อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
เกี่ยวกับ NPC S&E ติดต่อเรา/แผนที่ ต่ออายุสมาชิก Website  
 
 
 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มอก.635 เล่ม 1
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มอก.635 เล่ม 1

ตาม มอก. 635 เล่ม 1 ได้กำหนดสีเพื่อความปลอดภัย, รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย, เครื่องหมายเสริม และขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษรของป้ายสัญลักษณ์ เพื่อความปลอดภัยที่ใช้สื่อความหมายต่าง ๆ แทนการใช้ข้อความ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด
  2. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
  3. เครื่องหมายเสริม
  4. ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
  5. ตัวอย่างเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและความหมาย
  6. ข้อแนะนำในการเลือกและการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

1. สีเพื่อความปลอดภัย คือ สีที่กำหนดในการบอกความหมายเพื่อความปลอดภัย ตาม มอก. 635 เล่ม 1 กำหนดให้ใช้สีเพื่อความปลอดภัย
ตามตารางที่ 1


ตารางที่ 1 สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด

สีเพื่อความปลอดภัย

สีตัด

ความหมาย

ตัวอย่างการใช้งาน

สีแดง (1)

สีขาว

- หยุด

- เครื่องหมายหยุด
- เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน
- เครื่องหมายห้าม

สีเหลือง

สีดำ

- ระวัง
- มีอันตราย

- ชี้บ่งว่ามีอันตราย (เช่น ไฟ , วัตถุระเบิด , กัมมันตภาพรังสี , วัตถุมีพิษ และอื่นๆ
- ชี้บ่งถึงเขตอันตราย , ทางผ่านที่มีอันตราย ,
เครื่องกีดขวาง (2)
- เครื่องหมายเตือน

สีฟ้า

สีขาว

- บังคับให้ต้องปฏิบัติ

- บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล
- เครื่องหมายบังคับ

สีเขียว

สีขาว

- แสดงภาวะปลอดภัย

- ทางหนี
- ทางออกฉุกเฉิน
- ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน
- หน่วยปฐมพยาบาล
- หน่วยกู้ภัย
- เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะ
ปลอดภัย

หมายเหตุ

(1) สีแดงยังใช้ได้สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิงและตำแหน่งที่ตั้งอีกด้วย
(2) อาจใช้สีแดงส้มวาวแสงแทนสีเหลืองได้ แต่ไม่ให้ใช้แทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อ
ความปลอดภัยตาม ตารางที่ 2 สีแดงส้มวาวแสงนี้มองเห็นเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มืดมัว

2. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อควา ปลอดภัย

เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีสี รูปแบบ และสัญลักษณ์
์หรือข้อความแสดงความหมายโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัย

1. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและสีที่ใช้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามจุดประสงค์ของการแสดงความหมาย ตามตารางด้านล่างนี้
2. ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย โดยไม่ทับแถบขวางสำหรับเครื่องหมายห้าม
3. ในกรณีที่ไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสมสำหรับสื่อความหมายตามที่ต้องการ ให้ใช้เครื่องหมายทั่วไปสำหรับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภท (ดูในภาคผนวก ก.)ร่วมกับเครื่องหมายเสริม

ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

ประเภท

รูปแบบ

สีที่ใช้

หมายเหตุ

เครื่องหมายห้าม

สีพื้น : สีขาว
สีของแถบตามขอบวงกลม
และแถบขวาง: สีแดง
สีของสัญลักษณ์ภาพ:สีดำ

-พื้นที่ของสีแดงต้องมีอย่างน้อย
ร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย

เครื่องหมายเตือน

สีพื้น : สีเหลือง
สีของแถบตามขอบ : สีดำ
สีของสัญลักษณ์ภาพ:สีดำ

-พื้นที่ของสีเหลืองต้องมีอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย

เครื่องหมายบังคับ

สีพื้น : สีฟ้า
สีของแถบตามขอบ : สีขาว

- พื้นที่ของสีฟ้าต้องมีอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย

เครื่องหมายสารนิเทศ
เกี่ยวกับภาวะปลอดภัย

สีพื้น : สีเขียว
สีของแถบตามขอบ : สีขาว

- พื้นที่ของสีเขียวต้องมีอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย
- อาจใช้รูปแบบเป็นสี่เหลี่ยม
ผืนผ้าได้

3. เครื่องหมายเสริม หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีสี รูปแบบ และข้อความเพื่อ
ใช้ร่วมกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่จำเป็น

1. รูปแบบของเครื่องหมายเสริม เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส
2. สีพื้นให้ใช้สีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย และสีของข้อความให้ใช้สีตัด หรือสีพื้นให้ใช้สีขาวและสีของข้อความให้ใช้สีดำ
3. ตัวอักษรที่ใช้ในข้อความ

  • ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ 10
  • ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงาหรือลวดลาย

4. ให้แสดงเครื่องหมายเสริมไว้ใต้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ดังตัวอย่างในรูป

ตารางที่ 3 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเสริมเพื่อความปลอดภัย

เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

เครื่องหมายเสริม

4. ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย หมายถึง ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใช้ในเครื่องหมายเสริม กำหนดไว้เป็นแนวทาง

ตัวอย่างขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษร

ตารางแสดงขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษร

ความสูงของแผ่น
เครื่องหมาย (a)

เส้นผ่านศูนย์กลางหรือ
ความสูงของเครื่องหมาย (b)

ความสูงของตัวอักษร
ในเครื่องหมายเสริม


75
100
150
225
300
600
750
900
1200


60
80
120
180
240
480
600
720
960


5.0
6.6
10.0
15.0
20.0
40.0
50.0
60.0
80.0

5. ตัวอย่างเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและความหมาย

เครื่องหมายห้าม

เครื่องหมายเตือน

เครื่องหมายบังคับ

เครื่องหมายสารนิเทศเพื่อความปลอดภัย

6. ข้อแนะนำในการเลือกและการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

1. การใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยร่วมกับเครื่องหมายเสริม ในกรณีที่ไม่มีเครื่องหมายที่ใช้สัญลักษณ์ภาพ ตามที่แสดงในภาคผนวก ก. หากต้องการจะแสดงเครื่องหมายตามที่ต้องการ ให้เลือกปฏิบัติดังนี้

1.1 ใช้สัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสม ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุด ไม่ต้องแสดงรายละเอียดในสัญลักษณ์ภาพที่ไม่จำเป็นต่อการสื่อความหมาย แต่ใช้เครื่องหมายเสริมร่วมด้วยถ้าจำเป็น
1.2 ใช้เครื่องหมายทั่วไปสำหรับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภทร่วมกับเครื่องหมายเสริม ดังตัวอย่างในรูป

เครื่องหมายห้าม

เครื่องหมายเตือน

เครื่องหมายบังคับ

เครื่องหมายสารนิเทศ
เกี่ยวกับภาวะปลอดภัย

เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

2. การใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เพื่อจุดประสงค์ในการสื่อความหมายมากกว่า 1 ความหมาย

2.1 ไม่ควรสื่อความหมายโดยการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับเครื่องหมายเสริมที่มีข้อความสื่อความหมาย 2 ประการ ดังนี้

ผิด

ควรใช้เครื่องหมายแยกเป็น 2 เครื่องหมาย ดังนี้

หรือใช้เครื่องหมายวัตุประสงค์ร่วม ดังนี้

ถ้าต้องใช้เครื่องหมายห้ามร่วมกับข้อความเพื่ออธิบายข้อความเกี่ยวกับการประกาศเตือน ไม่ควรใช้เครื่องหมาย ดังนี้

ผิด


ควรใช้เครื่องหมาย 2 เครื่องหมายแยกจากกัน ดังนี้


หรือใช้เครื่องหมายวัตถุประสงค์ร่วม ดังนี้

2.2 ไม่ควรใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยประเภทเดียวกันที่แสดง สองความหมายอยู่ในเครื่องหมายเดียวกัน ดังนี้

ผิด


ควรใช้เครื่องหมายแยกจากกัน ดังนี้


หรือใช้เครื่องหมายวัตุประสงค์ร่วม ดังนี้

3. การใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยสำหรับเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่แสดงไว้ในภาคผนวก ก. เพื่อแสดงความหมายสำหรับเงื่อนไขที่แตกต่างออกไป แต่การสื่อความหมายยังเหมือนเดิม ให้ใช้สัญลักษณ์ภาพนั้นร่วมกับเครื่องหมายเสริมที่ใช้ถ้อยคำแตกต่างออกไป เช่น

ตัวอย่าง

ห้ามคนผ่าน

ระวังอันตรายจากไฟ

ให้แสดงดังนี้

ให้แสดงดังนี้

้สามารถเข้าไปดูตัวอย่าง ป้ายเตือนความปลอดภัย (Safety Sign) ตาม link ข้างล่างนี้ค่ะ

http://www.npc-se.co.th/safetysign.asp

ที่มา : www.npc-se.co.th     30ต.ค.2551
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


signs of unfaithful husband redirect most women cheat
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
dating a married woman go love affairs with married men
link unfaithful spouse online
website most women cheat husband cheated on me
website most women cheat husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
link why do guys cheat read here
my husband cheated all wife cheat my boyfriend cheated on me quotes
read here click when married men cheat
click cheat on your wife unfaithful spouse
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
men and women go women who cheated
  คุณ :   popae  เมื่อ :   21/6/2554 13:11:39  E-mail :    jinnhata.prasarthinphimai@sccc.co.th
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
dating a married woman go love affairs with married men
women affairs i want an affair why people cheat
link go what makes husbands cheat
link go what makes husbands cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
signs of infidelity website wifes that cheat
signs of infidelity redirect wifes that cheat
link go how to cheat on wife
link do all women cheat how to cheat on wife
husbands who cheat how many men have affairs husband cheat
will my wife cheat again boyfriend cheated on me read here
what makes people cheat married and want to cheat will my husband cheat
click cheat on your wife unfaithful spouse
women that cheat women who like to cheat married cheaters
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th