อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
 
 พลังงานกับ ISO 50001

สิงหนาท เมตตาคุณ
ผู้จัดการบริการงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
singhanart.m@pttchem.com

ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลาย ๆ ท่านคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอากาศร้อนมาก บางคนบ่นว่าร้อนจนตับแทบแตก บางบ้านมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลย ก็คงไม่ต้องสงสัยว่าเกิดจากอะไร ก็เพราะต้องเปิดแอร์ทุกวัน เป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมงนั่นเอง ในช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝน ฝนตกเกือบทุกวัน น้ำฝนคงทำให้คลายความร้อนลงไปได้เยอะทีเดียว และค่าไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าก็คงลดลงตามไปด้วย

พอพูดถึงคำว่าพลังงาน บางท่านก็จะหมายถึงพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ใช่ คำว่า "พลังงาน" ในภาษาอังกฤษได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า " The ability to do work " ส่วนภาษาไทยมีผู้ให้คำจำกัดความไว้ว่า "ความสามารถในการทำงาน "หรือ" ความสามารถที่ทำให้เกิดการทำงาน การทำงาน ในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนไหววัตถุ การยกของ การหุงต้ม การให้แสงสว่าง ทั้งหลายเหล่านี้ก็คือตัวอย่างของการทำงาน เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารร่างกายจะแปลงอาหารให้เป็นพลังงานเพื่อการทำงาน เมื่อเราเดินหรือวิ่งหรือแม้แต่คิดหรืออ่านหรือเขียนร่างกายเผาพลาญอาหารซึ่งเป็นแหล่งพลังงานให้สามารถทำงาน ในทำนองเดียวกันยานยนต์ เครื่องบิน เรือและเครื่องจักร ก็ล้วนเป็นการแปลงเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแหล่งพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งไปเป็นการทำงานเช่นกัน

ในมาตรฐาน ISO 50001 ได้ให้คำจำกัดความของพลังงาน (Energy) ไว้คือ
“Primary energy (raw resources that enter the facility from an internal or external Energy supplier) and secondary energy (converted form of primary energy resource, e.g. steam, compressed air ”

พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในปัจจุบันและทวีความสำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น แหล่งพลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น จากน้ำมันปิโตรเลียมไปเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานหลายประเภทด้วยกัน แต่อาจจะมีในปริมาณค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ บางครั้งวิกฤตการณ์ของโลกอาจจะทำให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยยังต้องมีการสั่งน้ำมันเข้าเป็นจำนวนมากนั่นเอง

หลาย ๆ ท่านที่อยู่ในวงการเกี่ยวกับพลังงาน คงจะได้ข่าวคราวว่าขณะนี้องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือ ISO กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนา “มาตรฐานการจัดการพลังงานระดับสากล (International Standard on energy management) หรือ ISO 50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสมัครใจ สามารถนำไปประยุกต์ได้กับทุกองค์กรทุกขนาด หลายหลากประเภทสาขาอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานขององค์กรโดยบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการ ISO 14001 ที่องค์กรทำอยู่
 2. ให้องค์กรมีการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานที่เป็นรูปธรรม นำไปปฏิบัติได้จริง ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 3. ให้องค์กรปรับปรุงการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้คุ้มค่าการลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 4. สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านประสิทธิภาพพลังงาน
 5. ให้องค์กรควบคุมผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเกณฑ์มาตรฐานอื่น (Benchmarking) การวัด การจัดทำระบบเอกสารและการรายงานผลการปรับปรุงด้านการพลังงานและการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 7. ให้องค์กรที่มีสาขามากกว่า 1 ประเทศมีแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานที่เป็นรูปแบบเดียวกัน
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการระบบการจัดการพลังงาน

สำหรับความคืบหน้าในการจัดทำมาตรฐานการจัดการพลังงานระดับสากล (International Standard on energy management) หรือ ISO 50001 นั้นคณะกรรมการ TC 242 ที่ได้รับมอบหมายจาก ISO

ได้จัดประชุมครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2551 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกจำนวน 25 ประเทศ รวมถึงผู้แทนของประเทศไทยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เข้าร่วมประชุมด้วย โดย ISO ได้วางแผนการดำเนินงานในการจัดทำมาตรฐาน ISO 50001 ไว้ดังนี้

 • 15 กรกฎาคม 2552 วันครบกำหนดตอบข้อคิดเห็น ISO/CD 50001
 • 15 สิงหาคม 2552 เสนอผลการขอข้อคิดเห็นแก่ประเทศสมาชิกประเภท P-member
 • ตุลาคม 2552 การประชุมครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาปรับเป็น DIS
 • ธันวาคม2552 — เมษายน 2553 เวียนข้อคิดเห็น DIS
 • พฤษภาคม- สิงหาคม 2553 เตรียมการประชุมเพื่อพิจารณาปรับเป็น FDIS
 • กันยายน- ตุลาคม 2553 เวียนข้อคิดเห็น FDIS
 • สิ้นปี 2553 ประกาศใช้ ISO 50001

ถ้าพิจารณาจากแผนการดำเนินงานข้างต้น จะเห็นว่ากว่าจะได้ใช้มาตรฐาน ISO 50001 ต้องรอ ถึงสิ้นปี 2553 ก็อีกประมาณปีครึ่ง ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าคงไม่ต้องรอหรอก ทำอะไรได้ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรก็ทำไปเลย เนื่องจากหลาย ๆ บริษัทส่วนใหญ่ก็ผ่านการรับรอง ISO 14001 ซึ่งถือเป็นหลักการ 1 ข้อของ ISO 14001 ที่องค์กรต้องกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมจัดทำโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนั่นเอง นอกเสียจากองค์กรจะไม่ทำเองพูดง่าย ๆ ก็คือได้กระดาษแผ่นเดียวติดไว้โชว์ที่โรงงาน ผมคงขอจบเนื้อหาพลังงานกับ ISO 50001 ไว้แค่นี้ มีความก้าวหน้าอย่างไร จะหาโอกาสแจ้งให้ทราบต่อไปครับ สวัสดีครับ

ที่มา : www.npc-se.co.th     26พ.ค.2552
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th