อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 การประเมินอันตราย

ศศิภา เลิศจินตนาการ
ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Sasipa.l@npc-se.co.th
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน ครั้งนี้ขออนุญาตมาคุยกันต่อในเรื่องของการประเมินอันตรายกันบ้างนะคะ หลังจากที่ได้พูดถึงปัจจัยเสี่ยงกันมาพอสมควรแล้ว

การประเมินอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (Evaluation of hazards) เป็นกระบวนการในการตัดสินใจ (Decision-making process) ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อคิดเห็นถึงอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการทำงานที่มีต่อสุขภาพของสารเคมี สารทางฟิสิกส์ สารทางชีวภาพ หรือเออร์โกโนมิกส์ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในอุตสาหกรรม

การประเมินผลรวมถึง การตัดสินใจถึงขนาดของปัจจัยทางเคมี ซึ่งได้จากการสังเกตหรือการสัมภาษณ์ การตรวจวัดระดับของพลังงานหรือระดับสารเคมีในอากาศที่เกิดจากกระบวนการในอุตสาหกรรม และการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมในสถานที่ทำงาน นักสุขศาสตร์อุตสหกรรมจะเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับสารในสิ่งแวดล้อมเทียบกับ Hygienic guide ได้แก่ TLVs, PELs, RELs หรือรายงานจากการศึกษาอื่นๆ

Threshold Limit Values (TLVs) เป็นข้อเสนอแนะระดับความเข้มข้นของสารเคมีหลายชนิดในอากาศ


TLVs เป็นความเข้มข้นของสารในอากาศ ซึ่งเชื่อว่าคนงานเกือบทั้งหมดเมื่อได้รับสารหลายๆครั้งเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายวันโดยไม่ได้รับอันตราย การควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานอยู่บนสมมุตติฐานที่ว่าสารแต่ละสารจะมีระดับที่ปลอดภัสยหรือระดับที่คนสามารถจะทนได้ ซึ่งระดับที่ต่ำกว่านี้จะไม่มีผลต่อร่างกาย ระดับที่ทนได้ (Tolerable levels) เรียกว่า Threshold Limit Value คนแต่ละคนจะมีความไวต่อสารเคมีชนิดต่างๆต่างกัน มีคนงานจำนวนน้อยที่อาจได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ระดับต่ำกว่า TLV และจะมีคนจำนวนน้อยที่อาจจะได้รับผลอย่างมากจากสารที่ระดับนี้โดยทำให้สภาวะที่เป็นอยู่แย่ลงหรือเกิดโรคจากการทำงานได้ คนที่มีความไวต่อสารจากอุตสหกรรม อาจเกิดจากปัจจัยทางกรรมพันธุ์ อายุ นิสัยส่วนบุคคล (การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการรับประทานยาบางชนิด) สำหรับคนที่มีความไวต่อสารบางชนิด ระดั TLV ไม่สามารถคุ้มครองอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

TLV เป็นค่าที่จัดพิมพ์โดย ACGIH ค่า TLV จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงทุกปี ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ทันสมัยมากที่สุดที่มีอยู่เกี่ยวกับผลของสารแต่ละชนิดที่มีการกำหนดค่า TLV


ข้อมูลสำหรับกำหนดค่า TLV มาจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง การศึกษาในคน และประสพการณ์ในอุตสาหกรรม และข้อกำหนดนี้อาจได้รับเลือกมาจากเหตุผลหลายอย่าง เช่น TLV กำหนดมาจากคุณสมบัติในกรระคายเคืองของสารหรือการทำให้เกิดการขาดออกซิเจน การแพ้หรือมะเร็ง นอกจากจะกำหนดสำหรับสารเคมีแล้ว ค่า TLV มีกำหนดสำหรับสารทางฟิสิกส์ เช่น เสียง รังสีไมโครเวฟ รังสีคลื่นวิทยุ การสั่นสะเทือน เลเซอร์ แสง รังสีใต้แดง รังสีเหนือม่วง ความร้อน ความเย็น และมีการกหนดความเข้มข้นของสารเคมีในของเหลวจากร่างกายที่เรียกว่า Biological exposure index (BEI) ด้วย

ควรมีการประเมินระดับของสารที่ได้รับทั้งสารเคมีและสารทางฟิสิกส์ โดยใช้การเก็บตัวอย่าง การคำนวณระดับสารที่คนงานได้รับ ขนาดสูงสุดที่คนงานได้รับ และช่วงเวลาที่คนงานได้รับสาร


เปรียบเทียบค่าที่คำนวณได้กับค่ามาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น มาตรฐานกระทรวงแรงงาน มาตรฐานของ OSHA, ACGIH, NIOSH และค่าที่มีการเสนอไว้ทางด้านพิษวิทยาจากหน่วยงานอื่นๆ

การเก็บตัวอย่างอากาศต้องคำนึงถึง สถานที่ที่จะเก็บตัวอย่าง เวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง จำนวนตัวอย่างที่เก็บ เพื่อให้ได้ค่าที่เป็นตัวแทนของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อคนงาน จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง และข้อจำกัดของอุปกรณ์นั้นๆ จะเก็บตัวอย่างที่ไหน เมื่อไร และปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเก็บตัวอย่าง เช่น อุณหภูมิ สารเจือปนอื่นๆ การเก็บตัวอย่างอากาสควรจะเก็บที่บริเวณหายใจ (Breathing zone) ของคนงาน ปริมาณอากาศที่เก็บควรเพี่ยงพอที่จะหาค่าเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาทำงานของคนงานได้

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น น่าจะพอให้หลายๆท่านได้รู้จักกับการประเมินอันตรายและค่า TLV กันมากขึ้นนะคะ อย่างน้อยๆก็ทราบว่าค่า TLV คืออะไร ได้มาอย่างไร สามารถหาดูได้จากที่ใด และใช้ประโยชน์อย่างไร สำหรับฉบับนี้ดิฉันขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ


ที่มา : ดร.พรพิมล กองทิพย์. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม. นำอักษรการพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545.

ที่มา : www.npc-se.co.th     20ธ.ค.2558
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th