อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
   
 
 
    รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน มิถุนายน ปี 2558
    คำถามครั้งที่ 1
    คำถาม :
    จากบทความเรื่อง ปัญหาของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) กับการนำระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมาใช้ในองค์กร ให้ยกตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กมีปัญหาในการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มา 1 ข้อ
    คำตอบ :
    ขาดนโยบายและระบบทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
    รายชื่อผู้โชคดี :
    บุษกร   ชัยวัฒนะเกื้อกูล จังหวัด  ราชบุรี
   
 
    รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน มิถุนายน ปี 2558
    คำถามครั้งที่ 2
    คำถาม :
     จากบทความเรื่อง เรื่องความปลอดภัย ใครรับผิดชอบ? พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๒๑ บัญญัติไว้ว่าอย่างไร ?
    คำตอบ :
    ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยคำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
    รายชื่อผู้โชคดี :
    อ้อมใจ  โชติรัตน์ จังหวัด  สงขลา
   
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th