อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
เกี่ยวกับ NPC S&E ติดต่อเรา/แผนที่ ต่ออายุสมาชิก Website  
 
 
 
 แบบฟอร์มต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

แบบฟอร์มต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เลือกหัวข้อตามหน่วยงาน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวงแรงงาน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514) ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ.1)
ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ.2)
คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (แบบ วอ.3)
ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (แบบ วอ.4)
คำขอส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ.5)
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ.6)
คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7)
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.8)
คำขอต่อใบอนุญาต (แบบ วอ.9)
คำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (แบบ วอ.10)

เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2543

คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.1)
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.2)
ข้อมูลความปลอดภัย (แบบ วอ./อก.3)

เรื่อง การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2538

ใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ./อก.4) *ยกเลิกแล้ว
ใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ./อก.5) *ยกเลิกแล้ว

เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

ใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ./อก.5) *ยกเลิกแล้ว

เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543

(แบบ วอ./อก.6), (แบบ วอ./อก.7) *ยกเลิกแล้ว

เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗

ใบแจ้งข้อเท็จจริงของ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.6)
ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.7)
(แบบ วอ./อก.7.1)
(แบบ วอ./อก.7.2)

เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547

(แบบกำกับการขนส่ง 01)
(แบบกำกับการขนส่ง 02)
(แบบกำกับการขนส่ง 03)
(แบบกำกับการขนส่ง 04)
(แบบกำกับการขนส่ง 05)
(แบบกำกับการขนส่ง 06)
(แบบกำกับการขนส่ง 07)
(แบบกำกับการขนส่ง 08)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535)

ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (แบบ ร.ง.1)
ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (แบบ ร.ง.2)

กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

คำขอรับใบอนุญาต (แบบ ร.ง.3)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.3/1)
คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.3/2)
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4)

เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จำนวน แหล่งที่มา วิธีการใช้ และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี (ร.ง.7)

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543

แบบบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย

เรื่อง การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า

แบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณแบตเตอรี่เก่า ผลผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และกากของเสีย

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗

ใบสมัครเป็นสมาชิกขอใช้บริการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก (แบบ วอ./อก.6.1)
(แบบ วอ./อก.6.2)
หนังสือรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.6.3)

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (แบบ วอ./อก.7) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547

ใบสมัครเป็นสมาชิกขอใช้บริการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.7.3)

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการผูกมัดประทับตราเครื่องจักรตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

แบบบันทึกตามระเบียบ

ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียน
และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย

ตัวอย่าง การแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

แบบแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเต็มเวลา

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ/ระดับเทคนิคขั้นสูง (จป(ว) / จป(ท))
แบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (แบบ จป.๑)*ยกเลิกแล้ว
แบบแจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (แบบ จป.๒) *ยกเลิกแล้ว
รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (แบบ จป.๓) *ยกเลิกแล้ว
รายงานการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยเกี่ยวกับการทำงาน (แบบ จป.๔) *ยกเลิกแล้ว
ใบแจ้งการส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เรื่อง การแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และการขอรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

แบบแจ้งการประสบอันตราย (กท.16)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและแบบรายงานผลการตรวจ
สุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.4)

เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัยและประเมินการก่ออันตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

แบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ (แบบ สอ.1)
แบบรายงานความปลอดภัยและประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ (แบบ สอ.2)
แบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.3)

เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมหนีไฟ (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง 21 พฤศจิกายน 2534)

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตให้พนักงานเข้าทำงานในสถานที่อับอากาศ

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ (แบบ อร.1)

เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

แบบรายงานการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการส่งมอบงานที่รับไปทำที่บ้าน

แบบแจ้งการส่งมอบงานที่รับไปทำที่บ้าน

เรื่อง กำหนดแบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี

แบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี (แบบ ร.๑-๑)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี (แบบ ร.๑-๒)

เรื่อง กำหนดแบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี

แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดขอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี (แบบ ร.๕)

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

แบบรายงานการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ทะเบียนลูกจ้าง (แบบ คร.1)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (ประดาน้ำ)

บัตรตรวจสุขภาพลูกจ้างทำงานใต้น้ำ
ตารางกำหนดเวลา ระดับความลึกที่ดำ และรหัสที่ใช้

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

แบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ (แบบ สอ.๑)
แบบรายงานความปลอดภัย และประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ (แบบ สอ.๒)
แบบรายงานผลตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ บริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.๓)
แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.๔)

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

แบบตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (แบบ คป.๑)
แบบตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (แบบ คป.๒)

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว

เอกสารรับรองการออกแบบและคำนวณโครงสร้างลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน

เอกสารรับรองการออกแบบและกำหนดรายละเอียดนั่งร้าน

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ พร้อมรายการตรวจสอบ

เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการสาธารณสุข ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538

คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 1)
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 2)

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 840/2545 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารด้านสุขลักษณะทั่วไป (แบบ ดส.1 (45))
วิธีการพิจารณาประเมินผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ ดส.2 (45))

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 841/2545 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (แบบ ดส.3 (45))
วิธีการพิจารณาประเมินผลการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (แบบ ดส.4 (45))

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การกำหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

แบบรายงานผลการตรวจวัดมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงาน (ตารางแนบท้าย 2)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง การทำบัญชีรับจ่ายวัตถุอันตรายเมธิลโบรไมด์

บัญชีรับจ่ายวัตถุอันตรายเมธิลโบรไมด์ (แบบ วอ./กษ.5)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2547

บันทึกการผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ./กษ.6)
ใบแจ้ง (นำเข้าราชอาณาจักร/ส่งออกนอกราชอาณาจักรและนำออกจากด่านศุลกากร (แบบ วอ./กษ.7)
บันทึกการใช้รับจ้างวัตถุอันตราย (แบบ วอ./กษ.8)

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546

คำขออนุญาตเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย (แบบ วค.1)
หนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตให้เป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย (แบบ วค.2)
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย (แบบ วค.3)

ที่มา :      19ม.ค.2553
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


รบกวนถามนะคะ ถ้าอบรมเพิ่ม 42 ชั่วโมงเสร็จแล้ว จะต้องใช้แบบฟอร์มตัวไหนในการยื่นแรงงานค่ะ

ขอบคุณค่ะ
เบญจมาศ
signs of unfaithful husband most women cheat
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
online read men who have affairs
women affairs open why people cheat
website most women cheat husband cheated on me
website women affairs husband cheated on me
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
husbands who cheat how many men have affairs husband cheat
read here click when married men cheat
why do wife cheat on husband cheat wifes online
click infidelity signs unfaithful spouse
click infidelity signs unfaithful spouse
women who like to cheat online read here
click online affairs with married men
click why wife cheated affairs with married men
cheaters men having affairs click
read here click black women white men
open open why women cheat
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
link online read here
click here cheat how many men have affairs
click here cheat how many men have affairs
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
where do you get abortion pills from abortion in america cost for abortion
early abortion pill cost average cost of abortion abortion or abortion pill
  คุณ :   เบญจมาศ มุ่งรวยกลาง  เมื่อ :   2/10/2012 4:59:13 PM  E-mail :    benytt5bxm@hotmail.com
dating a married woman go love affairs with married men
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
link go what makes husbands cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
the unfaithful husband read here men having affairs
read here why do men cheat when married men cheat
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here when women cheat women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
click cheat on your wife unfaithful spouse
women that cheat women who like to cheat married cheaters
read here women looking to cheat black women white men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
read here click here how to get the pill
 
  ความคิดเห็นที่ :
2


สอ.1 - สอ.4 ยกเลิกใช้งานแล้วค่ะ
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
women affairs open why people cheat
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
link unfaithful spouse online
reasons wives cheat on husbands go website
wifes that cheat married men who have affairs women who cheated
link go how to cheat on wife
read here click here go
read here click when married men cheat
women cheat how many people cheat website
how many women cheat on their husbands link why do husband cheat
women who like to cheat dating a married woman read here
cheaters men having affairs click
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
read here names of abortion pills how to get the pill
abortion pill prescription how an abortion works non surgical abortion
early abortion pill cost average cost of abortion abortion or abortion pill
early abortion pill cost prices for abortions abortion or abortion pill
are abortions free how can i get abortion pill redirect
online abortion pill risk the pill abortion
  คุณ :   แจน  เมื่อ :   3/27/2012 4:40:05 PM  E-mail :    glb_kai@hotmail.com
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
husband cheated I cheated on my girlfriend online affair
online read men who have affairs
women affairs open why people cheat
women affairs open why people cheat
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
link link online
signs of infidelity website wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here marriage affairs women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
married cheaters go go
how many women cheat on their husbands link why do husband cheat
click all wives cheat affairs with married men
click all wives cheat affairs with married men
cheaters men having affairs click
cheaters married cheaters click
click here read why do women cheat
click here read here how many men have affairs
click here cheat how many men have affairs
click here wifes that cheat looking for affair
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
read here click here how to get the pill
early abortion pill cost average cost of abortion abortion or abortion pill
click abortion counseling pregnant abortion pill
are abortions free website redirect
 
  ความคิดเห็นที่ :
3


ผู้ผลิตป้ายความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ด้านการจราจร
ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก TAS ผู้ผลิตป้ายความปลอดภัยทุกรูปแบบค่ะ
ผู้ผลิต ป้ายความปลอดภัย safety signs
บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด http://www.tasgd.com โทร 0-2-277-0137-40
แฟกซ์ 02-277-0150 เป็นผู้ผลิตป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
( Safety Sign ) ป้ายจราจร ( Traffic Sign ) และจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการจราจร เช่น
- ป้ายความปลอดภัย ( Safety ) – ป้ายเครื่องหมายจราจร – ป้ายสถิติ ความปลอดภัย
- ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม - และป้ายในรูปแบบต่างๆ ป้ายงานสั่งทำ ฯลฯ

- ป้ายทางหนีไฟชนิดเรื่องแสง - ป้ายกล่องไฟและตู้ไฟฉุกเฉิน

- แผงกั้นจราจร และกรวยยางจราจรสะท้อนแสง - เสื้อจราจรคาดแถบสะท้อนแสง

- กระจกโค้งรอบทิศทาง - ยูโรเทป

- หมุดแบ่งเลนสะท้อนแสง -ผลิตภัณฑ์ เพื่อชีวอนามัย ( ถังขยะ )

- แขนกั้นรถแบบธรรมดา (ไม้กระดก) มีหลายรูปแบบให้เลือกมากมาย ทั้งแบบแขนตรงและแขนที่พับได้
เหมาะสำหรับ อาคารที่จอดรถ คอนโด หรือ อาคารสำนักงาน ฯลฯ

ติดต่อ 022770137-40 #11
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
dating a married woman go love affairs with married men
My wife cheated on me women that cheat with married men why do people cheat
women affairs open why people cheat
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
why married men cheat click cheat on wife
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
open why husband cheat on their wife reasons people cheat
how many men have affairs click here married cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
will my wife cheat again why do guys cheat read here
read here marriage affairs women who cheat on husband
click infidelity signs unfaithful spouse
why do people cheat cheat wife men and women
signs of a cheater what makes a husband cheat read here
women who like to cheat wifes cheat read here
women who like to cheat wifes cheat read here
click why wife cheated affairs with married men
read here women looking to cheat black women white men
open read why women cheat
click here cheat how many men have affairs
click here signs of unfaithful husband looking for affair
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
abortion pill prescription how an abortion works non surgical abortion
early abortion pill cost click abortion or abortion pill
online abortion pill risk the pill abortion
  คุณ :   ผู้ผลิตป้ายความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ด้านการจราจร  เมื่อ :   4/30/2012 4:07:18 PM  E-mail :    tasgd@hotmail.com
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
women affairs i want an affair why people cheat
why married men cheat click cheat on wife
link wives cheat what makes husbands cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
link link online
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
link do all women cheat how to cheat on wife
read here click here go
read here how to cheat wife go
infidelity in marriage how to cheat on wife read
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here when women cheat women who cheat on husband
click infidelity signs unfaithful spouse
click all wives cheat affairs with married men
click all wives cheat affairs with married men
read here i dream my husband cheated on me black women white men
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here what is infidelity why do women cheat
click here what is infidelity why do women cheat
click here types of women who cheat how many men have affairs
click here read here how many men have affairs
abortion pill prescription abortion side effects non surgical abortion
the abortion pill facts online medication pill medicine abortion
click after pill pregnant abortion pill
 
  ความคิดเห็นที่ :
4


dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
husband cheated why do men cheat online affair
women affairs open why people cheat
why married men cheat click cheat on wife
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
link do all women cheat how to cheat on wife
husbands who cheat wifes who cheat husband cheat
will my wife cheat again wife cheaters read here
will my wife cheat again wife cheaters read here
read here how to cheat wife go
read here click here go
what makes people cheat go will my husband cheat
read here why do men cheat when married men cheat
click cheat on your wife unfaithful spouse
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
wives who cheat website married cheat
catching a cheater click here cheat on your wife
women who like to cheat wifes cheat read here
read here click black women white men
open open why women cheat
click here cheat how many men have affairs
click here wife cheated looking for affair
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
link go website
link read website
read here how the pill works how to get the pill
the abortion pill facts how do i get an abortion pill medicine abortion
  คุณ :   จักรพงษ์  เมื่อ :   5/9/2014 11:39:08 AM  E-mail :    jukk30@hotmail.com
website types of women who cheat husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
link do all women cheat how to cheat on wife
husbands who cheat wifes who cheat husband cheat
read here click here go
infidelity in marriage wife cheated read
why do wife cheat on husband click online
catching a cheater click cheat on your wife
women who like to cheat wifes cheat read here
click all wives cheat affairs with married men
open open why women cheat
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here cheat how many men have affairs
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
read here names of abortion pills how to get the pill
 
  ความคิดเห็นที่ :
5


ขอแบบฟอร์ม สอ.1 สอ.2 ที่อัพเดตหน่อยค่ะ (20 ธันวาคม 2556) ขอบคุณค่ะ
women who cheat link dating site for married people
dating a married woman go love affairs with married men
why married men cheat click cheat on wife
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
website most women cheat husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
link go how to cheat on wife
husbands who cheat how many men have affairs husband cheat
will my wife cheat again boyfriend cheated on me read here
my husband cheated why wifes cheat my boyfriend cheated on me quotes
read here marriage affairs women who cheat on husband
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
catching a cheater click cheat on your wife
women who like to cheat dating a married woman read here
women who like to cheat wifes cheat read here
read here women looking to cheat black women white men
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here what is infidelity why do women cheat
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
read here click here how to get the pill
read here names of abortion pills how to get the pill
abortion pill prescription link non surgical abortion
click abortion counseling pregnant abortion pill
  คุณ :   ศศิธร  เมื่อ :   5/20/2014 10:40:02 AM  E-mail :    envi_tom@hotmail.com
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
dating a married woman go love affairs with married men
husband cheated why do men cheat online affair
online read men who have affairs
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
website most women cheat husband cheated on me
how many men have affairs reasons why husband cheat married cheat
will my wife cheat again boyfriend cheated on me read here
read here how to cheat wife go
read here how to cheat wife go
infidelity in marriage wife cheated read
my husband cheated why wifes cheat my boyfriend cheated on me quotes
read here when women cheat women who cheat on husband
read here when women cheat women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
married cheaters infidelity go
why do people cheat go men and women
signs of a cheater women who cheat on men read here
women who like to cheat dating a married woman read here
read here women looking to cheat black women white men
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here read here how many men have affairs
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
where do you get abortion pills from abortion pill providers cost for abortion
the abortion pill facts how do i get an abortion pill medicine abortion
are abortions free website redirect
 
  ความคิดเห็นที่ :
6


ขอเป็น ไฟล์ word นะค่ะ
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
why married men cheat go cheat on wife
link unfaithful spouse online
open why husband cheat on their wife reasons people cheat
signs of infidelity redirect wifes that cheat
signs of infidelity website wifes that cheat
how many men have affairs click here married cheat
wifes that cheat married men who have affairs women who cheated
read here reasons married men cheat when married men cheat
why do wife cheat on husband cheat wifes online
women want men I cheated on my boyfriend my girl friend cheated on me
women who like to cheat dating a married woman read here
cheaters men having affairs click
read here women looking to cheat black women white men
read here click black women white men
link online read here
click here read why do women cheat
click here read here how many men have affairs
click here cheat how many men have affairs
click here wife cheated looking for affair
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
read here click here how to get the pill
aspiration abortion when can i have an abortion open
click the abortion pill pregnant abortion pill
online abortion pill buy online abortion trimester
  คุณ :   ศศิธร  เมื่อ :   5/20/2014 10:41:26 AM  E-mail :    envi_tom@hotmail.com
women affairs open why people cheat
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
reasons wives cheat on husbands go website
read here why do men cheat when married men cheat
read here click women who cheat on husband
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
why do people cheat cheat wife men and women
wives who cheat click married cheat
click why wife cheated affairs with married men
click online affairs with married men
cheaters men having affairs click
read here i dream my husband cheated on me black women white men
link online read here
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here read here how many men have affairs
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
abortion pill prescription abortion side effects non surgical abortion
early abortion pill cost click abortion or abortion pill
the abortion pill facts online medication pill medicine abortion
are abortions free website redirect
are abortions free how can i get abortion pill redirect
are abortions free website redirect
 
  ความคิดเห็นที่ :
7


เนเธšเธšเธŸเธญเธฃเนŒเธกเนƒเธŠเน‰เน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰ เน‚เธซเธฅเธ”เธกเธฒเนเธฅเน‰เธงเธšเธฃเธฃเธ—เธฑเธ”เน„เธกเนˆเธ•เธฃเธ‡ เนเธเน‰เน„เธ‚เธ”เนˆเธงเธ™เธซเธฃเธทเธญเธ‚เธญเน€เธ›เน‡เธ™wordเธเน‡เน„เธ”เน‰เธ„เนˆเธฐ
dating a married woman go love affairs with married men
women affairs why husbands cheat why people cheat
women affairs open why people cheat
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
why married men cheat go cheat on wife
website most women cheat husband cheated on me
wifes that cheat dating for married people women who cheated
infidelity in marriage wife cheated read
the unfaithful husband read men having affairs
why do wife cheat on husband website online
why do wife cheat on husband click online
why do wife cheat on husband cheat wifes online
women that cheat women who like to cheat married cheaters
women who like to cheat dating a married woman read here
click here cheat how many men have affairs
click here types of women who cheat how many men have affairs
click here wife cheated looking for affair
why women cheat on men they love my wife emotionally cheated on me reasons why wives cheat on their husbands
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
read here click here how to get the pill
read here names of abortion pills how to get the pill
early abortion pill cost prices for abortions abortion or abortion pill
the abortion pill facts online medication pill medicine abortion
click abortion counseling pregnant abortion pill
what to expect abortion pill abortion clinic chicago il read
  คุณ :   เธ™เธดเธ•เธขเธฒ  เมื่อ :   11/14/2014 11:49:42 AM  E-mail :    envi_tom@hotmail.com
signs of unfaithful husband most women cheat
signs of unfaithful husband most women cheat
dating a married woman go love affairs with married men
online reasons why women cheat men who have affairs
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
open dating site for married people reasons people cheat
website women affairs husband cheated on me
how many men have affairs reasons why husband cheat married cheat
link do all women cheat how to cheat on wife
husbands who cheat wifes who cheat husband cheat
read here click when married men cheat
read here when women cheat women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
why do people cheat click men and women
signs of a cheater what makes a husband cheat read here
women who like to cheat dating a married woman read here
cheaters married cheaters click
open read why women cheat
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here cheat how many men have affairs
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
read here names of abortion pills how to get the pill
the abortion pill facts online medication pill medicine abortion
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th