในรูปของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (Blood Alcohol Concentration : ABC) โดยอาศัยการคำนวณค่าจากความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ให้ถูกต้องนั้น ผู้ถูกตรวจ จะต้องเป่าลมหายใจจากส่วนลึกของปอดที่สัมผัสกับเส้นเลือดฝอยในปอด ซึ่งเมื่อลมหายใจถูกเป่าเข้าสู่เครื่องตรวจวัด ภายในเครื่องจะมีการเก็บตัวอย่างลมหายใจประมาณ 1 ซีซี ในกรณีที่เป็นเครื่องแบบอัตโนมัติ สำหรับเครื่องที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างแบบอัตโนมัติ นั้น ผู้ถูกตรวจจะต้องเป่าลมหายใจเข้าเครื่องอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้าที่ตรวจวัด จะต้องกดปุ่มรับตัวอย่าง ซึ่งอากาศที่เป่าออกมาจากลมหายใจ จะผ่านไปยังตัวตรวจจับ เพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

สำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ นั้น จะมีอยู่ 2 ลักษณะโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน คือ เครี่องตรวจวัดแบบตรวจคัดกรอง (Screening) และเครื่องตรวจวัดแบบตรวจยืนยันผล (Evidential) ทั้งนี้ เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจนั้น จะมีตัวตรวจจับที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยกัน 4 แบบ ได้แก่

1) ตัวตรวจจับแบบ Colorimetric ซึ่งใช้หลักการเปลี่ยนสีของ Potassium Dichromate ซึ่งมีสีเหลือง หากสารดังกล่าวได้รับไอของแอลกอฮอล์ จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ซึ่งมีข้อเสีย คือ สามารถใช้ทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ได้เพียงครั้งเดียว

2) ตัวตรวจจับแบบ Semiconductor ซึ่งใช้หลักการที่ไอของแอลกอฮอล์ไปจับกับ Semiconductor ทำให้ความต้านทานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีข้อเสียคือ มีความเที่ยงตรงของค่าที่ตรวจวัดได้ต่ำ

3) ตัวตรวจจับแบบ Fuel Cell โดยใช้หลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Fuel Cell) ซึ่งเมื่อไอของแอลกอฮอล์ถูกดูดซับไว้ใน Cell จะเกิดปฏิกิริยาภายใน Cell เป็นกรดอะซิติก และมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสัดส่วนแปรผันโดยตรงกับปริมาณแอลกอฮอล์ มีข้อดี คือ มีความถูกต้องสูง จำเพาะต่อการตรวจวัดปริมาณ Ethyl Alcohol และเครื่องมีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้สะดวก

4) ตัวตรวจจับแบบ Infrared Absorption โดยอาศัยหลักการที่แสง Infrared จะถูกดูดซับด้วยไอของแอลกอฮอล์ ซึ่งการดูดซับจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ มีข้อดี คือ มีความถูกต้อง และจำเพาะต่อการตรวจวัด Ethyl alcohol แต่มีข้อเสียคือ เครื่องมีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกในการพกพา รวมทั้งมีราคาสูงอีกด้วย

ในปัจจุบันนี้ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ SAM-03 ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบคัดกรอง (Screening) สามารถพกพาได้สะดวก ซึ่งสามารถผลิตได้เองในประเทศทั้งหมด โดยอาศัยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ มีเซมิคอนดักเตอร์ความไวสูง ในการตรวจจับแอลกอฮอล์ ดังภาพที่ 1


ภาพที่ 1 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพา (Screening Alcohol Metre : SAM-03)

หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้แล้ว หวังว่า ผู้อ่านคงได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายด้วย Detector แบบต่างๆ แล้วพบกันในโอกาสต่อไป

เอกสารอ้างอิง


1. กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. การวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ.
2. ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553. การตรวจวัดแอลกอฮอล์.
3. ข้อมูลจาก
www.nectec.or.th. เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดแบบ Screening (Screening Alcohol Meter : SAM-03)

ที่มา : www.npc-se.co.th     7ก.ค.2554
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


This is so useful information to share for our community because of daily concerns in our social.
signs of unfaithful husband most women cheat
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
My wife cheated on me women that cheat with married men why do people cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
wifes that cheat married men who have affairs women who cheated
the unfaithful husband women who cheat on their husband men having affairs
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here click women who cheat on husband
read here when women cheat women who cheat on husband
women who like to cheat dating a married woman read here
cheaters men having affairs click
read here click black women white men
click here types of women who cheat how many men have affairs
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
read here click here how to get the pill
read here how the pill works how to get the pill
early abortion pill cost average cost of abortion abortion or abortion pill
click after pill pregnant abortion pill
are abortions free website redirect
how do i know if my wife cheated read click here
click redirect men who have affairs
my wife cheated now what women who love to cheat unfaithful husbands
when a husband cheats read here link
why most women cheat click here link
  คุณ :   สมนึก สุวรรณประดิษฐ์  เมื่อ :   14/7/2554 10:43:32  E-mail :    somnuk.s@pttchemgroup.com
cheaters why do husbands cheat click
why married men cheat go cheat on wife
link wives cheat what makes husbands cheat
link go what makes husbands cheat
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
wifes that cheat dating for married people women who cheated
link do all women cheat how to cheat on wife
link do all women cheat how to cheat on wife
read here how to cheat wife go
what makes people cheat go will my husband cheat
read here why do men cheat when married men cheat
read here click when married men cheat
read here click women who cheat on husband
read here when women cheat women who cheat on husband
click cheat on your wife unfaithful spouse
catching a cheater married men cheat with men cheat on your wife
click all wives cheat affairs with married men
cheaters married cheaters click
open my husband cheated with a man why women cheat
women who like to cheat unfaithful wife
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
click after pill pregnant abortion pill
are abortions free how can i get abortion pill redirect
My girlfriend cheated on me why married men cheat open
how do i know if my wife cheated read click here
click redirect men who have affairs
website catch a cheater women who cheated
signs of infidelity online all wives cheat
when a husband cheats read link
wife who cheated open
wife who cheated open
wife who cheated why are women unfaithful open
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th