อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุทธิศักดิ์ เพ็งสลุง

ที่ปรึกษาอาวุโส

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

sutthisak.p@npc-se.co.th

เมื่อหลายปีก่อนมีผู้จัดการความปลอดภัย พร้อมด้วย จป.วิชาชีพ ของบริษัทแห่งหนึ่งได้ติดต่อมายัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้า NPC S&E เพื่อขอปรึกษาเกี่ยวกับ “การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ” ว่า “ทำอย่างไรจึงจะมีการบริหารและมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เนื่องจากกรรมการชุดเดิมกำลังจะครบวาระ 2 ปี และสังเกตว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ชุดเก่า ทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยจะเดินทางมาขอคำปรึกษาที่ NPC S&E ซึ่งผู้เขียนเองกับที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่ง(อ.ศศิภา เลิศจินตนาการ) ก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษากับเจ้าของกรณีศึกษาบริษัทนี้ไปแล้ว โดยคำแนะนำของผู้เขียนต่อกรณีปัญหาเหล่านี้ จะได้ขอแบ่งปันประสบการณ์ในโอกาสต่อไป

ผู้เขียนเองก็มีความเห็นว่าเป็นแนวคิดที่ดีอย่างยิ่งที่จะ “บริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ” เพราะคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ถือเป็นคณะบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้งานด้านความปลอดภัยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำสถานประกอบกิจการ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2538 หรือราว 20 กว่าปีมาแล้วภายใต้กฎหมาย ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ออกตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ปัจจุบันคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ถูกกำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต่อมาให้ใช้บังคับโดยอนุโลมภายใต้ พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไปต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ย้อนกลับไปเมื่อราวปลายปี 2542สมัยนั้นผู้เขียนเองได้เริ่มทำงานเป็น จป.วิชาชีพ และต้องเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่เปิดดำเนินการมาหลายสิบปีแล้ว ซึ่งก็พบว่าการทำงานค่อนข้างมีอุปสรรค เพราะผู้บริหารและพนักงานยังไม่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ตำแหน่ง จป. เพียงมีไว้เพื่อตามกฎหมายที่ต้องมี ยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ คนที่มาเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยเองก็ยังไม่รู้หน้าที่ตนเองเท่าใดนัก ขาดประชุม มาประชุมสาย ประธานก็ไม่มีการกำกับดูแลการประชุม ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการผลิตมากกว่าความปลอดภัย ที่บริษัทมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวัน ผู้เขียนเองรู้สึกว่าทำงานแบบโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีใครเหลียวแล ซึ่งปัญหาที่ประสบพบเจอนี้ผู้เขียนเองก็พยายามทำความเข้าใจและคิดหาวิธีการจัดการแต่ยังไม่สำเร็จในตอนนั้น

ต้นปี 2543 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเริ่มงานที่บริษัทที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จเปิดใหม่เพิ่งเริ่มดำเนินการผลิต มีพนักงานประมาณ 70 คน เป็น จป.วิชาชีพ คนแรกของบริษัท ซึ่งการเริ่มงานครั้งนี้ก็ได้พยายามวางระบบบริหารความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่เคยประสบพบเจอมา โดยเครื่องมือที่ใช้สมัยนั้นมีเพียงกฎหมายความปลอดภัย 17 ฉบับ ที่ออกภายใต้คณะปฏิวัติฉบับที่ 103 พร้อมด้วยกฎหมายลูก ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่ายิ่งที่หน่วยงานราชการและผู้ยกร่างกฎหมายได้ให้เหล่า จป.วิชาชีพ ไว้ใช้เป็นแนวทางการทำงาน โดยผู้เขียนเริ่มตั้งแต่การเสนอให้ผู้จัดการแผนกไปอบรมหลักสูตร จป.บริหาร ให้ Line leader ไปอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน แล้วให้บริษัทแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ตามกฎหมาย ตามด้วยแจ้งชื่อขึ้นทะเบียนตามแบบ จป.1 ในสมัยนั้น ทำให้ผู้เขียนไม่รู้สึกโดดเดียวเดียวดายอีกต่อไป เพราะมี จป.บริหาร และจป.หัวหน้างาน มาช่วยดูแลงานด้านความปลอดภัย ถึงแม้พวกเขาเหล่านั้นยังไม่ได้ทำหน้าที่มากนักแต่ก็ยังรู้สึกดี จากนั้นก็ตามด้วยการกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการโดยกำหนดให้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสวัสดิการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกำหนดจำนวนกรรมการที่ต้องการ และกำหนดโควต้าจำนวนกรรมการ โดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงานสมัครลงรับเลือกตั้ง และลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับและนับคะแนนแบบเปิดเผย ซึ่งในบางบริษัทนั้นมักชอบใช้วิธีลัด โดยการลากตั้ง จับเลือกเข้ามาเป็นเลย ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าอาจจะมีผลทำให้คนที่อยากเป็นคณะกรรมการไม่มีโอกาสได้เป็น และคนที่เข้ามาเป็นอาจไม่อยากก็ได้ ทำให้กระทบต่อการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ บางแห่งคัดเลือกระดับหัวหน้างานมาเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย เพราะมีแนวคิดว่าน่าจะดีกว่า ซึ่งผู้เขียนมองว่าดูถูกความสามารถพนักงานระดับปฏิบัติงานของท่าน อีกทั้งขัดต่อกฎหมายและเจตนารมณ์ รวมถึงความซ้ำซ้อนของหน้าที่ด้านความปลอดภัย เพราะระดับหัวหน้างานควรได้ทำหน้าที่ จป.หัวหน้างาน ควรเปิดโอกาสให้ระดับปฏิบัติการมาทำหน้าที่เพราะจะเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านความปลอดภัยในองค์กรเรา

การเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้เขียนในครั้งนั้นถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีพนักงานมาใช้สิทธิเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และถือเป็นการตีฆ้องร้องเป่าให้พนักงานในองค์กรเห็นความสำคัญของงานความปลอดภัย ผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่มีความภูมิใจที่ถูกคัดเลือกและเป็นตัวแทนของเพื่อนพนักงาน ส่วนกรรมการระดับบริหารก็จะใช้วิธีการทาบทามเชิญชวนให้เข้ามาเป็นกรรมการ และดำเนินการแต่งตั้งแจ้งชื่อตามที่กฎหมายกำหนด

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ช่วงแรกๆ กรรมการและเลขานุการต้องทำหน้าที่หนักมากเพราะกรรมการทุกคนยังใหม่ ความรู้ด้านความปลอดภัยยังมีน้อยโดยเฉพาะกรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ ที่ยังไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ มักจะเงียบในที่ประชุม ผู้เขียนจึงทำเรื่องขอบริษัทส่งไปอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน (ที่ไม่เหมือนสมัยนี้ ตั้งแต่ 2549 มีกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ต้องเข้ารับการอบรมบทบาทหน้าที่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง)เพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยมีความมั่นใจมากขึ้น นอกจากนั้นผู้เขียนต้องใช้กลยุทธ์นานาประการ เพื่อผลักดันให้กรรมการการได้ทำหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการสำรวจด้านความปลอดภัยโดยให้กรรมการผู้แทนลูกจ้างไปสำรวจพื้นที่หน่วยงานตนเองแล้วกลับมารายงานในที่ประชุมก็ช่วยให้บรรยากาศการประชุมได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

นี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ “การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ” ของผู้เขียน ที่นำมาเล่าสู่กันฟัง ในบางบริษัทที่ผู้เขียนไปทำงานในช่วงที่กรรมการชุดเก่าหมดวาระพอดี ผู้เขียนจะพยายามแนะนำให้กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการชุดเก่านั้นไม่ลงสมัครอีก ขอให้เปิดโอกาสให้ท่านอื่นมาทำงานบ้าง เพราะผู้เขียนมีความเชื่อว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ความเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยและการให้ความสำคัญด้าน Safety จะติดตัวไปตลอด หากเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานคนอื่นมาทำหน้าที่เราก็จะมีบุคลากรด้านความปลอดภัยในองค์กรมากขึ้น แต่ยกเว้นบางท่านใจรักแฟนพันธุ์แท้ขอสมัครรักษาตำแหน่งกรรมการไว้ก็ไม่ว่ากันถือเป็นเรื่องดีเช่นกันเพราะยากนักที่จะให้พนักงานหันมาสนใจทำ Safety อย่างจริงจัง

ปัญหาคณะกรรมการความปลอดภัยนั้นยังมีอีกมาก เช่น การขาดประชุม ทั้งประธาน และกรรมการไม่ครบองค์ประชุม การเสนอแนะความคิดเห็นแต่ไม่มีข้อสรุปหรือมอบหมายงาน การคุยนอกประเด็น ไม่รักษาเวลาหรือระเบียบวาระการประชุม ฯลฯ สำหรับการ “บริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ” ในทรรศนะของผู้เขียนนั้นจะขออนุญาตกลับมาแบ่งปันในโอกาสต่อไป

หรือหากท่านใดมีข้อคิดเห็นใดๆ หรือประสบการณ์ดีๆ ก็นำมาแบ่งปันกันได้ สำหรับฉบับนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ที่มา : www.npc-se.co.th     12ก.ย.2560
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


The analogue chronograph will be showing both the stopwatch functions as well as the time. Those http://www.usarmygermany.com/postinfo.asp are complex and may have many more http://www.vetsonwhl.co.uk/vetsonwhl.html functions to them. As for the ones that are mixed, you will be able to decide which function you would like to use. In the world today, you are going to come across many http://www.topuksale.org.uk/ brands that create these watches. The best brands are the ones that are made in the wonderful area of Switzerland and they have been popular for many years. They are worth a great deal of http://www.topuksale.org.uk/ but they are high quality as they have some great styles, functions and designs. As time is http://www.watchesreplica2m.com/ advancing (literally), the Science is also advancing. The requirement of http://www.warham.org.uk/whois.html shall continue to grow as well.
  คุณ :   yyy  เมื่อ :   11/17/2017 4:10:22 PM  E-mail :    yaonan@yahoo.com
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th