อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 การส่งเสริมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นแม้ว่าในสถานที่ทำงานนั้น ๆ จะถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัย มีระเบียบปฏิบัติงานที่ถูกเขียนขึ้นมาให้มีความปลอดภัยมากที่สุด มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคน และมีการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติงานแล้วก็ตาม เพราะการป้องกันอุบัติเหตุนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคลที่จะทำให้เกิดความปลอดภัย แม้ว่าสภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานและการปฏิบัติที่ต่ำกว่ามาตรฐาน สามารถกำจัดและควบคุมได้ แต่ทุกคนควรเริ่มที่ตนเองในการป้องกันอุบัติเหตุ

ลักษณะของการส่งเสริมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

มีลักษณะสำคัญหลายประการในการที่จะทำให้การส่งเสริมความปลอดภัยมีประสิทธิภาพดังนี้

1. ครอบคลุม (Comprehensive)

คือการทำให้บุคคลเกิดความตระหนัก(Awareness) การยอมรับ(Acceptance)การนำไปประยุกต์ใช้(Application) การเข้าใจ รับรู้(Assimilation) ระดับของการตระหนัก นั้นจะสร้างความสนใจในโปรแกรมความปลอดภัย โดยชักนำให้คนสนใจว่าความปลอดภัยคืออะไร และจะต้องทำอะไรบ้าง จุดประสงค์เพื่อที่จะทำให้คนคิดถึง และพูดในเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด ลำดับต่อไปคือการยอมรับ โดยชักนำให้คนคิดว่าโปรแกรมความปลอดภัยและผลของความปลอดภัยนั้น เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขา การที่จะระบุชี้ชัดว่าจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมความปลอดภัยจะนำไปสู่ความปลอดภัยในลำดับต่อไปคือ การนำไปประยุกต์ใช้ การนำไปประยุกต์ใช้นี้จะทำให้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในโปรแกรมความปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ ขั้นตอนซึ่งคนจะเรียนรู้โดยการกระทำและจะได้มาซึ่งประสบการณ์ในด้านความปลอดภัย จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเชื่อว่า พนักงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมความปลอดภัยจะปรับปรุงสถิติความปลอดภัยให้ดีขึ้น จะทำให้คนเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมและเข้าใจถึงการที่จะได้มาซึ่งจิตสำนึกด้านความปลอดภัย การเข้าใจ รับรู้ เป็นการที่จิตสำนึกด้านความปลอดภัยกลายมาเป็นความคิดของคน มีคุณค่าและทัศนคติที่ดี เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย ความไม่ประสบผลสำเร็จของโปรแกรมส่งเสริมความปลอดภัยหลาย โปรแกรมนั้น ผู้บริหารมักจะไปยึดกับข้อใดข้อหนึ่ง โดยไม่ครอบคลุมหลักการทั้งหมด

2. ความต่อเนื่องของกิจกรรม (Continuous)

ควรมีการกำหนดเวลาที่แน่นอนในการจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่เวลาการทำงานปกติ อย่างไรก็ตามถ้าดำเนินการในช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ

ความพยายามที่จะทำให้เกิดความสนใจเรื่องความปลอดภัย จะทำให้มีการพัฒนาลักษณะนิสัยในด้านพฤติกรรมความปลอดภัย

3. การให้ความสนใจ (Concentrated On)

การกำหนดปัญหาด้านความปลอดภัยที่องค์กรประสบอยู่ การเลือกเทคนิคและวิธีการส่งเสริมความปลอดภัยที่เหมาะสมที่สามารถแก้ปัญหา มากกว่าที่จะมองว่ามีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พิจารณาปัญหาประสบการณ์ในอดีตอย่างรอบคอบ รวมทั้งนโยบายขององค์กร กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาต่าง ๆ ที่องค์กรประสบอยู่ ลักษณะของพนักงาน เพื่อเลือกกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้เหมาะสม

4. ความน่าเชื่อถือ (Credibility)

เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่จะต้องพิจารณาของการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย โปรแกรมส่งเสริมความปลอดภัยจะน่าเชื่อถือเมื่อได้รับการสนับสนุน จากคณะกรรมการบริหารของบริษัท และข้อตกลงนั้นสามารถดูได้จากนโยบายของบริษัท โดยมีโปรแกรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานรวมถึงมีสอบสวนอุบัติเหตุ ฯลฯ แนวทางที่จะทำให้พนักงานเห็นว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานจะสามารถเรียนรู้ได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ข้อความด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพนั้นจะนำเสนอโดยใช้เทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยและยังขึ้นอยู่กับการรับรู้ของพนักงานด้วยว่าผู้บริหารให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัย

******************************


ที่มา : thaisafetywork     04ก.พ.2559
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th