ตำแหน่งงาน : วิศวกร (ป้องกันอัคคีภัย)
เงินเดือนที่คาดหวัง :
บาท
วันที่พร้อมจะทำงาน :
ประวัติส่วนตัว :
ชื่อ-นามสกุล :
*
วัน/เดือน/ปี เกิด :
*
จังหวัดที่เกิด :
อายุ :
ปี
ความสูง :
ซม.
น้ำหนัก :
กก.
ตำหนิ :
เชื้อชาติ :
*
ศาสนา :
*
บัตรประชาชนเลขที่ : - - - - ( เช่น 4-6800-00108-74-1) *
วันที่ออกบัตร :
วันที่บัตรหมดอายุ :
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
# ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ :
*
อีเมล์ : *
ปัจจุบันพักอาศัยอยู่บ้าน :
บ้านส่วนตัว บิดา-มารดา ญาติ เช่า ค่าเช่าเดือนละ : บาท ( เฉพาะที่ตนเองจ่าย )
สถานภาพสมรส :

โสด สมรส ( จำนวนบุตร คน ) หม้าย/หย่า

สถานภาพทางทหาร :
รับราชการทหารแล้ว รอเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ ได้รับการยกเว้น
  ชื่อ อายุ ( ปี) อาชีพ สถานที่ทำงาน/ ที่อยุ่
บิดา :
มารดา:
คู่สมรส:
มีพี่น้องจำนวน :
คน ผู้สมัครเป็นคนที่ :
ความสามารถพิเศษ / อื่นๆ :
ความสามารถทางภาษา :
เขียน
พูด
อ่าน
ไทย
ดี ปานกลาง น้อย ดี ปานกลาง น้อย ดี ปานกลาง น้อย
อังกฤษ
ดี ปานกลาง น้อย ดี ปานกลาง น้อย ดี ปานกลาง น้อย
อื่นๆ ภาษาที่1
ดี ปานกลาง น้อย ดี ปานกลาง น้อย ดี ปานกลาง น้อย
ภาษาที่1
ดี ปานกลาง น้อย ดี ปานกลาง น้อย ดี ปานกลาง น้อย
พิมพ์ดีด :
ไทยจำนวนคำ : คำ/นาที
 
อังกฤษ จำนวนคำ : คำ/นาที
เครื่องคิดเลข :
คล่อง ปานกลาง น้อย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานที่สมัคร :
1.
2.
ความสามารถขับขี่รถยนต์ :
ได้ ไม่ได้
ใบขับขี่ : มี ไม่มี
ความสามารถขับขี่รถ จยย.
ได้ ไม่ได้
ใบขับขี่ :
มี ไม่มี
งานอดิเรก :
1.
 
2.
กีฬาที่ชอบ :
1.
 
2.
ท่านเคยถูกจำคุกหรือไม่ :
ไม่เคย เคย ( คดี )
ท่านเคยไปพบแพทย์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ ? :
ไม่เคย เคย ( โรค )
ท่านเคยบาดเจ็บ/ผ่าตัด/เจ็บป่วยในรอบ 5 ปีหรือไม่ ? :
ไม่เคย เคย ( โรค )
ท่านเคยมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง :
ไม่มี มี ( ระบุ )
ประวัติการศึกษา :
ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
วุฒิ
สาขาวิชา
สำเร็จเมื่อ เดือน/พ.ศ.
เกรดเฉลี่ย
ต่ำกว่าม.ปลาย
ม.ปลาย
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ (ระบุ)
กิจกรรมระหว่างศึกษา (ถ้ามี ระบุ) :
การอบรมพิเศษ :
ไม่เคย เคย หลักสูตร เมื่อ พ.ศ.
การฝึกงาน :
ไม่เคย เคย ชื่อสถานประกอบการ ระยะเวลา
ประวัติการทำงาน :
1.
ชื่อสถานประกอบการ :
ประเภทกิจการ :
เดือน/พ.ศ. ที่เริ่มเข้าทำงาน :
เดือน/พ.ศ. ที่ออกจากงาน :
เงินเดือนประจำ :
รายได้อื่น ๆ :
ตำแหน่งหน้าที่ :
เหตุผลที่ออก :
2.
ชื่อสถานประกอบการ :
ประเภทกิจการ :
เดือน/พ.ศ. ที่เริ่มเข้าทำงาน :
เดือน/พ.ศ. ที่ออกจากงาน :
เงินเดือนประจำ :
รายได้อื่น ๆ :
ตำแหน่งหน้าที่ :
เหตุผลที่ออก :
3.
ชื่อสถานประกอบการ :
ประเภทกิจการ :
เดือน/พ.ศ. ที่เริ่มเข้าทำงาน :
เดือน/พ.ศ. ที่ออกจากงาน :
เงินเดือนประจำ :
รายได้อื่น ๆ :
ตำแหน่งหน้าที่ :
เหตุผลที่ออก :
หน้าที่ความรับผิดชอบครั้งล่าสุด
ที่ตั้งสถานประกอบการล่าสุด :
โทรศัพท์ :
บุคคลที่สามารถสอบถามเรื่องเกี่ยวกับตัวท่านได้ (ยกเว้นญาติ/พี่น้อง/นายจ้างเดิม)
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ความสัมพันธ์ :
ที่ทำงาน/ที่ตั้ง :
โทรศัพท์ :
บุคคลที่สามารถสอบถามเรื่องเกี่ยวกับตัวท่านได้ (ยกเว้นญาติ/พี่น้อง/นายจ้างเดิม)
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ความสัมพันธ์ :
ที่ทำงาน/ที่ตั้ง :
โทรศัพท์ :
การไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
เป็นการประจำ :
ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง
เป็นการชั่วคราว : ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง