อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
ตำแหน่ง :
วิทยากร – ปฏิบัติการควบคุมอัคคีภัย
จำนวน :
1 อัตรา
อัตรา
 
รายละเอียดของงาน :
1) เตรียมความพร้อมของเนื้อหา สนามฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยให้มีความปลอดภัยและพร้อมในการฝึกอบรม
2) ดำเนินการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับลูกค้า
3) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์/ขั้นตอนของบริษัท เพื่อความพึงพอใจให้กับลูกค้า
4) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า
5) ติดตาม การเคลื่อนไหว/การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ การดับเพลิงและกู้ภัย เพื่อพัฒนาความทันสมัยในวิชาชีพ
6) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก feedback ของลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
7) ปฏิบัติหน้าที่ตามสิทธิที่กำหนดไว้ และต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
8) ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม IMS (Integrated Management Systems) ที่กำหนดไว้
9) ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ช่วยวิทยากรให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
10) พัฒนาความรู้และความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้ช่วยวิทยากร
เงินเดือน :
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1) ปริญญาตรีทุกสาขา ประสบการณ์ในการทำงานด้านป้องกันระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2) ปวส. (ด้านช่างเทคนิค) ประสบการณ์ในการทำงานด้านป้องกันระงับอัคคีภัย ไม่น้อยกว่า 7 ปี
3) มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5) มีความสามารถในเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากร มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจบริการ (service mind)
8) ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ในระดับ 550 คะแนน
วันที่ประกาศ :
21/ม.ค./2559
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th