อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่การขาย
จำนวน :
2
อัตรา
 
รายละเอียดของงาน :
1) ร่วมดำเนินการหาความความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการขายสินค้าและบริการ
2) ร่วมกำหนดแผนการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายรวมของบริษัทฯ
3) วางแผนการเข้าพบลูกค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อขายสินค้าและบริการของบริษัท ฯ
4) ดำเนินการขายสินค้าและบริการรวมถึงการติดตามการปิดงานขายสินค้าและบริการเพื่อสร้างยอดขายและกำไร
ให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
5) จัดทำรายงานผลการขายสินค้าและบริการตามแผนการเข้าพบลูกค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน :
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1) จบปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจหรือการจัดการทั่วไปหรือพาณิชยศาสตร์หรือการขายหรือการตลาดหรือวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรืออาชีวนามัยและความปลอดภัย
2) ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานขายหรือการตลาดหรือบริการลูกค้า
3) มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาและการประสานงานที่ดี
4) มีความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม
5) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
6) มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์งานด้านบริการที่ดี
7) ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ในระดับ 500 คะแนน ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8) สามารถปฏิบัติงานประจำที่ จ.ระยอง
9) มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ประกาศ :
07/มิ.ย./2559
 
 
 
 
 
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่การตลาด
จำนวน :
1
อัตรา
 
รายละเอียดของงาน :
1) ดำเนินการสำรวจหาความต้องของลูกค้าเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการขายและบริการ
2) จัดทำแผนการตลาดและการปฏิบัติการทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และความต้องการของตลาดให้สามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ
3) ดำเนินงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด มีความภักดีใน Brand และสร้างความ เจริญเติบโตในธุรกิจ
4) วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ส่วนแบ่งตลาด คู่แข่ง เป้าหมายและวางตำแหน่งแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย และเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษา วิจัยและสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ
5) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันรวมถึงการเพิ่มช่องทางทางการตลาด
6) ดำเนินการเลือกและจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมไปยังกลุ่มตลาดเป้าหมาย
7) ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของลูกค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ
8) ประสานงานและกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ ใหม่ๆ ส่งให้หน่วยงานขาย
9) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและวิเคราะห์ผลการประเมิน
เงินเดือน :
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
2) ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารการตลาดและการวิเคราะห์ตลาด
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4) ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ในระดับ 500 คะแนน
5) สามารถปฏิบัติงานประจำที่ จ.ระยอง
6) มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ประกาศ :
07/มิ.ย./2559
 
 
 
 
 
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่สนับสนุน ด้านเทคนิค (วิศวกร)
จำนวน :
1
อัตรา
 
รายละเอียดของงาน :
1) ประสานงานกับหน่วยงานขายและลูกค้า เพื่อให้บริการงานตามที่ลูกค้าร้องขอ
2) จัดเตรียมจำนวนอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับงานเช่าตามความต้องการของลูกค้า และรับส่งอุปกรณ์ระหว่างให้บริการลูกค้า รวมทั้ง เตรียมเอกสารส่งมอบและรับคืนอุปกรณ์ที่ให้บริการลูกค้า
3) งานออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ระบบ Lock-out, Tag-out, Fall protection, Fixed gas protection and etc.
4) ตรวจสอบ ซ่อมแซม สอบเทียบอุปกรณ์ความปลอดภัยภายนอกบริษัท ฯ (Service on site) และที่ลูกค้าส่ง
เข้ามาใช้บริการ
5) ดูแลลูกค้าระหว่างการเช่าอุปกรณ์และบริการหลังการขายอุปกรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
6) ร่วมสำรวจพื้นที่หน้างานเพื่อประเมินราคาการให้บริการตามที่ลูกค้าร้องขอ (Site Survey)
7) ฝึกอบรมวิธีการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานขายและลูกค้า
เงินเดือน :
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องมือวัด เครื่องมือกล ไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
2) ประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องมือ/อุปกรณ์ความปลอดภัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4) ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ในระดับ 500 คะแนน (แนบผล TOEIC มาด้วย)
5) สามารถปฏิบัติงานประจำ จ.ระยอง ได้
6) มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ประกาศ :
07/มิ.ย./2559
 
 
 
 
 
ตำแหน่ง :
ที่ปรึกษา (Consultant) คุณภาพและระบบมาตรฐาน/ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จำนวน :
4
อัตรา
 
รายละเอียดของงาน :
1) เตรียมความพร้อมของวิทยากร เครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการฝึกอบรม ให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
2) รวบรวมข้อมูลกฎหมาย มาตรฐาน และความต้องการของลูกค้าเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำบริการใหม่ๆ ด้านการฝึกอบรม และที่ปรึกษางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า
3) จัดทำข้อเสนอและราคาค่าการบริการ ด้านมาตรฐานและระบบการจัดการ / ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้หน่วยงานขายเสนอลูกค้า
4) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก feedback ของลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
5) ติดตามการเคลื่อนไหว/การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อความทันสมัยในวิชาชีพ
6) ปฏิบัติหน้าที่ตามสิทธิที่กำหนดไว้ และต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
7) ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม IMS (Integrated Management Systems) ที่กำหนดไว้
เงินเดือน :
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1) ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.) ไฟฟ้า เครื่องกล เคมี หรือสาขาอื่นๆ
2) ที่ปรึกษาคุณภาพและระบบมาตรฐาน ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 7 ปีขี้นไป และด้านคุณภาพและเพิ่มผลผลิต อย่างน้อย 5 ปีขี้นไป / ที่ปรึกษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 7 ปีขี้นไป และด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โรงงานและความปลอดภัยอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปีขี้นไป
* สำหรับตำแหน่ง Safety Officer และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพหรือเทคนิคขั้นสูง
มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001 / TS-16949) หรือระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) หรือระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS / OHSAS 18001) หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO 14001) หรือเกี่ยวกับ ธุรกิจบริการฝึกอบรมและที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3) มีทักษะความเข้าใจ หลักการและความคิดที่เป็นระบบ
4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5) มีความสามารถในเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากร มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
6) มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาและการประสานงานที่ดี
7) สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
8) มีทัศนคติ ความเข้าใจงานบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
9) ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ในระดับ 550 คะแนน
วันที่ประกาศ :
21/ม.ค./2559
 
 
 
 
 
ตำแหน่ง :
วิศวกร (ป้องกันอัคคีภัย)
จำนวน :
1
อัตรา
 
รายละเอียดของงาน :
1) ออกแบบแผนงานการบำรุงรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยให้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
2) ควบคุมการตรวจสอบและการทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นไปตามกฎเกณฑ์/ขั้นตอนของบริษัทและของลูกค้า
4) รวบรวมข้อมูลกฎหมาย มาตรฐาน และความต้องการของลูกค้าเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำบริการใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมและบำรุงรักษาป้องกันอัคคีภัยที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า
5) จัดทำข้อเสนอและราคาค่าการบริการด้านวิศวกรรมและบำรุงรักษาป้องกันอัคคีภัยเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ให้หน่วยงานขายเสนอลูกค้า
6) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก feedback ของลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
7) ติดตามการเคลื่อนไหว/การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ การดับเพลิงและกู้ภัย เพื่อความทันสมัยในวิชาชีพ
8) ลงนามรับรองแบบทางด้านวิศวกรรมตามที่กฎหมายกำหนด
9) ปฏิบัติหน้าที่ตามสิทธิที่กำหนดไว้ และต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
10) ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม IMS (Integrated Management Systems) ที่กำหนดไว้
เงินเดือน :
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1) ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญ
2) มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปีและมีประสบการณ์ด้านป้องกันระงับอัคคีภัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
4) มีความสามารถในเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากร มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
5) มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจบริการ (service mind)
7) ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ในระดับ 550 คะแนน
วันที่ประกาศ :
21/ม.ค./2559
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th