อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มอก.635 เล่ม 1
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มอก.635 เล่ม 1

ตาม มอก. 635 เล่ม 1 ได้กำหนดสีเพื่อความปลอดภัย, รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย, เครื่องหมายเสริม และขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษรของป้ายสัญลักษณ์ เพื่อความปลอดภัยที่ใช้สื่อความหมายต่าง ๆ แทนการใช้ข้อความ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด
  2. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
  3. เครื่องหมายเสริม
  4. ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
  5. ตัวอย่างเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและความหมาย
  6. ข้อแนะนำในการเลือกและการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

1. สีเพื่อความปลอดภัย คือ สีที่กำหนดในการบอกความหมายเพื่อความปลอดภัย ตาม มอก. 635 เล่ม 1 กำหนดให้ใช้สีเพื่อความปลอดภัย
ตามตารางที่ 1


ตารางที่ 1 สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด

สีเพื่อความปลอดภัย

สีตัด

ความหมาย

ตัวอย่างการใช้งาน

สีแดง (1)

สีขาว

- หยุด

- เครื่องหมายหยุด
- เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน
- เครื่องหมายห้าม

สีเหลือง

สีดำ

- ระวัง
- มีอันตราย

- ชี้บ่งว่ามีอันตราย (เช่น ไฟ , วัตถุระเบิด , กัมมันตภาพรังสี , วัตถุมีพิษ และอื่นๆ
- ชี้บ่งถึงเขตอันตราย , ทางผ่านที่มีอันตราย ,
เครื่องกีดขวาง (2)
- เครื่องหมายเตือน

สีฟ้า

สีขาว

- บังคับให้ต้องปฏิบัติ

- บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล
- เครื่องหมายบังคับ

สีเขียว

สีขาว

- แสดงภาวะปลอดภัย

- ทางหนี
- ทางออกฉุกเฉิน
- ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน
- หน่วยปฐมพยาบาล
- หน่วยกู้ภัย
- เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะ
ปลอดภัย

หมายเหตุ

(1) สีแดงยังใช้ได้สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิงและตำแหน่งที่ตั้งอีกด้วย
(2) อาจใช้สีแดงส้มวาวแสงแทนสีเหลืองได้ แต่ไม่ให้ใช้แทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อ
ความปลอดภัยตาม ตารางที่ 2 สีแดงส้มวาวแสงนี้มองเห็นเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มืดมัว

2. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อควา ปลอดภัย

เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีสี รูปแบบ และสัญลักษณ์
์หรือข้อความแสดงความหมายโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัย

1. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและสีที่ใช้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามจุดประสงค์ของการแสดงความหมาย ตามตารางด้านล่างนี้
2. ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย โดยไม่ทับแถบขวางสำหรับเครื่องหมายห้าม
3. ในกรณีที่ไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสมสำหรับสื่อความหมายตามที่ต้องการ ให้ใช้เครื่องหมายทั่วไปสำหรับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภท (ดูในภาคผนวก ก.)ร่วมกับเครื่องหมายเสริม

ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

ประเภท

รูปแบบ

สีที่ใช้

หมายเหตุ

เครื่องหมายห้าม

สีพื้น : สีขาว
สีของแถบตามขอบวงกลม
และแถบขวาง: สีแดง
สีของสัญลักษณ์ภาพ:สีดำ

-พื้นที่ของสีแดงต้องมีอย่างน้อย
ร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย

เครื่องหมายเตือน

สีพื้น : สีเหลือง
สีของแถบตามขอบ : สีดำ
สีของสัญลักษณ์ภาพ:สีดำ

-พื้นที่ของสีเหลืองต้องมีอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย

เครื่องหมายบังคับ

สีพื้น : สีฟ้า
สีของแถบตามขอบ : สีขาว

- พื้นที่ของสีฟ้าต้องมีอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย

เครื่องหมายสารนิเทศ
เกี่ยวกับภาวะปลอดภัย

สีพื้น : สีเขียว
สีของแถบตามขอบ : สีขาว

- พื้นที่ของสีเขียวต้องมีอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย
- อาจใช้รูปแบบเป็นสี่เหลี่ยม
ผืนผ้าได้

3. เครื่องหมายเสริม หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีสี รูปแบบ และข้อความเพื่อ
ใช้ร่วมกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่จำเป็น

1. รูปแบบของเครื่องหมายเสริม เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส
2. สีพื้นให้ใช้สีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย และสีของข้อความให้ใช้สีตัด หรือสีพื้นให้ใช้สีขาวและสีของข้อความให้ใช้สีดำ
3. ตัวอักษรที่ใช้ในข้อความ

  • ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ 10
  • ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงาหรือลวดลาย

4. ให้แสดงเครื่องหมายเสริมไว้ใต้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ดังตัวอย่างในรูป

ตารางที่ 3 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเสริมเพื่อความปลอดภัย

เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

เครื่องหมายเสริม

4. ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย หมายถึง ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใช้ในเครื่องหมายเสริม กำหนดไว้เป็นแนวทาง

ตัวอย่างขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษร

ตารางแสดงขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษร

ความสูงของแผ่น
เครื่องหมาย (a)

เส้นผ่านศูนย์กลางหรือ
ความสูงของเครื่องหมาย (b)

ความสูงของตัวอักษร
ในเครื่องหมายเสริม


75
100
150
225
300
600
750
900
1200


60
80
120
180
240
480
600
720
960


5.0
6.6
10.0
15.0
20.0
40.0
50.0
60.0
80.0

5. ตัวอย่างเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและความหมาย

เครื่องหมายห้าม

เครื่องหมายเตือน

เครื่องหมายบังคับ

เครื่องหมายสารนิเทศเพื่อความปลอดภัย

6. ข้อแนะนำในการเลือกและการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

1. การใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยร่วมกับเครื่องหมายเสริม ในกรณีที่ไม่มีเครื่องหมายที่ใช้สัญลักษณ์ภาพ ตามที่แสดงในภาคผนวก ก. หากต้องการจะแสดงเครื่องหมายตามที่ต้องการ ให้เลือกปฏิบัติดังนี้

1.1 ใช้สัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสม ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุด ไม่ต้องแสดงรายละเอียดในสัญลักษณ์ภาพที่ไม่จำเป็นต่อการสื่อความหมาย แต่ใช้เครื่องหมายเสริมร่วมด้วยถ้าจำเป็น
1.2 ใช้เครื่องหมายทั่วไปสำหรับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภทร่วมกับเครื่องหมายเสริม ดังตัวอย่างในรูป

เครื่องหมายห้าม

เครื่องหมายเตือน

เครื่องหมายบังคับ

เครื่องหมายสารนิเทศ
เกี่ยวกับภาวะปลอดภัย

เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

2. การใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เพื่อจุดประสงค์ในการสื่อความหมายมากกว่า 1 ความหมาย

2.1 ไม่ควรสื่อความหมายโดยการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับเครื่องหมายเสริมที่มีข้อความสื่อความหมาย 2 ประการ ดังนี้

ผิด

ควรใช้เครื่องหมายแยกเป็น 2 เครื่องหมาย ดังนี้

หรือใช้เครื่องหมายวัตุประสงค์ร่วม ดังนี้

ถ้าต้องใช้เครื่องหมายห้ามร่วมกับข้อความเพื่ออธิบายข้อความเกี่ยวกับการประกาศเตือน ไม่ควรใช้เครื่องหมาย ดังนี้

ผิด


ควรใช้เครื่องหมาย 2 เครื่องหมายแยกจากกัน ดังนี้


หรือใช้เครื่องหมายวัตถุประสงค์ร่วม ดังนี้

2.2 ไม่ควรใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยประเภทเดียวกันที่แสดง สองความหมายอยู่ในเครื่องหมายเดียวกัน ดังนี้

ผิด


ควรใช้เครื่องหมายแยกจากกัน ดังนี้


หรือใช้เครื่องหมายวัตุประสงค์ร่วม ดังนี้

3. การใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยสำหรับเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่แสดงไว้ในภาคผนวก ก. เพื่อแสดงความหมายสำหรับเงื่อนไขที่แตกต่างออกไป แต่การสื่อความหมายยังเหมือนเดิม ให้ใช้สัญลักษณ์ภาพนั้นร่วมกับเครื่องหมายเสริมที่ใช้ถ้อยคำแตกต่างออกไป เช่น

ตัวอย่าง

ห้ามคนผ่าน

ระวังอันตรายจากไฟ

ให้แสดงดังนี้

ให้แสดงดังนี้

้สามารถเข้าไปดูตัวอย่าง ป้ายเตือนความปลอดภัย (Safety Sign) ตาม link ข้างล่างนี้ค่ะ

http://www.npc-se.co.th/safetysign.asp

ที่มา : www.npc-se.co.th     30ต.ค.2551
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


signs of unfaithful husband redirect most women cheat
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
dating a married woman go love affairs with married men
link unfaithful spouse online
website most women cheat husband cheated on me
website most women cheat husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
link why do guys cheat read here
my husband cheated all wife cheat my boyfriend cheated on me quotes
read here click when married men cheat
click cheat on your wife unfaithful spouse
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
men and women go women who cheated
click all wives cheat affairs with married men
read here women looking to cheat black women white men
open read why women cheat
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
link read website
read here names of abortion pills how to get the pill
abortion pill prescription abortion side effects non surgical abortion
the abortion pill facts how do i get an abortion pill medicine abortion
My girlfriend cheated on me why married men cheat open
click how many women cheat on husbands men who have affairs
website my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
website catch a cheater women who cheated
signs of infidelity husband cheated all wives cheat
my wife cheated now what online unfaithful husbands
why husband cheat all wives cheat website
why husband cheat all wives cheat website
why husband cheat all wives cheat website
why most women cheat redirect link
wife who cheated open
wife who cheated unfaithful husbands open
my wife emotionally cheated on me click here why do people cheat
wife who cheated how often do women cheat on their husbands why women cheat on their husband
what makes husbands cheat husbands who cheat reasons why married men cheat
read here why are women unfaithful cheat on my wife
married affairs meet and cheat why married men cheat on their wives
why men cheat on beautiful women married affairs sites click
go reasons wives cheat on their husbands
women who want to cheat men having affairs dating for married men
read here catching a cheater click
how many men have affairs how to tell if wife has cheated unfaithful spouse
cure of aids dating with hiv signs of hiv or aids
free std testing austin chlamydia for men signs of chlamydia in males
reasons women cheat on their husbands men and women how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife cheated why women cheat on men they love infidelity signs
free android monitoring app free spy mobile top android spy
catch a cheat cheater how to know if wife has cheated
define abortion medications and pregnancy abortion questions
free hidden android spy app spy text app for android text monitoring software
message spy app android monitoring apps spy phone app free
free spy app for android sms spy android spyware apps
ciloxan eye drops gravidgraviditet.site ciloxan holdbarhed
malonetta hovedpine malonetta virkning malonetta ingredients
nix 30mm cartridge kit kobenhavnhjerte.site nix pille skilt
naltrexon bivirkninger naltrexon og fibromyalgi naltrexon for ms
salazopyrin tinnitus salazopyrin gigt salazopyrin overdose
salazopyrin tinnitus salazopyrin in pregnancy salazopyrin overdose
glimepirid zentiva 2 mg pgravidopkastning.site glimepirid 5 mg
amitriptylin 75 ct amitriptylin zolpidem amitriptylin bivirkninger
cyklokapron for periods cyklokapron ulotka cyklokapron singapore
methotrexat rzs methotrexat dosis methotrexat psoriasis
mesalazin 1000 mg billigogol.site mesalazin forum
mesalazin 1000 mg mesalazin antibiotika mesalazin forum
efexor 0 75 mg efexor hinta efexor depot udtrapning
  คุณ :   popae  เมื่อ :   21/6/2554 13:11:39  E-mail :    jinnhata.prasarthinphimai@sccc.co.th
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
dating a married woman go love affairs with married men
women affairs i want an affair why people cheat
link go what makes husbands cheat
link go what makes husbands cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
signs of infidelity website wifes that cheat
signs of infidelity redirect wifes that cheat
link go how to cheat on wife
link do all women cheat how to cheat on wife
husbands who cheat how many men have affairs husband cheat
will my wife cheat again boyfriend cheated on me read here
what makes people cheat married and want to cheat will my husband cheat
click cheat on your wife unfaithful spouse
women that cheat women who like to cheat married cheaters
women who like to cheat wifes cheat read here
click all wives cheat affairs with married men
cheaters married cheaters click
read here click black women white men
click here wifes that cheat looking for affair
why women cheat on men they love my wife emotionally cheated on me reasons why wives cheat on their husbands
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
where do you get abortion pills from free abortion clinics cost for abortion
read here names of abortion pills how to get the pill
abortion pill prescription abortion side effects non surgical abortion
early abortion pill cost prices for abortions abortion or abortion pill
the abortion pill facts how do i get an abortion pill medicine abortion
click after pill pregnant abortion pill
online read here abortion trimester
how do i know if my wife cheated website click here
how do i know if my wife cheated website click here
click redirect men who have affairs
my wife cheated now what My husband cheated on me unfaithful husbands
wife who cheated why are women unfaithful open
click here when a husband cheats women affair
why do men cheat reasons why women cheat redirect
My wife cheated on me cheaters how often do women cheat on their husbands
reasons why wives cheat on their husbands meet to cheat why married men cheat
click here read website
click here website
why men have affairs dating for married men how to cheat with a married woman
why men cheat on beautiful women how to cheat on my husband click
how to cheat with a married woman husbands that cheat why do people cheat
how many guys cheat click here why husbands cheat
women who want to cheat men having affairs dating for married men
how to cheat husband watches wife cheat why husbands cheat
how to cheat husband watches wife cheat why husbands cheat
how many men have affairs how to tell if wife has cheated unfaithful spouse
cure of aids dating with hiv signs of hiv or aids
spyware android app spyware on android phone spyware phone
abortion at 4 months abortion at 14 weeks dilation and curettage surgery video
where to get tested for std treatment of gonorrhea how do they test for chlamydia
what causes aids/hiv symptoms of aids and hiv hiv and aids treatment
what causes aids/hiv symptoms of aids and hiv hiv and aids treatment
what causes aids/hiv facts on hiv/aids hiv and aids treatment
hiv aids symptoms pictures aids treatment options treatments for aids
free hidden android spy app spy text app for android text monitoring software
message spy app android monitoring apps spy phone app free
metoclopramid tablete metoclopramid medscape metoclopramid qt
salazopyrin hair loss salazopyrin side effects salazopyrin and alcohol
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
naltrexon wiki naltrexon accord 50 mg naltrexon alkohol
amantadin 500 amantadin 50mg amantadin medikament
thyroxin einnahme thyroxin 75 henning thyroxin pills
dexamethason teszt dexamethason 1 5 mg dexamethason 0 5mg
 
  ความคิดเห็นที่ :
2


ciloxan eye drops gravidgraviditet.site ciloxan holdbarhed
mebendazol y alcohol bhvormegeter.site mebendazol alcohol
zitromax 40 mg zitromax 250 mg zitromax 500 mg pris
zitromax 40 mg zitromax bivirkninger zitromax 500 mg pris
omeprazol lever omeprazol kat omeprazol 20 mg pris
glimepirid zentiva 2 mg pgravidopkastning.site glimepirid 5 mg
methotrexat rzs methotrexat menstruation methotrexat psoriasis
olanzapin yan etkileri apotekogmalk.site olanzapin teva
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
efexor 0 75 mg mogvitamineruden.site efexor depot udtrapning
  คุณ :     เมื่อ :   2/12/2016 3:26:31 PM  E-mail :   
metoclopramid tablete metoclopramid medscape metoclopramid qt
finasterid sandoz finasterid proscar finasterid kosten
cefuroxim 400 cefuroxim 300mg cefuroxim 300mg
zitromax 40 mg zitromax bivirkninger zitromax 500 mg pris
malonetta hovedpine malonetta virkning malonetta ingredients
nix 30mm cartridge kit nix 30mm cartridge kit nix pille skilt
nix 30mm cartridge kit kobenhavnhjerte.site nix pille skilt
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
amantadin 500 amantadin 50mg amantadin medikament
desloratadin je sogvitaminer.site desloratadin xyzal
efexor 0 75 mg efexor hinta efexor depot udtrapning
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th